ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދިނުން

1 މެއި 2024 | ބުދަ 18:23
-
1424
ޣައްޒާގައި އޮޕަރޭޝަންތައް އަނެއްކާވެސް ފެށުމާ އެކީ، ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) އިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް