ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34

މަސްވެރިކަން - ދިވެހިންގެ ލޭނާރު

2020 ޖޫން 03 - 249

މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މަސް މާރުކޭޓް ބޭނުން ނުކުރެވި، މަސްވެރިންނަށް ވަނީ އެތައް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

މަސްމާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސް ކަނޑަނީ - ފުރަބަންދަށް ދިން ލުއި ތަކާއި އެކު މަސް ޑެލިވަރި ކުރުމުގެ މަސްކަތްވަނީ ފަށާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން މަސްމާރުކޭޓުގައި، މަސްކެނޑުން ކުރިއަށްދަނީ - މަސް މާރުކޭޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައާޅާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސް ވިއްކުމުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިން މަސްވިއްކަމުން އައީ ދޯނިފަހަރުތަކުގައި ތިބެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސް ގަންނަން އައި ފަރާތަކަށް މަސްވިއްކާނީ - ކޮވިޑް19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކަނޑުމަސް ހޯދުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސް އަޅާފައިވާ ހުރި ފޮއްޓަކުން މީހަކު މަހެއް ނަގައިގެން - ކޮވިޑް19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކަނޑުމަސް ހޯދުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސް މާރުކޭޓްގައި މީހަކު މަސްކަނޑަނީ - ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން މަސްވެރިންނަށް މަސް މާރުކޭޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މާރުކޭޓް ތެރޭގައި މީހަކު މަސްކިރަނީ - ކަޅުބިލަމަހުގެ ވިޔަފާރި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސް ދޯންޏަކުން މީހަކު މަސްހިފައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ފިނި ކުރި މަސް - ކަޅުބިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަތުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސް ހިފައިގެން މީހަކު ދޯންޏެއްގެ މަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން - މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، މަސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދޯނިފަހަރުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ