ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 15:29
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ގައުމުގެ އަމާންކަން ގުޅިފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ލިބުމާ- މަޖިލީސް
 
އީވާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހަމަލާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މުޅި ގައުމު އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް
 
ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ފަރުވާދެއްވި ފަޚުރުވެރި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވި

ދިވެހި ގައުމުގެ އަމާންކަން ގުޅިފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ލިބުމާ ކަމާމެދު އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އިއްވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އާދަޔާޚިލާފު ހުށިޔާރުކަމާއެކު އަމިއްލަ ހަށްޓަށް ބެލުމެއްނެތި ހަށިފާރަވެރިންނާ އަދި ހޮސްޕިޓަަލަށް ގެންދެވުމާއެކު އޯގާތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ފަރުވާދެއްވި ފަޚުރުވެރި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން އެދި އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކޮށްދެއްވި ހެޔޮ ދުޢާތަކާއި ފޮނުއްވި އޯގާތެރި މެސެޖުތަކާއި ހެޔޮއެދުމުގެ ބަސްތަކަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އީވާ ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތް، ރަހުމަތްތެރި ގުޅުމެއް ބާއްވަވާ، އަބަދުވެސް ހިތްހެޔޮ، އަނެކުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އަޅާލައި، އެހީވުމުގެ ސަފުގެ އެންމެ ކުރީގައި އަބަދުވެސް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ. އެއީ މަގުމަތީގައި ކަމުގައި ވިޔަސް، ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި މަޖިލީހުގައި ކަމަށް ވިޔަސް އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އަޅާލައި އެހީވުމުގެ ސަފުގައި އެންމެ ކުރީގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދައްޗެއް ވިޔަސް، ހިތްޗެއް ވިޔަސް އުފަލެއް ވިޔަސް، ފޮންޏެއް ވިޔަސް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއެކު އެ ރައްޔިތުން ވީހާލެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއިން އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތްވީ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް އޮތް ނުރައްކާ އަދިވެސް ފިލައިގެން ނުދާކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ކުޑަކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށިކަމާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބިރުވެރި ފިކުރު ގެންގުޅޭ މީހުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން، ނުރައްކާ ބޮޑުވަމުން އަދި ފުޅާވަމުންދާ ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އޮތް ބޮޑު ނާމާން ކަމެއް ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހަމަލާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މުޅި ގައުމު އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރާއި ޒިންމާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުކޮށް، އެކުގައި، ސިޔާސީ ފިކުރަށް ނުވިސްނާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ކެނެރީގެ ކައިރީގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ރޭޒާ ފުއްތަކެއް ވަދެ މުހިއްމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލާފައިވާތީ، އެ ރޭޒާފުއްތައް ނަގަން 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދެއްވި އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން މީޑިއާތަކަށް އާއްމުކުރެއްވި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްކުރެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ.

މާލޭގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހު ބޭރަށް ފުރާ ވަޑައިގެންނެވީ 13 މެއި ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 16:09
ދާސް
އެމަނިކުފާނަކީ އެންމެންގެ ރައީސް