ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 23:39
ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތު މިފަހަރު އެއް ގަޑިއެއްގައި ނުބޭއްވޭނެ
ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތު މިފަހަރު އެއް ގަޑިއެއްގައި ނުބޭއްވޭނެ
އެލްޖީއޭ
ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން
ހުވާކުރުމުގައި ބަދަލުތަކެއް- މާލޭގައި މިހާރު ހުވާކުރާނީ ވަރޗުއަލްކޮށް
 
ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހުވާކުރުން ކުރިއަށްދާނީ ވަރޗުއަލްކޮށް
 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްވަގުތަކު މިކަން ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާއި އަންހެންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނީ އެ ރަށެއްގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ފަނޑިޔާރުން ލިބޭ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެލްޖީއޭ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްފަހަރާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާނަމަ އެރަށްރަށުގައި ހުވާކުރުން ކުރިއަށްދާނީ ވަރޗުއަލްކޮށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ހުވާ ލައިދިނުމަށް ފަނޑިޔާރުން ލިބޭ މިންވަރަކުންވެސް ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެކަމަށެވެ. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމުން 4 ދަންފަޅިއަށް ހުވާރުކުރުން ދަންމާލަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެނޫން ހާލަތްތަކުގައި މާލަމަށް ހާޒިރުވެގެން ހުވާކުރުން ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީނުގައި ނުވަތަ އައިސޮލޭޝަނުގައި މެމްބަރުންތިބި ނަމަ އެ މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންމެވެސް އެއް ވަސީލަތަކުން މި ރަސްމިއްޔާތު ލައިވްކޮށް އާންމުންނަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އާދަމް ޝަރީފްވަނީ މާލޭގައިވެސް ހުވާކުރުން ހާލަތަށް ބަލައިގެން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މާލޭގައިވެސް ހުވާކުރުން ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ހުވާކުރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މާލޭގެ އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނީ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާލަމުގައި ބޭއްވޭގޮތަށް ރަށުގެ ހާލަތު އޮތްނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެ. އެކަމު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެކި ރަށްރަށުގައި މިއުޅެނީ އެކި ގޮތްގޮތައް. މި ތަފާތާއެކު އެކި ރަށްރަށުގައި ހުވާކުރާ ގަޑި ތަފާތުވާނެ. ޔަގީންވާކަމަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްފަހަރާ ހުވާކުރުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަން. މީގެ އިތުރުން ހުވާ ލާދެއްވާ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހުމުގައިވެސް އެބަހުރި ދަތިތަކެއް. އެގޮތުން ދަތުރުފަތުުރު ހުރިގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ކުއްލިއަކަށް ކަރަންޓީންވާން ޖެހުމުން ދަތިވެގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުވާކުރުން 4 ދަންފަޅިއަށްވެސް ބަހާލަންޖެހިފައިވޭ. ސުޕްރީމްކޯޓުން ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖައްސަވާނީ. ދެން މާލޭގެ ވާހަކަ ދޮއްތޯ މާލޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި މިހާރު ނިންމަފައިވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން
އެލްޖީއޭ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި މާލޭސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުން އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މެއި މަހުގެ 17 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް އޭރު ނިންމާފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 ގައެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ އެކި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން 3 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރުމަށް ކޯޓުން އަމަރު ނެރެފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގއ. ކޮނޑޭ، ލ. މާބައިދޫ އަދި ހއ. ފިއްލަދޫގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހުވާކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ފަސްކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްކޮށް އޮތުމުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އައު ކައުންސިލް ހުވާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ފެށެންވާއިރަށް ކޯޓުން މި މެމްބަރުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ވަކިގޮތެއް އަންގަވާނެ ކަމަށެވެ. މި މަގާނުތަކަށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ވަކި މުއައްޒަފުން ތިބެފައި އިދާރީ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔެއް ހުންނައިރު، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްކޮށް އޮތަސް އިދާރީ އެއްވެސް ތާއްޓެއް ނާރާނެކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ފަސްކުރަންޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ލަސްކުރަން ޖެހުމުން މިހާރު ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދިގުކޮށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އަދި ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާ ހަމައަށް ކައުންސިލްގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 3،814 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި 2234 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 1580 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. ދެ އިންތިޚާބުގައި 1912 މަގާމަށް ބޭފުޅުން ވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ލާމަރުކާޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އައު ބަދަލުތަކާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބުނު އައު ބާރުތަކާއެކު ހުވާކުރާ ފުރަތަމަ ކައުންސިލް ކަމުން އައު މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އޭގެ އަސްލު ދުވެލީގައި ފެންނާނެ ކަމަށް އިސްލާހުތައް އެކުލަވާލި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް