ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭ އޭރިއާއެއް

4 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 18:27
-
1852
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅޭ ސަރަހައްދެއް މާލޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.
މި ކުޅޭ ސަރަހައްދު ގާއިމްކުރީ ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެއިން އިސްނަގައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިއީ އެ ކްލަބުން، މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެއްވެސް ޕާކެއްގައި ނުކުޅެންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވަކިން ބޭނުން ކުރެވޭ އިކުއިޕްމެންޓްސް ނުހުންނާތީ އިސްނަގައިގެން ކުރި ކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މި ކުޅޭ ސަރަހައްދު ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ ސިފްކޯގެ އެހީއާ އެކު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ބޭނުން ކުރާ ކުދިންނަށް، އެހެން ކުދިންނާއެކު ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ކެރެސޯލަކާއި އިށީނދެ ނުތިބެވޭ ކުދިން، ބާއްވައިގެން ހެއްލާ އުނދޯއްޔާއި ބެލެނިވެރިޔާ ކައިރީގައި ހުރެގެން ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ އެހެން އެއްޗެހިވެސް ހުންނާނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރޮޓަރީ ކްލަބްގެ އުންމީދަކީ މިކަހަލަ އެހެން ޕާކުތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ގާއިމް ކުރުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްލޭ އޭރިއާ ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާ ކުޑަ ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން ހުރި ފިރިހެނެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާގައި، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން ކުއްޖެއް ކައިރީގައި ތިބި ކުދިން ތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވި ޕްލޭ އޭރިއާގައި، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން ކުއްޖެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ