20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:22
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018

21378


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޙުސައިން ޙަސަން

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޚުލާސާ

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން

މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން އެމަނުކުފާނު ކޮށްދެވި ކަންތައްތައް ކިޔާދެއްވަނީ

ރައީސް ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:28

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:41

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:40

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވައިފި ކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިއްޔެ އިއްވާފައިވާ ކަމަށެވެެ. އެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ވާން އުޅޭ ރައީސް އިބޫ ސޯލިހްއަށް މިއަދު ތަހްނިޔާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން އެމަނުކުފާނު ކޮށްދެވި ކަންތައްތައް ކިޔާދެއްވަނީ

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ކޮށްދިން ކަންތައްތަ ކިޔާ ދެއްވަނީ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމުގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރުވަން ކަމަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

ކ. މާލެ


ވޯޓުން ބަލިވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމާ ރައީސް ޔާމީން މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ. ރައީސް ޔާމީން މުޚާތަބު ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައި ވަނީ 12:30 ގަ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:31

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. މާލެ


ވަގުތީ ނަތިޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް 134،616 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިހާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 96،132 ވޯޓު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

މައްޗަންގޯޅި އުތުރު - 2

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފޮށި - 5

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކުޑަހުވަދޫ ފޮށި-3

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފ.ނިލަންދޫ ފޮށި-2

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޅ.ހިންނަވަރު ފޮށި--1

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ ފޮށި -1

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ށ.ކަނޑިތީމު ފޮށި -1

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ހަނިމާދޫ ފޮށި -2

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ ފޮށި - 7

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި - 6

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:50

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ފޮށި ބަންދުކުރުން

ކ. މާލެ


ބައެއް ވޯޓް ފޮށިތަށް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޥޯޓް ފޮށި ބަންދުކުރުން

ކ. މާލެ


ވޯޓް ލިސްޓްގައި ނަން ނެތީސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ހުސެއިން މުހަައްމަދު ލަތީފް ވޯޓް ލަައްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:37

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކުރުން

ކ. މާލެ


ފޮށި ބަންދުކުރުމާއެކު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަބްދުއްރަހީމްއަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމީނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވައިފި

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:16

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިޔޫ ބަންދުކޮށް ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


އިލެކްޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް 7 ޖެހުމުން ކިޔޫ ލައިން ބަންދުކޮށް ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކޮށްފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:05

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެތީ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އަލިކުރަން ނުކުތީ ރައްޔިތުން

ކ. މާލެ


ގދ. ތިނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ބަލައި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ދިއްލުމަށް އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:35

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަންދު 3 ދުވަހު އައިޑީކާޑް ހެއްދުން

ކ. މާލެ


 ޑީއެންއާރްއިން ބުނީ މިއަދު 30 ހާއި 40 ހާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އައިޑީކާޑް ހައްދަދީފައިވާ ކަމަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަންދު 3 ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އައިޑީކާޑްތަކެއް

ކ. މާލެ


ޑީއެންއާރްއިން އައިޑީކާޑް ހައްދަދީފައިވަނީ ހުކުރު، ހޮނިހިރު، އާދީއްތަދުވަހު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަންދު 3 ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އައިޑީކާޑްތަކެއް

ކ. މާލެ


ބަންދު ތިންދުވަހު 300 އައިޑީކާޑް ހައްދަދީފައިވާ ކަމަށް ޑީއެންއާރްއިން ބުނެފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:12

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ގިނަ ރަށްރަށުގައި 85 ޕަސަންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފި

ކ. މާލެ


ގިނަ ރަށްރަށުގައި 85 ޕަސަންޓް މީހުން ވޯޓުލައިފި. ގިނަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު އެއްވެސް ގޮތަަކަށް ކިއު އެއް ނެތް.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:11

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކިޔުއަށް އެރޭ ގަޑި މިރޭ 19:00 އަށް ފަސް ކޮށްފި

ކ. މާލެ


ކިޔުއަށް އެރޭ ެރންމެފަހުވަގުތު މިރޭ 19:00 އަށް ފަސް ކޮށްފި. އެ ނިންމުން ފާސް ކުރީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ 318 ވަނަ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާއިން. ކުރިން އޮތް ގޮތުން ކިޔުއަށް އެރޭ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ 16:00 އެވެ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:39

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ގއ. ވިލިނގިލީ އެމްޑީޕީ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ގއ. ވިލިނގިލީ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އަޒީމް ހަސަން ވޯޓުލާން ކިޔުއަށް އެރިތަނުން ހައްޔަރުކޮށްފި. އެބޭފުޅާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ ކޯޓުން ވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން އަމުރުކޮށްފައި. އެ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:34

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކިޔުއަށް އަރަން ބާކީ އެއް ގަނޑިއިރު

ކ. މާލެ


ވޯޓްލާ ކިޔުއަށް އަރަން ބާކީ ދެން އޮތީ އެއް ގަނޑިއިރު. ހަތަރެއް ޖެހުމަށްފަހު ވޯޓުލާ ކިޔުއަށް ނޭރޭނެ. ނަމަވެސް ހަތަރެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކިޔުއަށް އެރި މީހުން ވޯޓުލާ ނިމެންދެން ވޯޓު ފޮށި ބަންދެއް ނުކުރާނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:08

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކިޔު ދިގުވެގެން ލަންކާއަށް ވޯޓުލައި ދިވެހިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

ކ. މާލެ


ކިޔު ދިގުލައިގެން ދިއުމާއެކު ލަންކާއަށް ވޯޓުލާ ދިވެހިންގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލުމަށް ހުންނަނީ އެންމެ އޮފިޝަލެއް. ދުރު ހިސާބުތަކުން މީހުން އައިސްފައިވާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވާއިރު، މެންދުރު ނުކައި އަދި ހެނދުނު ސައި ނުބޯ މީހުން އެބަތިބި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:51

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫ ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ކިއުއެއް ނެތް

ކ. މާލެ


ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ތިނަދޫ އާބާދީ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލުމުގައި މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު ވޯޓުލުނ ކުރިއަށް އެބަދޭ. ބޮޑު މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވެ، ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ކައިރީގައި ދަމާފައިވާ ކިއުތަކުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓުލައި މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި. އެގޮތުން ތިނަދޫ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ފޮށީގައި މީހަރު ކިއުއެއް ނެތް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:46

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ލަންޑަންގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:32

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ޝަކުވާ ކުރަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:53

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފޭކް މެސެޖްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ދަނީ ބޮޑުވަމުން

ކ. މާލެ


ބައެއްސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ. ވަކި ބޭފުޅަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖް ތަކަކީ ފޭކް މެސެޖްތަކެއް ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:18

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށިތަކަށް ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:09

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ހޯމް މިނިސްޓަރ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ކ. މާލެ


ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަހުމަދު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:00

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޣާޒީ ސްކޫލްގައި ވޯޓުލާން ކިއުގައި ހުރި މީހަކު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ

ކ. މާލެ


ޣާޒީ ސްކޫލްގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި ހުރި އަންހެނަކު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ. އަދި އެނާ މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި

ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:50

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގާސިމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ އެސްއެމްއެސް އަކީ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

ކ. މާލެ


ޖުމްހޫރީ ޕާީޓގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސްތަކެއް ގިނަބަޔަކަށް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު  ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި އެ އެސްއެމްއެސްގައި ވަނީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:46

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކިޔުގައި ގިނަ ވަގުތު ތިބެންޖެހުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔުއެއް

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:21

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ނައިބް ރައީސް ވޯޓު ދެއްވައިފި

ކ. މާލެ


 ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވޯޓު ދެއްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:15

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ވޯޓު ލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިޔުގައި

ކ. މާލެ


ވޯޓުލާ މަރުކަޒްތަކުގެ ބޭރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި. ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭރުގައި 200 އެއްހާމީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:13

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ކުރަނީ

ކ. މާލެ


މެލޭޝިޔާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވޯޓުލާން ކިޔުގައި އެބަތިބި. އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ބައެއްފަރާތްތަކުން ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުން  

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:55

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޣާޒީ ސްކޫލްގައިވެސް ވޯޓުލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔުގައި

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:37

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގިނަ ވޯޓުފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓޭޖް ސައްޚަކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

ކ. މާލެ


99 ޕަސެންޓް ވޯޓުފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓޭޖް ސައްޚަކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:30

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އައްޑޫސިޓީ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކ. މާލެ


ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވޯޓު ލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފާމުށީ ޖަލަށް ވޯޓު ލައްވައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:17

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:55

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވެސް ވޯޓުލުން ލަސްވެގެންދަނީ ޓެބްލެޓް މައްސަލާގައި

ކ. މާލެ


ތިނަދޫގައި ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުން ކިއު ނަމްބަރު ދޫކުރުމުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓު އޮންލައިންކޮށް ޗެކު ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޓެބްލެޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ވޯޓުލުން ލަސްވެގެންދޭ. އެ މައްސަލާގައި ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ޓެބްލެޓާ ނުލައި، އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި އޮންނަ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ބަލައިގެން މެނުއަލްކޮށް ކިއުނަމްބަރު ދޫކުރަމުންދޭ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:40

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓު، ފޮށީގެ ވެރިޔާ ލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުން

ކ. މާލެ


ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓު، ފޮށީގެ ވެރިޔާ ލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބެން ފަށައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:35

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގިނަ ތަންތަނުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކ. މާލެ


ޓެބްލެޓްތައް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ގިނަ ތަންތަނުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:15

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޚް އާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވޯޓު ލައްވައިފި

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:10

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މެޑަމް ނަސްރީނާއި ޔުމްނާ ވޯޓު ދެއްވައިފި

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަބަލުން މެޑަމް ނަސްރީނާއި އެދެމަފިރިންގެ ދަރިފުޅު ޔުމްނާ މައުމޫން ވޯޓު ދެއްވައިފި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:40

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިބޫ ވޯޓް ދެއްވައިފި

ކ. މާލެ


ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވޯޓު ދެއްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:31

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިނގިލީގައި ޖަހާ ނިޝާން ފޮހެވޭ

ކ. މާލެ


ވޯޓުލީކަން ޔަގީން ކުރަން އިނގިލީގައި ޖަހާ ފާހަގަ ފޮހެވޭ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ. އީސީން ބުނީ ކުލަ ފިލި ނަމަވެސް ފަހުން އެކުލަ އަނެއްކާ ވެސް އަރާނެކަމަށް.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:26

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޑރ. ޝަހީމް ވޯޓްލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވޯޓްލައްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ވޯޓްލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބުދުﷲ ޔާމީން ވޯޓްލައްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:41

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ޓެބްލެޓަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:27

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ވޯޓު ލާން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުލުން ގިނަ ވޯޓިން މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:03

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫ ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށޭ ގޮތެއް ނުވި

ކ. މާލެ


ގދ. ތިނަދޫ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ނުފެށި ލަސްވެއްޖެ. އެގޮތުން ތިނަދޫ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ވޯޓު ފޮށީގައި ވެސް ވޯޓުލުން ގަޑިއަށް ފެށޭ ގޮތެއް ނުވި. 7:30ގައި ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވިޔަސް، އެކަން ނުކުރެވިވަނީ އީސީގެ އެންގުމަށް

ވޯޓުލުން ލަސްވި ސަބަބު

އޮފިޝަލުންގެ ފާހުގައި ގަލަމުން ނަން ޖަހާފައިވުމާއި ފޮޓޯ ނެތް މައްސަލަ ފެންމަތިވުން * 

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުން ލަސްވުން * 

މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އޮފިޝަލުން ދަނީ އީސީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން * 

 

ގދ. ތިނަދޫ އާބާދީ މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހުންނަ ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:02

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ތިނަދޫ ފޮށިވެސް ގަޑިއަކަށް ނުފެށޭ

ކ. މާލެ


ގދ. ތިނަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެއް ވޯޓު ފޮއްޓަށް ގަޑިއަށް ވޯޓު ނުލެވޭނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:00

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށާ ވަގުތު ލަސްވާނެ

ކ. މާލެ


އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާ ވަގުތު ރާއްޖެއާއި އެއްވަގުތެއްގައި ވޯޓުލާން ފަށަން އޮތް ނަމަވެސް އެކަން އެހެން ނުވާނޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސްރިލަންކާގައި ހުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން އިލެކްޝަނުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާން ފެށުން ލަސްވެފައި ވަނީ ތައްޔާރުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ނުވެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަސްލު ވޯޓުލާން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ގަޑިން ހެދުނު 8:30 ގައެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން 8:00 ޖަހާއިރުއެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:53

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ވޯޓު ފޮށި ކަނޑާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

ކ. މާލެ


ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތަކާއެކު އިލެކްޝަން އޮފިސަރުން ވަނީ ގޮސްފައި. ވޯޓު ފޮށި ކަނޑާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. ވޯޓު ފޮށި ކަނޑަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަކީ ހަތް ގަޑި ބައެވެ.

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސްގައި ވޯޓުލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:37

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް

ކ. މާލެ


ގދ. ތިނަދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ކުރިއަށްދަނީ. ރަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހަތް ފޮށީގައި ވެސް ކިއު ވަނީ ހަދާފައި.

ތިނަދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް އޮފިޝަލުން ތަކެތި ގެންދަނީ-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:33

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ (ފުނާޑު،ދޫޑިގަން)

R03.01.1 ވޯޓު ފޮށި: 746

R03.01.2 ވޯޓު ފޮށި: 490

R03.01.3 ވޯޓު ފޮށި: 490


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:26

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ މޫސުން ދައްކާގޮތް

ކ. މާލެ


މީގެ ހަތަރު ގަޑިއިރުކުރިން މެޓް އޮފީހުން ހއ. އިން ފެށިގެން ތ. ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި

ރޭ މެންދަމު 3.30 ފެށިގެން މިއަދު ހެނދުނު 9.30 ދެމެދު މި ސަރަހައްދަށް ގަދަ ވަޔާއި އެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:20

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ލަންކާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާގޮތް

ކ. މާލެ


ލަންކާގައި ވޯޓު ލާން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން 8:30 ގައެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން 8:00 ޖަހާއިރުއެވެ. ލަންކާގައި ދެ ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބެހެއްޓިފައިވާއިރު އެ ދެ ވޯޓު ފޮށި ވެސް ބެހެއްޓިފައި ވަނީ ލަންކާގެ އެމްބަސީގައެވެ. ލަންކާގެ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާން 2788 މީހުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:05

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުން ވަގުތުން ލިބެމުންދާ ފޮޓޯ

ކ. މާލެ


ވޯޓްލުމަށް ގަޑިއެއްހާއިރު އޮއްވައި ގދ. ތިނަދޫ ސުކޫލްގައި ކިއު ދަމާލައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:00

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މާފުށީގައި ވޯޓުލުން

ކ. މާލެ


މާފުށީގައި ދެ ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. އެއް ވޯޓު ފޮށި ޖަލުގައި ހުރިއިރު އަނެއް ވޯޓު ފޮށި ހުރީ ސްކޫލްގައެވެ. ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެ ކިއުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި މިހާރު ސުކޫލަށް ވަނީ ވައްދާފައެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ ކިއުއެއް ސްކޫލުން ބޭރުގައި ވަނީ ހަދާފައެވެ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:58

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކިއުތައް ދަނީ ހަދަމުން

ކ. މާލެ


ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކިއުތައް ދަނީ ހަދަމުން

ހުޅުމާލޭ ގާޒީ ސުކޫލް ސަރަހައްދުގައި ކިއު ހަދައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:54

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ (މާލެގަން، މިސްކިތްމަގު، މާދަޑު)

R02.01.1 ވޯޓު ފޮށި: 449

R02.01.2 ވޯޓު ފޮށި:536

R02.01.3 ވޯޓު ފޮށި:404

R02.01.4 ވޯޓު ފޮށި:469

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:52

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


ފުވައްމުލަކު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ- 7426

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ- 5726

މާލޭ ސިޓީ-1700

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ (ދަންޑުމަގު، ހުދުވާންޑު،ހޯދަނޑު)

R01.01.1 ވޯޓު ފޮށި: 784

R01.01.2 ވޯޓު ފޮށި: 645

R01.01.3 ވޯޓު ފޮށި: 715


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:48

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި ޖެހިގެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:44

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


ޒިކުރާ އިސްޓިޓިއުޓް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:42

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


ފުވައްމަލަކު ސިޓީން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި 10 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވޭ. މާލޭގައި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ 2 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައިވޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:39

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓް ލުމަށް ޓަކައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ވޯޓް ލުމަށް ޓަކައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:22

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތަށް ގެންދަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


މާލޭގައި ބަހައްޓާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުފޮށިތައް، އިންތިހާބީ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި. މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖުމްލަ 120 ވޯޓުފޮށި ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާގައި ހިމެނޭ، ހުޅުމާލެ - މާލެ - ވިލިމާލެ ގައި ބަހައްޓާނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:21

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އިންތިހާބާއި މެދު އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކ. މާލެ


އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ހިންގެވުމާއި މިވަގުތު ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ރޮބާޓް ހިލްޓަން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިންގެ ހެޑްކުއަރޓަރަށް އިންތިހާބު މާދަން އޮންނައިރު ފުލުހުން ވަނުމަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ނުފޫޒަކާއި ނުލައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކިލައްވާ ކަމަށް ރޮބާޓް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:35

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އިންތިހާބް މިނިވަންވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ކ. މާލެ


އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިއަދު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާއެކު އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހާއި މެދު ގިނަ ދިވެހިންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ސަބަބުތައް އެނގިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. 

މާދަމާ އޮންނަ ވޯޓު ލަސްކޮށްފިނަމަ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލިބޭނެ ދެރަ ދުވަހެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. އުއްމީދުކުރައްވަނީ އިންތިހާބު އޮންނާނެ ކަމަށާއި މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އިންތިހާބު ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ސޯލްޓް ކެފޭ ބަލައި ފާސްކުރަން ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

ކ. މާލެ


އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބިނާކޮށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބަހަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރަކާއެކު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ކެމްޕޭން ހެޑްކުއަރޓަރަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރާއްޖޭގެ ޓީވީގެ "ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018" ޕްރޮގްރާމް

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018" ޕްރޮގްރާމްގައި މިވަގުތު ބައިވެރިވަމުން އަންނަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބް އަބްދުއްރަހީމް. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދައިފި

ކ. މާލެ


ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ވޯޓު ލުމަށް ރައްޔިތުން ކިއު ހަދައިފި. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުން ދަނީ ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދަމުން

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:09

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ހަޔެއްގެ ފަހުން ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ނުހިންގޭނެ

ކ. މާލެ


ދެ ޕާޓީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ވެސް ހަޔެއް ޖެހުމާއެކު ވަނީ ނިންމާލާފައި. ދެން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:05

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޓްވީޓް

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވެސް އިބޫއަށް ވޯޓު ލައްވަން ޓްވީޓެއް މެދުވެރިކުރައްވައި އެދިވަޑައިގެންފި 

ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ އަދުލުވެރި، އިންސާފުވެރި، އޯގާތެރި، އިންސާނިއްޔަތުކަން ހުރި އެހެން މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ދަންނަ ވެރިޔެއް ކަމަށް. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:28

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ފޯރިއާއެކު ޕެރޭޑް ދަނީ ކުރިޔަށް

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:21

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޓްވީޓް

ކ. މާލެ


ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް ނިމެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއެކު ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކުރައްވައިފި. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:19

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް

ކ. މާލެ


މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕެރޭޑްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:09

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިނގާލުން

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޯލިޝަނުން ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިކަޕް ބުރު

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:56

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ތިނަދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިނގާލުން

ކ. މާލެ


ގދ. ތިނަދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ހިނގާލުމަކީ އެރަށުގައި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ހިނގާލުން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓަރު ހުސައިން ހަސަން މައުލޫމާތު ދޭ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސައިކަލް ބުރު

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޕީޕީއެމްގެ ސައިކަލް ބުރު

ކ. މާލެ


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މާލޭގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަމުން. މި ސައިކަލް ބުރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދާއި އެޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގެންދަނީ ބައިވެރިވަމުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:41

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް

ކ. މާލެ


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ މާލޭގައި ޕެރޭޑެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުން. މި ޕެރޭޑްގައި ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ދަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން. ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މި ޕެރޭޑްގައި ބައިވެރިވޭ. 

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޕެރޭޑް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:37

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެންމެ ފަހުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް

ކ. މާލެ


މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާއިރަށް ހުރިހާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކެއް ނިންމަން ޖެހޭއިރު ދެ ފަރާތުން ވެސް ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ހިންގަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:31

ކޮމެންޓް