އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން

2019 އޭޕުރިލް 01 - 1,833

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ކުރުފަލީގެ ހަރަކާތްތަކަކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ކުރުފަލީގެ ހަރަކާތްތަކަކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ކުރުފަލީގެ ހަރަކާތްތަކަކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ކުރުފަލީގެ ހަރަކާތްތަކަކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ކުރުފަލީގެ ހަރަކާތްތަކަކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ސަލީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ކުރުފަލީގެ ހަރަކާތްތަކަކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، މިއީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، މިއީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށިން ރައީސަށް ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން،، ރައީސް ސާލިހާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ސަލީމް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ރައީސް ވަނީ ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ކޭމެއް އަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ކޭމެއް އަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ކޭމެއް އަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، މި ދަތުރުފުޅުގައި ހޯރަފުށީ އެއާރޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފައްޓަވާދެއްވާފައި-،- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

31 މާރިޗް 2019 -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން، މި ދަތުރުފުޅުގައި ހޯރަފުށީ އެއާރޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފައްޓަވާދެއްވާފައި-،- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ