އިނގިރޭސި ރަސްކަން
ޗާލްސްއަށް ރަސްކަން ލިބިވަޑައިގަތީމާ ގަނޑުވަރުތައް އާއްމުންނަށް ހުޅުވައިލާނެ
 
ރާނީ އެލިޒަބަތު އަވަހާރަވީމާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން ޗާލްސް ބޭނުންފުޅުވޭ
 
އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ހުރިހާ ގަނޑުވަރުތައް އާއްމުންނަށް ހުޅުވައިލުން
ކ. މާލެ |
އިނގިރޭސި ރާނީގެ ގަނޑުވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ސެންޑްރިންހަމް ގަނޑުވަރު
މިރަރ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު އަވަހާރަވުމުން ޕްރިންސް ޗާލްސްއަށް ތަޚުތު ލިބިވަޑައިގަތީމާ ރަސްކަމުގެ ވައްޓަފާޅިޔާއި ބައެއް އާދަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ރަސްކަމާއި އާއްމުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ގުޅުވައި ޒަމާނީ ސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި ޗާލްސް ޚިޔާލުކުރައްވާ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ރަސްކަމުގެ އެންމެ ބޮޑެތި އަދި މަޝްހޫރު ގަނޑުވަރުތައް އާއްމުންނަށް ހުޅުވައިލުމެވެ. ސަންޑޭ ޓައިމްސް ނޫސް ބުނާގޮތުން މިގޮތަށް ހުޅުވައިލުމަށް ޗާލްސް ބޭނުންފުޅުވާ ފަސް ގަނޑުވަރެއްވެއެވެ. އެއީ ބަކިންހަމް ޕެލަސް، ވިންޒާރ ކާސަލް، ކްލަރެންސް ހައުސް، ސެންޑްރިންހަމް އަދި ބެލްމޮރަލް އެވެ.

މިހާރުވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަނަކީ އަހަރުގެ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވައިލެވޭ ތަންތަނެވެ. ޗާލްސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ހުޅުވައިލެވޭ މުއްދަތާއި ހުޅުވައިލެވޭ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބަކިންހަމް ޕެލަސްގެ ބަގީޗާތައް މުޅި އަހަރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ. އެ ގަނޑުވަރުގައި ޗާލްސް ހުންނެވިކަމަށް ވިޔަސް އަދި ނެތަސް ބޭނުންފުޅުވަނީ އާއްމުންނަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ބޭއްވުމަށެވެ.

މިހާރުވެސް ހޫނު މޫސުމުގެ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ބަކިންހަމް ޕެލަސްގެ ބަގީޗާތަކާއި ގަނޑުވަރުގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަނަށް އާއްމުން ވައްދައެވެ. މިއީ ދުރާލާ ބުކިންގ ހައްދައިގެން އަގުދީގެން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ޕްރިންސް ޗާލްސްއަށް ތަޚުތު ލިބިވަޑައިގަތީމާ މިތަންތަނުން މިގޮތަށް ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން އަހަރަކު އެތައް މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ އާމްދަނީ ގަނޑުވަރަށް ވައްދަން ޗާލްސް ބޭނުންފުޅުވެއެވެ.

ބަކިންހަމް ޕެލަސްގެ ބަގީޗާއަކީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ ބަގީޗާއެކެވެ. އެބަގީޗާގައި އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ ބޮޑެތި ގަސްގަހާއި ތިންސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ މައު ގަސް ހިމެނެއެވެ. މިތަނުގެ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަމުގެ އުފާ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވައިލުމަށް ޗާލްސް ބޭނުންފުޅުވާއިރު އަދި ކިހާ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަން އޮތީ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ އުމުރުފުޅަކީ 95 އަހަރު ކަމަށްވިޔަސް އެކަމަނާ ހުންނެވީ ބަރާބަރު ސިއްހަތެއްގައެވެ. ޗާލްސްގެ އުމުރުފުޅަކީ 72 އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
27%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
19 މެއި 2021 | ބުދަ 07:08
ެައަހަންމަ
ދެންބުނޭ އަންނި އަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ދިނީމަ ރާއްޖޭގައި ހުރިހާކަމަކަށް ހުއްދަލިބޭނެެޭ... ތިޔަކިޔާ ބަނދިވަރު ވަރަށްސާފު އިނގޭތޯ..
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 19:03
ރަންނަ
ކުރިން މަރުވާނީ ކާކުކަން ކިހިނެތް އެގެނީ.
raajjemv logo

All rights reserved