ވިޔަފާރި
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 30ރ.އަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ދިރާގު ރޯދަ މޮމެންޓްސް- ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސެމްސަންގ އޭ80 އެއް ހިލޭ!
5 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫ މަސްރޭސް ގޭމް، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސެމްސަން އެސް 10 އެއް!
5 އަހަރު ކުރިން
ދަ ކެލޮރީ ކައުންޓަރ އައުޓްލެޓް ބަންދުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ކަރާ އަދި މިރުސް ލިބުން ދަތިވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޓީޓީއެމްގެ 2019ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް އެމްސެވަން ޕްރިންޓް ހަމަޖައްސައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބާޒާރުގެ ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެ!
5 އަހަރު ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް ގުޅިގެން މާކެޓިން ކެމްޕޭނެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ލޯންޗްކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ވާވޭގެ ޕީ30 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
5 އަހަރު ކުރިން
ދަ ކެލޮރީ ކައުންޓަރ އައުޓްލެޓް ބަންދުކުރަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ފުވައްމުލަކުގައި އުރީދޫ އިން ގާއިމްކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން