ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 07:02
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
ފޭސްބުކް
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ގަމުގައި ކާފިއު ހިންގާ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި
 
ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ 20 މެއިން 26 މެއިގެ ނިޔަލަށް
 
ހަވީރު 4:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00ށް، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ނުކުތުން މަނާ

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ލ. ގަމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވަނީ 2 ސިޓީގެ އިތުރުން ލ. ގަމުގައި ހިންގާ ކާފިއުގެ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ހަވީރު 4:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00ށް ކާފިއު ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަވީރު 6:00ން ފަތިހު 4:00 އާއި ހަމައަށް ކާފިއު ހިންގަން އެ ސިޓީގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ލ. ގަމުގައި ރޭގަނޑު ކާފިއު ހިންގާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި 3 ތަނުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ 20 މެއިން ފެށިގެން 26 މެއިގެ ނިޔަލަށެވެ. އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ލ. ގަމުގައި 12 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ލ. ގަމުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ

 • 1. ހަވީރު 4:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00ށް، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް
 • މީހުން ނުކުތުން މަނާކުރުން.
 • 2. ޕާޓީތަކާއި، ޙަފްލާތަކާއި، ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން ހުއްޓައިލުން.
 • 3. އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުން.
 • 4. ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ލ. ގަމުގެ އެއް އަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުން.
 • 5. އެއްގެއިން އަނެއް ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓައިލުން.
 • 6. އެއްފަހަރާ 3 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތާނގައި އެއްވެއުޅުން ހުއްޓައިލުން.
 • 7. ސެލޫންތަކާއި، ޖިމްތާކާއި، ބޯކޮށާ ތަންތަން ބަންދުކުރުން.
 • 8. ހުރިހާ ކުޅިވަރު ހަ ރަކާތްތަކާއި، ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ހުއްޓައިލުން.
 • 9. ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސީގެ
 • ޚިދުމަތް ދިނުން.
 • 10. ފިހާރަތަކުން ޚިދުމަތް ދޭއިރު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުން.
 • 11. ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކުލާސްތައް ކުރި ޔަށް ގެންދިޔުން ހުއްޓައިލުން.
 • 12. ހޮޓާތަކާއި، ކެފޭތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް
 • ހުއްޓައިލުން. މީގެ ތެރޭގައި ޓޭކްއަވޭއާއި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތެއް ނުހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކާފިއު ވަގުތުގައި ޓޭކްއަވޭގެ
 • ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ނެރުއްވި އެންގެވުމުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކުން، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްބިއުލަންސް، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ލ. ގަމުގެ ޓާސްކުފޯހު ގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދާ ފަރާތްތަކާއި، އެމެޖެންސީކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި، އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށް އެންގެވުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އަދި މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

މި އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން 19 މެއިގައި އެންގުމުގެ ދަށުން ލ. ގަމަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް