އައު ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން
އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށާއި ސިޓީތައް ތަރައްގީ ކުރުން: ރައީސް
 
އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް
 
ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަގާމާ ހަވާލުވާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ
 
މިއަދު ވެގެންދާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވިގެންދާ ދުވަހަކަށް
ކ. މާލެ |
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް

އަލަށް ހުވާކުރި ކައުންސިލަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައު ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ސާލިހު ދެއްވި ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން، އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށް ހިންގަން ފެށުނު ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް، ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި ދުވަސްކަމަށް ވާތީ މިއަދު ވެގެންދާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވިގެންދާނެ ދުވަހަކަށް ކަމަށެވެ. ކުރިޔާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުން ވެސް އިންތިޚާބުކުރީ ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓަކުންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ދުވަސް ޚާއްސަވާ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދޭހަވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގާނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނިފައި އޮތް ވަރު ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ ހިނގަން ފަށާ ކައުންސިލްތަކުން، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ، ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް، ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުކުރި މީހުންގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ، އަންހެނުން ކަމަށް ވުމުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި، ގައުމީ ތަރައްގީގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ރަށު ތަރައްގީގައި އަންހެނުން ބައިވެރި ކުރުމުގައިވެސް، އައު ކައުންސިލަރުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހޭކަމުގައެވެ. ރަށްރަށާއި ސިޓީތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުވުމުން، ގައުމީ ތަރައްގީގެ ދުވެލި ހަލުވި ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އާ ދައުރާއެކު، ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި، އަދި މަގާމުގެ ގޮތުންވެސް އެއް ފެންވަރެއްގައި، އަންހެނުން ތަމްސީލުކުރާވަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދެވޭ ސަމާލުކަން މިއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ގެނައި މިބަދަލުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚުގައި، މިއަދު މިވަނީ މުޅިން އައު ސަފްހާއެއް ލިޔަން ފަށާފައި. މި ސަފްހާގެ ދެލިގަނޑު ފޭދުނަ ނުދީ، ކުލަގަދަ އަކުރަކުން ލިޔުއްވަމުން ގެންދެވުމަކީ، މިއަދު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ، ތިޔަ ކައުންސިލަރުންގެ އެންމެ މަތީ ޒިންމާ ކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ އާއި ޚިޔާލު ހޯދައިގެން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދު ހުރީ، އެ ބަދަލުތަކާއިގެން ކުރިއަށްދާން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދީގެން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް، ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށާއި ސިޓީތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އައު ކައުންސިލަރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް އުންމުދކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ހަވާލުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަކީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަގާމާ ހަވާލުވާ ކައުންސިލަރުންނަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. އައު ކައުންސިލަރުންގެ ކޮނޑުގައި ގައުމީ ވާޖިބާއި ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރާ އަމާނާތަށް ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިވެ ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ސިޓީއަށް ފުރިހަމަ ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved