ގެދޮރު ގެއްލުނު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގެއަށް ދިއުން

15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 18:19
-
2483
އިސްރާއީލުން ދެކުނު ޣައްޒާއަށް ދިން އަސްކަރީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އެނބުރި ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަނީ ދަތުރު ފަށާފައެވެ.
ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނު އާއިލާއެއް ޣައްޒާގެ އުތުރުގައިވާ ގެތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނު އާއިލާއެއް ޣައްޒާގެ އުތުރުގައިވާ ގެތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނު އާއިލާއެއް ޣައްޒާގެ އުތުރުގައިވާ ގެތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެނބުރި ގެއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަލަސްތީނު ކުއްޖަކު ބުޅަލެއް އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދެކުނު ޣައްޒާއަށް ދިން އަސްކަރީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން، ޣައްޒާގެ އުތުރުގައިވާ ގެތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެނބުރި ގެއަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަލަސްތީނު ކުއްޖަކު އޭނާގެ ބުޅާ އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދެކުނު ޣައްޒާއަށް ދިން އަސްކަރީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން، ޣައްޒާގެ އުތުރުގައިވާ ގެތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް