އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެއްވުން

21,354

ޚުލާސާ

  • ހުސައިންއަށް އޭޑީކޭގައި ކެމެރާމަން ނަދީމްއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުން
  • ހުސެއިންއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައި ކަމަށް ބެލެވޭ
  • ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އޭޑީކޭއަށް ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ގެންދިއުން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 14:42

01:25

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހުސައިންއަށް އޭޑީކޭގައި ކެމެރާމަން ނަދީމްއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުން

 ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިންއަށް އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާއިރު ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން ނަދީމަށް ދަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން. ފުލުހުން ބޫޓުން ޖަހާފައިވާ ނިޝާންތައް އޭނާގެ ގައިން ފެންނަން ހުރިކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. މަންޒަރު ދުށް ނޫސްވެރިއަކު ބުނެފައިވަނީ ހުސައިންގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހިފާ ބޮނބިފަޅީގަ ޖެހުމަށްފަހު މައިކް ދަމައިގަނެ މޫނުވަތަށް ގަންނަވާ ފުލުހުން އޭނާ ވައްޓާލާފައިވާކަމަށް

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 01:25

01:08

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހުސެއިންއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައި ކަމަށް ބެލެވޭ

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 01:08

00:48

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އޭޑީކޭއަށް ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ގެންދިއުން

ހުސައިންއަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި. ރަނގަޅަށް ނޭވާ ނުލެވޭކަމަށާއި ހާލު ދެރަކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 00:48

00:39

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާ ދީފި

ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ ލޮލަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި. ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރުޝިދު ބުނީ ކެމެރާމަން ޒަރީރުއާއި ނަދީމް އަދި ނޫސްވެރިޔާ ސާއިފްގެ ލޮލަށް ވަރަށް ކައިރިން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަމަށް. މުރުޝިދުގެ ލޮލަށްވެސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ވަނީ ޖަހާފައި

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 00:39

00:23

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް

މާވެޔޮމަގު ކަންމަތީގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް. ސަރަހައްދު ދަނީ ބާރު ބޮޑުވަމުން

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 00:23

00:05

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި

ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން އަލީ ނާސިރުވެސް ފުލުހުންވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހުގެ ލޮލަށް ގިނައަދަދަކަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފޮޓޯގްރާފަރ ޝަރުހާންވެސް ދަނީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާހޯދަމުން

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 00:05

23:54

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ވަނީ އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފައި

މީޑިއާތަކަށް ހުރަސް އަޅައި އަނިޔާކުރާއިރު ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔާ ބައެއް ޗެނަލްތަކަށް ފުލުހުން ވަނީ ޗާންދަނީމަގު ކަންމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދީފައި

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 23:54

23:44

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

 ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކުރިީ އަބްދުއް ރަހީމް ރާއްޖެޓީވީއާއި މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލެއްވިތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް

 ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކޮށް އަނިޔާ ކޮށްފައި މިވަނީ އާންމުން ނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގޮވާލެއްވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް.

 ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ވީޓީވީގެ ނަން ވަކިން ފާހަގަ ކުރައްވައި، "ފިތުނަފަސާދަ" އުފައްދާ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވައިފައި. 

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ރާއްޖެ ޓީވީންނާއި ވީޓީވީން މިކުރާ ހުރިހާ ވެސް މަސައްކަތަކީ މި ރާއްޖޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް. ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ ނޭނގި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތް. ދޭތެރެ ޖައްސަން ކުރާ މަސައްކަތް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް އޮތް ކަން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތް" ކަމަށް

ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން އަނިލްއާއި ޝަރުހާން  

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 23:44

23:37

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން ހައްޔަރުކޮށްފި. ހުސައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަނިޔާވެރިކޮށްކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން ވަނީ ބުނެފައި. ޕެޕަރސްޕްރޭ އަނެއްކާވެސް ނޫސްވެރިންގެ ލޮލަށް ޖަހައިފި. އެސްއޯ ފުލުހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައި. ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން އަނިލްއަށް ވެސް ވަނީ އަނިޔާ ކޮށްފައި. ރާއްޖެޓީވީގެ ފޮޓޯގްރާފަރ ޝަރުހާނަށްވެސް ވަނީ އަނިޔާ ވެފައި. އަދި މީގެ އިތުރުން ކެމެރާމަން ޒަރީރުގެ ހަށިގަނޑުގެ އަތްލަން ނުވާ ތަންތަނުގައި ހިފާ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ޒަރީރު ވަނީ ބުނެފައި.

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 23:37

23:09

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަހުލޫފު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔަ ވީޑިއޯ

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 23:09

22:59

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަޝީދު މޫސާވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފި

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:59

22:56

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޕީޕީއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރެސް

މިޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު "ބަލާ މުސީބާތަކީ" ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ނާއިބު ލީޑަރު، އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:57

22:41

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަހުލޫފު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންގޮސްފި. މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކުރީ މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ކެމްޕަސް ފިހާރަ ދޮރުމަތިން

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:45

22:39

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ފުލުހުންގެ ޓާގެޓް ހުރީ މީޑިއާ ތަކަށް

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:39

22:20

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ނޫސްވެރިއެއްގެ އަނގަމަތި ފަޅާލައިފި

ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާދީ އަނގަމަތި ފަޅާލާފައިވާކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން ވަނީ ބުނެފައި. އަނގަމަތި ފަޅާލާފައިވަނީ ސަންގު ޓީވީގެ ކެމެރާމަނެއްކަމަށްވާ އަހުމަދު އަޔާދުގެ އަނގަމަތި.  އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގާ ގުޅުނު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތީގައި.

އަޔާދުގެ އަނގަމަތި ފަލާލާފައި

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:20

22:14

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓްވީޓް

މޫދަށް ލިއަސް ރައްޔިތުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވި

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:14

22:05

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގާ ގުޅުނު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ

މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގާ ގުޅުނު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން ފަޒީން ގެ ލޮލަށް ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައ. މީގެ އޮތުރުން ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޔާމީންގެ ލޮލަށްވެސް ވަނީ ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައި.ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ  އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:05

22:00

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުގެ ޓްވީޓް

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 22:00

21:35

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުން ފުލުހުން ދުރައްޖެއްސުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ. 

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 21:35

21:32

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މީޑިއާ ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

 ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެއެމްވީގެ ރިޕޯޓަރ ބުނީ މީޑިއާ ދުރައް ޖައްސަމުންދާކަމަށް. ފުލުހުން ދަނީ ޝީލްޑާއިއެކު މީހުން ދުރަށް ޖައްސަމުން. އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދަނީ އަނިޔާވަމުން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 21:32

21:08

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ މިފަހަރުވެސް ޓްވީޓުގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށް

މާދަމާވެސް 17:00 އަށް ފުލުހަށް ހާޒިރު ވުމަށް މަހުލޫފަށް ވަނީ އަންގާފައި. މިރޭގެ އެއްވުމުގައިވެސް ފެނިގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 21:08

21:05

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަހުލޫފު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްލައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދޫކޮށްލައިފި. މަހުލޫފު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިއަދު ދެފަހަރު ވަނީ ގޮސްފައި. އެއީ މއިަދު 14:30 އާއި 17:00 ގައި. މަހުލޫފު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރީ ކުރެއްވި ޓްވިޓްތަކާއި ގުޅިގެން. މިއަދުގެ އެއްވުމުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ބައިވެރިވެ ލައްވާފައި

މަހުލޫފު. ފައިލް ފޮޓޯ

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 21:05

20:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް އަނެއްކާވެސް މީހުން އެއްވާން ފަށައިފި

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް އަނެއްކާވެސް މީހުން އެއްވާން ފަށައިފި. ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން. 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 20:49

20:40

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ހުސްކޮށްލައިފި

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބި އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ހުސްކޮށްލައިފި. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެއްވުން އަދިވެސް ނުނިމޭކަމަށާއި އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވުން ފެށިގެން ދާނެކަމަށް. 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 20:40

20:34

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓްވީޓް

ރާއްޖޭގެ އެތަށް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ދޫކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލުމަށް އެއްވެފައި. ރައީސް ޔާމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ޖާގަ ދޭންޖެހޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 20:34

20:26

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދުގެ އެއްވުން ރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި

މިއަދުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ޕިކަޕެއް ތެރޭގައި އިށީދެނގެން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 20:41

19:58

ހުސެން ފިޔާޒް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތް ބިންދައިގެން ހިނގެއްޖެ

Caption

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތް ބިންދައިގެން ހިނގެއްޖެ. އަތް ބިންދައިގެން ދިޔައީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގޭ. މިހާރު އޭނާ ވަނީ އޭޑީކޭ

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި

އަތް ބިންދައިގެން ދިޔަ މީހާ ފުލުހުން ގެންދަނީ
 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 20:08

19:41

ހުސެން ފިޔާޒް

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އިޝާ ނަމާދު ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ސަރަހައްދުން މީހުން ދުރުކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި. ތަން ހުރީ ބަންދުކޮށްފައި. އެއްވެސް މީހަކަށް ހަރުގެއަށް ނުވަދެވޭ

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 19:41

19:38

ހުސެން ފިޔާޒް

ތުޅާދޫން ހައްޔަރުކުރި ޖައިލަމް ދޫކޮށްލައިފި

ތުޅާދޫގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ޖައިލަމް ދޫކޮށްލައިފި 

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 19:38

19:35

ހުސެން ފިޔާޒް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު ވަދެ މީހުން ފޮނުވާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް ވަދެ މީހުން ފޮނުވާލައިފި 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 19:35

19:16

ހުސެން ފިޔާޒް

ހަރުގެ އަލުން ބަންދުކޮށްފި

 

އެސް އޯ ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު ވަދެ ބަންދުކުރި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަލުން ހުޅުވާފައި ހުއްޓައި، އެނެއްކާ ވެސް ފުލުހުން ގޮސް ބަންދުކޮށްފި. އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަޣުރިބް ނަމާދުކުރިއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން. 

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުރިމަތީގައި މަޣުރިބް ނަމާދު ކުރަނީ

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 19:22

18:19

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހަރުގެ އަލުން ހުޅުވައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަލުން ހުޅުވައިފި. 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 18:19

18:05

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މުޒާހަރާ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި

މިއަދުގެ އެއްވުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި. އެއްވުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި
މިއަދުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 18:05

17:29

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޓްވީޓް

ގާސިމް އަޑުއެހި އަދި ދުއް އެންމެ އަނިޔާވެރި ވެރިއަކީ ރައީސް ޔާމީން. މިވަރު ދޮގުބުނާ އަނިޔާވެރި ކަމާ ބޮޑާކަމާ ކިބުރުވެރި ރަހުމެއް ނެތް ލާއިންސާނީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިފައިވާ ގާނޫނާ ދީނަށްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ކަންކުރަމުންދާ އެހެން މީހަކުގެ އަޑެއް ނުވިއޭ އަދި ނުދެކޭ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި.

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:29

17:22

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:22

17:12

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައިމިއަދުގެ އެއްވުން. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތިން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:16

17:00

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ މުޒާހަރާ ކުރާ ސަރަހައްދަށް ސިފައިން ގޮސްފި

އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި ފުލުހުން ވަނީ ކުރިއަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައި. 
ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީ ފުލުހުން 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:07

16:53

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް އިންޒާރު ދަނީ ދެމުން.ރާއްޖެ ޓީވީގެ ރިޕޯޓަރ ބުނީ  ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އާންމުންނާއި  ނޫސްވެރިންނަށް 

މިއަދުގެ އެއްވުން

 އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިކަމަށް. ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އިންޒާރު ދެމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓަރ ވަނީ ބުނެފައި

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:53

16:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދުގެ އެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެއްވުމުގައި

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:49

16:45

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން ޝީލްޑާއިއެކު އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެގަނެއްޖެ

ފުލުހުން ޝީލްޑާއިއެކު އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެއްޖެ. އެމްޑީޕީ ހަރުގޭ ތެރޭގައި ތިބި އެންމެން ނިކުތުމަށް ވަނީ އަންގާފައި. ހަރުގޭގައި ހުރި ސައުންޑް ފުލުހުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި 

އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:45

16:42

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން ތިބީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި މަޖީދީމަގާވީ ދިމާ ކަންމަތީގައި ޝީލްޑާއިއެކު ސަފަކަށް އެތުރިލައިގެން

ފުލުހުން ސަފަކަށް އެތުރިލައިގެން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:42

16:40

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ތުޅާދޫގެ އެއްވުން ހުއްޓާލުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ފުލުހުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ބ. ތުޅާދޫގައި މިއަދު ބާއްވާ އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުން ދަނީ ބާރުއަޅަމުން

ބ.ތުޅާދޫ

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:40

16:36

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ސަފަކަށް އެތުރިއްޖެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ފުލުހުން ސަފަކަށް އެތުރިއްޖެ. ފުލުހުން ތިބީ ޝީލްޑާއި އެކު. 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:36

16:29

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޝިފާޒާއި އަމްރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައިސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި  އެމްޑީޕީގެ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޙުސައިން އަމްރު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަމްރު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިއުން

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:29

16:17

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

https://twitter.com/RaajjeTVLive/status/964457922452275200

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:17

16:14

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުން ވަނީ މިއަދުގެ އެއްވުން ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި

އެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު ފުލުހުންތަކެއް އެމްޑީޕީ ކުރިމަތީ 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:14

16:06

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ގދ. ތިނަދޫއިންވެސް ވަނީ މިއަދުގެ އެއްވުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައި

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:06

15:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވޯމްއަޕް މުޒާހަރާއަށް އައްޑޫ ސިޓީން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން

އައްޑޫ ސިޓީ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ބުނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތައް ތާއީދުކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އައްޑޫ ސިޓީއިން ދަނީ މުޒާހަރާއަށް ތައްޔާރުވަމުން.

އައްޑޫ ސިޓީއިން މިއަދުގެ މުޒާހަރާއަށް ތައްޔާރުވަނީ

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 15:49

15:41

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ހައްޔަރުކޮށްފި. އަދުހަމްގެ އަންހެނުން ޝަހުމާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 2 ޖަހާކަށްހާއިރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިންކަމަށް. އަދި މިހާތަނަށް އާއިލާއަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ދީފައިނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި.

 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 15:41

15:32

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދު ބާއްވާ އެއްވުމަކީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫންކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމަކީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމަށް ތާއްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ "ވޯމަޕް އެއްވުމެއް" ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި. އަދި މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައި.  އެއްވުމަކީ ސުލްހަވެރި އެއްވުމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި އެއްވާން ފުރުސަތު ނުދީ ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވާއިރު ގާނޫނު އަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަން ލިބިދޭ ގާނޫނީ ހައްގުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަންކަމަށް ތާއިދު ކުރުމަށް ނުވަތަ އިންކާރު ކުރުމަށް ގާނޫނާ ހިލާފްނުވެ ހިންގާ ސުލްހަވެރި ހަރަކާތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވުންކަމުގައި ނުބެލެވޭ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވުން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަމުގެ ހާލަތުގައި ވެސް ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ.

 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން. ފައިލް ފޯޓޯ

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 15:34

ހުސެން ފިޔާޒް

hussainfiyaz

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

01:25
ހުސައިންއަށް އޭޑީކޭގައި ކެމެރާމަން ނަދީމްއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުން
01:08
ހުސެއިންއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައި ކަމަށް ބެލެވޭ
00:48
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އޭޑީކޭއަށް ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ގެންދިއުން
00:39
ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާ ދީފި
00:23
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް
00:05
ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި
23:54
ފުލުހުން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ވަނީ އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފައި
23:44
 ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކުރިީ އަބްދުއް ރަހީމް ރާއްޖެޓީވީއާއި މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލެއްވިތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް
23:37
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން ހައްޔަރުކޮށްފި
23:09
މަހުލޫފު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔަ ވީޑިއޯ
22:59
އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަޝީދު މޫސާވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފި
22:56
ޕީޕީއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރެސް
22:41
މަހުލޫފު ހައްޔަރުކޮށްފި
22:39
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ފުލުހުންގެ ޓާގެޓް ހުރީ މީޑިއާ ތަކަށް
22:20
ނޫސްވެރިއެއްގެ އަނގަމަތި ފަޅާލައިފި
22:14
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓްވީޓް
22:05
މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގާ ގުޅުނު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ
22:00
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުގެ ޓްވީޓް
21:35
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ
21:32
މީޑިއާ ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
21:08
މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ މިފަހަރުވެސް ޓްވީޓުގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށް
21:05
މަހުލޫފު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްލައިފި
20:49
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް އަނެއްކާވެސް މީހުން އެއްވާން ފަށައިފި
20:40
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ހުސްކޮށްލައިފި
20:34
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓްވީޓް
20:26
މިއަދުގެ އެއްވުން ރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި
19:58
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތް ބިންދައިގެން ހިނގެއްޖެ
19:41
އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
19:38
ތުޅާދޫން ހައްޔަރުކުރި ޖައިލަމް ދޫކޮށްލައިފި
19:35
ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު ވަދެ މީހުން ފޮނުވާލައިފި
19:16
ހަރުގެ އަލުން ބަންދުކޮށްފި
18:19
ހަރުގެ އަލުން ހުޅުވައިފި
18:05
މުޒާހަރާ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި
17:29
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޓްވީޓް
17:22
އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން
17:12
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި
17:00
އައްޑޫ ސިޓީގެ މުޒާހަރާ ކުރާ ސަރަހައްދަށް ސިފައިން ގޮސްފި
16:53
ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި
16:49
މިއަދުގެ އެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައި
16:45
ފުލުހުން ޝީލްޑާއިއެކު އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެގަނެއްޖެ
16:42
ފުލުހުން ތިބީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި މަޖީދީމަގާވީ ދިމާ ކަންމަތީގައި ޝީލްޑާއިއެކު ސަފަކަށް އެތުރިލައިގެން
16:40
ތުޅާދޫގެ އެއްވުން ހުއްޓާލުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ފުލުހުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
16:36
ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ސަފަކަށް އެތުރިއްޖެ
16:29
ޝިފާޒާއި އަމްރު ހައްޔަރުކޮށްފި
16:17
https://twitter.com/RaajjeTVLive/status/964457922452275200
16:14
ފުލުހުން ވަނީ މިއަދުގެ އެއްވުން ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި
16:06
ގދ. ތިނަދޫއިންވެސް ވަނީ މިއަދުގެ އެއްވުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައި
15:49
ވޯމްއަޕް މުޒާހަރާއަށް އައްޑޫ ސިޓީން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން
15:41
އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ހައްޔަރުކޮށްފި
15:32
މިއަދު ބާއްވާ އެއްވުމަކީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫންކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައި