އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ކާގޯ އޮފީހުގެ ހިދްމަތް ފުޅާކޮށް އައިފާން ބިލްޑިންގަށް ބަދަލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އެސްއެމްއީ ލޯނަށް އެދި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ މިމަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުނެގުން މިރޭ
7 އަހަރު ކުރިން
ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރ އިން މެޓާބޯ ބްރޭންޑް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފް ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބަރެސްދޫގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ފާސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 10 އަކުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާދަވެރި ސެމްސަންގްއަށް
7 އަހަރު ކުރިން
"ޑިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ވީކްލީ ޕްލައިޒް ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫގެ ބޯޑު މެންބަރަކަށް ސްޓެލްކޯގެ ސީއީއޯ ޒުހޫރު
7 އަހަރު ކުރިން
އެލް މޯބައިލްގެ އައު ފިހާރައެއް އަނެއްކާވެސް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފެށިތާ 6 އަހަރު: 1.5 މިލިއަން ދަތުރުވެރިން ވަނީ އުފުލާފައި
7 އަހަރު ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށް އާ އުކުޅެއް!
7 އަހަރު ކުރިން
ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ: ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 11،111.11 ޑޮލަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ބްރާންޗްތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަން ބުކިން ހެދުން ބީއެމްއެލުން ހުއްޓާލަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއެއް ވިއްކަނީ 62ރ. އަށް
7 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ ރަނގަޅު 100 ކުންފުންޏަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ދިއްދޫ އާއި ފުނަދޫ ގައި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިި
7 އަހަރު ކުރިން