ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 11:58
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
މަޖިލިސް
އިސްރާއީލުގެ އުދުވާން
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އަމަލީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި
 
އިސްރާއީލުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ
 
އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މި އުދުވާން ހުއްޓައިލަންދެން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ މެދު އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އުދުވާނު ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމަލީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 55 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުން އިސްތިއުމާރު ކޮށްފައިވާ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ޝެއިޚް ޖައްރާހުގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނު އާއިލާތައް އަމިއްލަ ބިންތަކުންނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިންތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ ޣައިރު ގާނޫނީ އާބާދުވުންތައް ގާއިމުކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކޮށް މުޒާހަރާކުރުމުން، އިހުތިޖާޖުތަކާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނެރެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

1969 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގައި މަސްޖިދުލް އަގްޞާގައި ރޯކޮށްލައި، 1982 ވަނަ އަހަރު މިސްކިތް ގޮއްވައިލަން މަސައްކަތްކޮށް، 1996 ވަނަ އަހަރު މަސްޖިދުލް އަގްޞާގެ ދަށުން ބިންގަރާސް ކޮންނަން ނިންމައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކުރި ފަލަސްތީނުގެ 63 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލުމާއި އޭގެ ފަހުންވެސް އެ މަތިވެރި މިސްކިތް ހަލާކުކޮށް ސުންނާފަތިކޮށްލުމަ އިސްރާއީލުން އިންތިޒާމީ ސިފައެއްގައި ހިންގަމުންދާ އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ފާހަގަކޮށްއެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަންޖެހޭ
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މި ކަންކަމާ މެދު ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެއިން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ނެރެލާ ބަޔާނަކުން، އަދި ބުނެލާ ބަހަކުން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށާއި އަމަލީ ގޮތުން އިސްރާއީލުގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މި އުދުވާން ހުއްޓައިލަންދެން މަނާކުރުމަށާއި، އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނަށް ނިމުމެއް އަންނަންދެން އިސްރާއީލުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހު އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް