ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 12:08
އިރާނުގައި ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އިރާނުގައި ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އަލްޖަޒީރާ
އީރާން އާއި ސައުދީއާ ދެމެދުވާ މައްސަލަތައް
ސައުދީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ކަންކަން އަދި އޮތީ އެހާ ސާފުކޮށެއް ނޫން: އީރާން
 
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އީރާން އާއި ސައުދީއާ ދެމެދު އޮންނަ ޚާރިޖީ ގުޅުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި
 
އީރާނުން ވަނީ އެޤައުމުން އަބަދުވެސް ސަރަހައްދީ ޤައުމުތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރަށް އޮންނާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
މި މަޝްވަރާގެ ބޭނުމަކީ ޕަރޝިޔަން ގަލްފު ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ނުތަނަސްކަން ނައްތައިލުން
 
ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު މަޝްވަރާކުރާނެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަކުރީ ސައުދީން

ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވީނަމަވެސް، މަޝްވަރާކުރުމުގެ ކަންކަން އަދި އޮތީ އެހާ ސާފުކޮށެއް ނޫންކަމަށް އީރާނުން ބުނެފިއެވެ.

އީރާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައުދީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، ދެ ޤައުމެގެ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ އީރާނާއެކު ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ސަރަޙައްދީ ހަމަޖެހުން ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނާނެ ގޮތެއް ބުނެދޭން ނޭނގޭކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

މަޝްވަރާކުރާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން ސައިދް ކަތީބްޒާދްވަނީ މި މަޝްވަރާގެ ބޭނުމަކީ ޕަރޝިޔަން ގަލްފު ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ނުތަނަސްކަން ނައްތައިލުންކަމަށެވެ. އީރާނަކީ އަބަދުވެސް ސަރަހައްދީ ޤައުމުތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރަށް އޮންނަ ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން ވަނީ ޕަރޝިޔަން ގަލްފު ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ނުތަނަސްކަން ނައްތާލުމަކީ ދެ ޤައުމާއި ސަރަޙައްދީ މަސްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމަށެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ މި މަޝްވަރާތަކުން އެކަނި ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެކަމަށް ދެންނެވެން ނެތްކަމަށެވެ. މި ސަބަބައްޓަކައި މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާގެ ވާހަކަދައްކަން އަދި ގާތްވެސް ނުވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ސައުދީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ކަންކަން އަދި އޮތީ އެހާ ސާފުކޮށެއް ނޫންކަމަށް އީރާނުން ބުނެފައިވާއިރު، ސައުދީއިން ވަނީ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި އީރާނުގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަށްކަމަށްވާ ޔަމަނާއި ސޫރިޔާއާއި ޢިރާޤު ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުތަކުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކަށް ހައްލު ނުލިބި އަރައިގަންނަން އުނދަގޫ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދީ އަނދަވަޅަކާ ދިމާލަށް މެދުއިރުމަތި ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީރާނާއި ސައުދީއާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުނުކުރެވި ކޯޅުންގަނޑު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމުން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚާރިޖީ ގުޅުން ވެސް ކަނޑާލާފައެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އީރާނާއި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބައެއް މަސްދަރުތަކުން ބުނެފައިވާއިރު، ދެ ޤައުމު މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަޤާމާ ޖޯ ބައިޑަން ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވައި މެދުއިރުމަތީގެ ޚާރިޖީ މަސްލަހަތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަމުންދާތީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ބައިޑެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، 2015 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާއެކު އީރާނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ނިޔުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ޤައުމުން ޢަމަލުކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ޔަމަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދި އީރާނުން ވާގިވެރިވާ ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާއިންވަނީ ގޮވައިލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް