ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާ ދިނުން

18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 19:15
-
2171
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެހިސާބަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލާލާފައެވެ.
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެހިސާބަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލާލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެހިސާބަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލާލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެހިސާބަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލާލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެހިސާބަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލާލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެހިސާބަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލާލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ނުސީރާތަށް އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ގެތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް