އިސްރާއީލުގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކުން މައިންބަފައިންނާއި ވަކިވި، ޣައްޒާގެ ތުއްތު ޔޭހިއާ ހަމޫދާ

30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:28
-
1293
ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ކަމަލް އަދްވާން ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަދެގަތުމުގެ ސަބަބުން، އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާ މިހާރު ވަކިވެވައިފާ ދުވަސް ނުފުރާ ވިހޭ ތުއްތު ޔޭހިއާ ހަމޫދާ މިހާރު ވަނީ ރަފަހުގައި ހުންނަ އަލް އެމިރާތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
އިސްރާއީލުގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކުން މައިންބަފައިންނާއި ވަކިވި، ޣައްޒާގެ ތުއްތު ޔޭހިއާ ހަމޫދާ ބަލަމުންދަނީ ރަފަހުގައި ހުންނަ އަލް އެމިރާތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަލް-ރޫސް އާއިލާގެ ދެކުދިން، ޔޭހިއާ ހަމޫދާ އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަލް-ރޫސް އާއިލާގެ އަންހެން ކުއްޖެއް، ޔޭހިއާ ހަމޫދާ އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކުން މައިންބަފައިންނާއި ވަކިވި، ޣައްޒާގެ ތުއްތު ޔޭހިއާ ހަމޫދާ ބަލަމުންދަނީ ރަފަހުގައި ހުންނަ އަލް އެމިރާތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަލް-ރޫސް އާއިލާގެ އަންހެން ކުއްޖެއް، ޔޭހިއާ ހަމޫދާ އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކުން މައިންބަފައިންނާއި ވަކިވި، ޣައްޒާގެ ތުއްތު ޔޭހިއާ ހަމޫދާ ބަލަމުންދަނީ ރަފަހުގައި ހުންނަ އަލް އެމިރާތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް