ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން

  • ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
  • އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް
  • އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް
 
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. މި ފަންޑު ހުޅުވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގަ. ފަންޑު ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މި ރޭ 20:30 ގަ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:34
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގައި ތެރެއިން  އައްޑޫސިޓޫ ހިތަދުގައި  ބެހެއްޓުނު ފަންޑު ފޮއްޓަށް 41587 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:20
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގައި ތެރެއިން ބ.ހިތާދޫގައި  ބެހެއްޓުނު ފަންޑު ފޮއްޓަށް 31879 ރުފިޔާއަދި 37 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ލިބުނު

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:18
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފަންޑު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފި. .

ރަށެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓެއް 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:35
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި. މި ޓެލެތޯނަށް މިހާތަނަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އާންމު ރަައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހީނުކުރާހާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:20
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑު ބަްނޑުވާ މިނެޓަކަށްވީއިރު، މިވަގުތު ގުނިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:16
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. މި ފަންޑު ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ގައި. 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝިފާ މުހައްމަދު ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީ ވެދެއްވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 18:27
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ގޭޖް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް

ގޭޖް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފި. އެއީ 36،000ރ .

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑު ދަންދު ކުރުމުގެ ވަގުތު ކައިރިވަމުންދާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ވެސް ދަނީ މިފަންޑަށް އެހީވަމުން.

އިއްޔެ މެމްދުރުފަހު 14:30ގައި ފެށި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20:30 ގައި. މި ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި. 

ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 18:22
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ޓެލެތޯނުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައިވެރިވަޑައިގެންފި

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 17:44
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑު ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައިވޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި އިތުރުން އދ. މާމިގިލި، ގދ. ތިނަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ލ. ގަން، އައްޑޫ ސީޓީ، ނ. މަނަދޫ، ބ. ހިތާދޫ، ބ. ތުޅާދޫ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ދ. ހުޅުދެލި، ރ. މަޑުއްވަރި، ނ. ނޮޅިވަރަމްފަރު، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ހއ. ނައިވާދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ފަންޑު ފޮށިތައް ބަހައްޓައިގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ހަރަކާތްތައް ދަަނީ ހިންގަމުން. 

ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 17:12
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. 

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 16:44
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކަވާއީ ފިހާރައިގެ އިއްޔެ ސޭލްސް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަނޑަށް

ކަވާއީ ފިހާރައިގެ އިއްޔެ ސޭލްސް އާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހު މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކަވާއީ ފިހާރަ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 16:04
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ޑޭޓުޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާރވިސްގެ ކެޕްޓަނުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް

ޑޭޓުޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާރވިސްގެ ކެޕްޓަނުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި. ރާއްޖޭގެ އެކި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން މި ފަންޑަށް ދަނީ ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދެމުން. 

ކުޑަ ކުއްޖަކު ފަންޑަށް އެހީވަނީ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 15:54
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕިއްޒާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓިވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މުހީތު މިވަނީ ޕިއްޒާތަކެއް ހަދީޔާ ކޮށްފަ. މި ޓެލެތޯނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުން، ރައްޔިތުންެގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ރާއްޖެތީވީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

މިފަންޑު ކުރިއަށް މިދަނީ އިއްޔެގެ މެމްދުރުފަހު 14:30 އިން ފެށިގެން މިރޭ 20:30 އާހަމައަށް. މިހާތަނަށް މި ފަންޑަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި. 

ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުހީތު ޕިއްޒާ ހަދިޔާކޮށް ދެއްވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 15:48
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ.

މިފަންޑު ކުރިއަށްދާނީ މިރޭ 20:30  އާހަމައަށް. 

ފަންޑު ފޮއްޓަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް އެހީތެރި ވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 14:58
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުން މާލޭގައި ހުރި ފަންޑު ފޮއްޓަށް އެހީވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ ރަށްރަށުން ރާއްޖެޓީވީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަށް އެހީވެއްޖެ. އެހީތެރި ވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ. 

މިވަގުތު ފަންޑު ފޮއްޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި.

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 14:47
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މާމިގިލީގައި ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި

މި ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވަނީ މާމިގިލީ ކޮފީ ކެފޭގައި. އެއްބާރުލުންދެއްވާ. 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 10:03
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ އެމީހުން ނައްތާލަން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

މިޔަންމާއަށް ނިސްބަތްވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ހިނދު ބުދިސްޓުން އެމީހުން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކީއްވެ؟

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:53
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
"...ރޮހިންޖާ އަންހެނެއްގެ ހިތުގެ ރިހުން: "އަހަރެން މިދަންވަރު ބޭރުގައި މީނީ ކީއްވެތޯ ނާހާ

ކޮންމެއަކަސް މިއަދު އަންޖުމާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އަންޖުމާ ނިޔާވީ އެކޭމްޕުގައި އޭނާގެ ފޮޓޯ ނެގިތާ ދެމަސްފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:53
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
އެހެން މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވުމުގައި ދިވެހިންގެ ލާމަސީލު މިސާލު

އަޅުގަނޑުމެންފަދަ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ވީމިންވަރަކުން ދީލަތިވެދެއްވާށެވެ. އެކުޑަ ޅަދަރިންގެ ޙައްޤުގައެވެ. އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:50
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލި އެންމެ ފޮޓޯއެއް

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ދަރިކޮޅަށް ހަމްދަރުދީވާށެވެ. ހާލުގެ ދުލުން އެވެރިން އެގޮވަނީ އެހީތެރިކަމަކަށެވެ. އެ ގިލަންވެރިކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ދުޢާތަކަށެވެ. ކެނޑިނޭޅި އެދުޢާތައް ގުގުމައިދިނުމަށެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:50
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ޓެލެތޯން ކުރިޔަށް މިދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓާފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއެކު

ރާއްޖެޓިވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަކީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓާފުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތާ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރަލުމާކާއެކު ވަރަށް މާތް މަތިވެރި މަގްސަދެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް. މިކަމުގައި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ސްޓާފުން ދައްކަވަމުން ގެންދަނީ ލާމަސީލު މިސާލް ދައްކަމުން

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 08:33
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިރޭ 8.30 ބަޔާ ހަމަޔަށް އިތުރު ކުރެވިއްޖެ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 08:28
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ހެދުނުގެ ވަގުތުގައިވެސް "ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ފަންޑަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިަޔަށް ގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑު ފޮށިތަކަށް އިއްޔެ ލިބުނު ތަރުހީބަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިއަދު އަންނަނީ ލިބެމުން 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 08:27
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
އައްޑުގައިވެސް ފަންޑު ފޮއްޓެއް މިއަދު ބަހައްޓާނެ

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް މިއަދު ހެދުނު 10 ޖަހާއިރު ބަހައްޓާނެ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:49