ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

2019 ޖުލައި 21 - 771

މަނީ ލޯންޑަރިނ އާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ވާއިރު މި ޝަރީއަތް ވަނީ ޓީވީ ތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައި

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

21 ޖުލައި 2019 --ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު