ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން

ޚުލާސާ
  • ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
  • އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް
  • އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 13:44

21:34

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. މި ފަންޑު ހުޅުވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގަ. ފަންޑު ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މި ރޭ 20:30 ގަ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 22:17

21:20

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގައި ތެރެއިން  އައްޑޫސިޓޫ ހިތަދުގައި  ބެހެއްޓުނު ފަންޑު ފޮއްޓަށް 41587 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:23

21:18

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގައި ތެރެއިން ބ.ހިތާދޫގައި  ބެހެއްޓުނު ފަންޑު ފޮއްޓަށް 31879 ރުފިޔާއަދި 37 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ލިބުނު

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:23

20:35

މުހައްމަދު ފަޒީން

ފަންޑު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފި. .

ރަށެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓެއް 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:47

20:20

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި. މި ޓެލެތޯނަށް މިހާތަނަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އާންމު ރަައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހީނުކުރާހާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:47

20:16

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑު ބަްނޑުވާ މިނެޓަކަށްވީއިރު، މިވަގުތު ގުނިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:47

18:27

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. މި ފަންޑު ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ގައި. 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝިފާ މުހައްމަދު ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީ ވެދެއްވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 19:42

18:22

މުހައްމަދު ފަޒީން

ގޭޖް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް

ގޭޖް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފި. އެއީ 36،000ރ .

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑު ދަންދު ކުރުމުގެ ވަގުތު ކައިރިވަމުންދާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ވެސް ދަނީ މިފަންޑަށް އެހީވަމުން.

އިއްޔެ މެމްދުރުފަހު 14:30ގައި ފެށި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20:30 ގައި. މި ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި. 

ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 19:42

17:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯނުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައިވެރިވަޑައިގެންފި

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 19:42

17:12

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑު ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައިވޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި އިތުރުން އދ. މާމިގިލި، ގދ. ތިނަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ލ. ގަން، އައްޑޫ ސީޓީ، ނ. މަނަދޫ، ބ. ހިތާދޫ، ބ. ތުޅާދޫ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ދ. ހުޅުދެލި، ރ. މަޑުއްވަރި، ނ. ނޮޅިވަރަމްފަރު، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ހއ. ނައިވާދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ފަންޑު ފޮށިތައް ބަހައްޓައިގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ހަރަކާތްތައް ދަަނީ ހިންގަމުން. 

ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 19:42

16:44

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. 

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 16:47

16:04

މުހައްމަދު ފަޒީން

ކަވާއީ ފިހާރައިގެ އިއްޔެ ސޭލްސް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަނޑަށް

ކަވާއީ ފިހާރައިގެ އިއްޔެ ސޭލްސް އާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހު މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކަވާއީ ފިހާރަ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 16:47

15:54

މުހައްމަދު ފަޒީން

ޑޭޓުޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާރވިސްގެ ކެޕްޓަނުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް

ޑޭޓުޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާރވިސްގެ ކެޕްޓަނުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި. ރާއްޖޭގެ އެކި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން މި ފަންޑަށް ދަނީ ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދެމުން. 

ކުޑަ ކުއްޖަކު ފަންޑަށް އެހީވަނީ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 15:58

15:48

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕިއްޒާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓިވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މުހީތު މިވަނީ ޕިއްޒާތަކެއް ހަދީޔާ ކޮށްފަ. މި ޓެލެތޯނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުން، ރައްޔިތުންެގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ރާއްޖެތީވީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

މިފަންޑު ކުރިއަށް މިދަނީ އިއްޔެގެ މެމްދުރުފަހު 14:30 އިން ފެށިގެން މިރޭ 20:30 އާހަމައަށް. މިހާތަނަށް މި ފަންޑަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި. 

ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުހީތު ޕިއްޒާ ހަދިޔާކޮށް ދެއްވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 15:58

14:58

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ.

މިފަންޑު ކުރިއަށްދާނީ މިރޭ 20:30  އާހަމައަށް. 

ފަންޑު ފޮއްޓަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް އެހީތެރި ވަނީ 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 15:59

14:47

މުހައްމަދު ފަޒީން

ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުން މާލޭގައި ހުރި ފަންޑު ފޮއްޓަށް އެހީވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ ރަށްރަށުން ރާއްޖެޓީވީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަށް އެހީވެއްޖެ. އެހީތެރި ވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ. 

މިވަގުތު ފަންޑު ފޮއްޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި.

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 14:53

10:03

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މާމިގިލީގައި ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި

މި ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވަނީ މާމިގިލީ ކޮފީ ކެފޭގައި. އެއްބާރުލުންދެއްވާ. 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 14:44

09:53

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ އެމީހުން ނައްތާލަން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

މިޔަންމާއަށް ނިސްބަތްވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ހިނދު ބުދިސްޓުން އެމީހުން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކީއްވެ؟

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:54

09:53

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

"...ރޮހިންޖާ އަންހެނެއްގެ ހިތުގެ ރިހުން: "އަހަރެން މިދަންވަރު ބޭރުގައި މީނީ ކީއްވެތޯ ނާހާ

ކޮންމެއަކަސް މިއަދު އަންޖުމާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އަންޖުމާ ނިޔާވީ އެކޭމްޕުގައި އޭނާގެ ފޮޓޯ ނެގިތާ ދެމަސްފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:54

09:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެހެން މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވުމުގައި ދިވެހިންގެ ލާމަސީލު މިސާލު

އަޅުގަނޑުމެންފަދަ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ވީމިންވަރަކުން ދީލަތިވެދެއްވާށެވެ. އެކުޑަ ޅަދަރިންގެ ޙައްޤުގައެވެ. އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:54

09:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލި އެންމެ ފޮޓޯއެއް

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ދަރިކޮޅަށް ހަމްދަރުދީވާށެވެ. ހާލުގެ ދުލުން އެވެރިން އެގޮވަނީ އެހީތެރިކަމަކަށެވެ. އެ ގިލަންވެރިކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ދުޢާތަކަށެވެ. ކެނޑިނޭޅި އެދުޢާތައް ގުގުމައިދިނުމަށެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:55

08:33

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯން ކުރިޔަށް މިދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓާފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއެކު

ރާއްޖެޓިވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަކީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓާފުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތާ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރަލުމާކާއެކު ވަރަށް މާތް މަތިވެރި މަގްސަދެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް. މިކަމުގައި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ސްޓާފުން ދައްކަވަމުން ގެންދަނީ ލާމަސީލު މިސާލް ދައްކަމުން

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 08:38

08:28

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިރޭ 8.30 ބަޔާ ހަމަޔަށް އިތުރު ކުރެވިއްޖެ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 08:37

08:27

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ހެދުނުގެ ވަގުތުގައިވެސް "ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ފަންޑަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިަޔަށް ގެންދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑު ފޮށިތަކަށް އިއްޔެ ލިބުނު ތަރުހީބަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިއަދު އަންނަނީ ލިބެމުން 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 08:38

07:49

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އައްޑުގައިވެސް ފަންޑު ފޮއްޓެއް މިއަދު ބަހައްޓާނެ

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް މިއަދު ހެދުނު 10 ޖަހާއިރު ބަހައްޓާނެ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:59

06:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގައިވެސް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި

މިއަދު ހެދުނު ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގައި ވަނީ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ ފަންޑު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފަ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:45

06:30

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެހެން މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވުމުގައި ދިވެހިންގެ ލާމަސީލު މިސާލު

އަޅުގަނޑުމެންފަދަ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ވީމިންވަރަކުން ދީލަތިވެދެއްވާށެވެ. އެކުޑަ ޅަދަރިންގެ ޙައްޤުގައެވެ. އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:45

06:29

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

!ބަޑިޖަހާ މަރާއިރު، ކުޑަކުއްޖެއް، އަންހެނެއް، މުސްކުޅިއެއް ބެލުމެއް ނެތް

2012 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންވަނީ ބަންގްލަދޭޝައަށް ހިޖުރަ ކޮށްފަ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:46

06:28

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ކޮބާ؟

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ލިބޭނީ ރޮހިންޖާ ސަރުކާރުން އެމީހުންނަކީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންކަން ބަލައިގަނެ އެ ހައްގުތައް އެމީހުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެވިގެން

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:46

06:27

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

!ރޮހިންޖާ މީހުންގެ އަސްލު: ކިހާވަރަކަށް އެނގޭބާ

ގައުމުތަކަށް ދިރުއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވަނީ މިޔަންމާގެ ސިފައިން އެމީހުންގެ އަންހެން ކުދިންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލުމާއި އަނިޔާކުރުމުގައި މީހުންގެ މުދަލާއި ގެތަކުގައި ރޯކުރުމައި މީހުން މަރަމުންދާތީ ކަމަށް ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބުނޭ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:46

05:22

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯންގެ 15 ގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެ

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެނެދާ "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ 15 ގަޑިއިރު ފުރިހަމަ ކުރެވިއްޖެ. ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޓެލެތޯން ނިމޭނީ މިއަދު މެންދުރު 2.42 ގަ. މި ޓެލެތޯނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް އަންނަނީ ލިބެމުން 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 07:46

04:19

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

"އަހަރެންގެ ނަމަކީ މުހައްމަދު – އަހަންނަކީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމެއް"

މުހައްމަދު ސޮޔޭ އަކީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓްގެ ބުތިޑުއަންގް ޓައުނަށެވެ. އެތަނުން ފިލައިގެން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖްރަކުރީ މީގެ ދިހަވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. މިއީ މުހައްމަދު އަލްޖަޒީރާއަށް ކިޔައި ދިން އޭނާގެ ވާހަކަ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:35

04:09

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ކަތިލާ ހުސް ކުރަނީ.. މުސްލިމް އުއްމަތް ކޮބާ؟

މިޔަމަންމާގެ މުސްލިމް ކުޑަކުދިންނާ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން ރޯމާ ދުވާލު ކަތިލަމުން މަރަމުން އެމީހުންގެ ގެދޮރާ މުދާ ސުންނާފަތިކޮށް އަންދާ އަޅިޔަށް ހަދަމުންދާ ދިޔުމަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އެ ޖަރީމާ ހުއްޓުވޭނެ މަގެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:18

04:06

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުން

9 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ އެއްއަހަރުގެ ކުޑަ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން މިޔަންމާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިންގެ އަނިޔާއިން ސަލަމާތްވުމަށް އެތަށް މޭލެއް ދަތުރުކުރި. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ދެކުދިންގެ މަންމައާ ބައްޕަ ވަނީ މަރާލެވިފަ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:18

04:02

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯނުގައި މިވަގުތު ބައިވެރިވަމުން ދަނީ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:18

03:51

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް ޝާޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ޅެން

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހެންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ޝާޒް ހަދިޔާ ކުރެެއްވި ޅެން

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:18

03:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަަށް ހުސައިން ރަމީޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ލަވަ

ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހެންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް ހުސައިން ރަމީޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ދެވަނަ ލަވަ

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:18

03:48

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް ހުސައިން ރަމީޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ލަވަ

ރާއްޖެ ޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރޮހެންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް ހުސައިން ރަމީޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ދެ ލަވައިގެ ތެރެއިން ލަވައެއް

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:19

03:46

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ އޮފިޝަލް ލަވަ

"ރޮހެންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ އޮފިޝަލް ލަވަ. މި ލަވަ ވިދާޅުވީ އަބްދުލް ހަންނާން މޫސާ ދީދީ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 04:18

03:11

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް

މިޔަންމާގެ ސިފައިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް 80 އަހަރުގެ ރޮހިންޖާގެ އަންހެނަކު ފައިމަގުގައި 50 މޭލަށް ހިނގައިފި

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 03:36

03:07

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެސްޓާސްއިން ހަދިޔާކުރި އޭސީ ބައްލަވައި ގަނެގެންވެސް ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

އެސްޓާސްއިން ހަދިޔާކުރި އޭސީ ބައްލަވައި ގަނެގެންވެސް "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ. ވަގުތުން ބައްލަވައި ގަންނަވާ ނަމަ އެންމެ 5000 ރުފިޔާއަށް.

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 03:36

02:51

ސިމާހާ ނަސީމް

ލަވަ ހަދިޔާކުރުން

ދ ހުޅުދެލިން "ރޮހިންޖާ އާއި އެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންނަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެން "ހަދާފައިވާ އޯޑިއޯ ލަވަ" މާދަމާ ހަދިޔާކުރާނޭ ކަމަށް ހުޅުދެލި ކައުންސިލުން ބުނެފި 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 03:36

01:55

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯންގައި ހައުސް އޮފް މިއުޒިކްއިންވެސް ބައިވެރިވޭ

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 01:57

01:53

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯންގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންވެސް އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގެ ފަސްޓް ރަނަރަޕް ޝަލަބީވެސް ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޓެލެތޯންގައި 

 

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 01:57

00:24

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޓެލެތޯނަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ރޮހެންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. މި ޓެލެތޯނަށް ލިބުނު އެހީގެ އަދަދު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައި ވަނީ މިރޭ 12:00 ގަ. 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަވެފައިވަނީ ގާތްގަޑަކަށް 10 ގަޑިއިރުތެރޭގައި.

11 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 00:25

23:24

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ވިލިމާލޭ ފަރިޕޮއިންޓް ފިހާރައިގެ މިއަދުގެ ވިޔަފާރީގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ވިލިމާލޭ ފަރިޕޮއިންޓް ފިހާރައިގެ މއަދުގެ ވިޔަފާރީގެ 10 ޕަސެންޓް މިޔަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުން އަންނަ ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެޓީވީ އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްދާ ޓެލެތޯނަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފ.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 23:25

23:21

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ފަންޑަށް ލިބުނު އެހީގެ އަދަދު 850000 އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ އަދިވެސް މި ޓެލެތޯނުގައި ބައިވެރިވެ ރޮހިންޖާގައި އަނިޔާ ލިބެމުން އަންނަ މުސްލުމިނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 23:24

20:27

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެޓިވީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަންޑު ފޮށި

މިހާތަނަށް 627،208.56 ރުފިޔާ ވަނީ އެއްކުރެވިފައި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 20:27

20:19

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަންޑު ފޮށި

ބެހެއްޓިފައިވަނީ ރެހެންދި ނައިޓް މާކެޓް ސަރަހައްދުގައި.  މިރޭ 08:00 އެސަރަހައްދުގައި ފަންޑު ފޮށި ވަނީ ބެހެއްޓިފައި.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 20:26

18:29

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި

ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި ވަނީ މެދު ކަނޑާލާފައި. ދެން ފޮށި ބެހެއްޓޭނީ، މިރޭ 20:00 ގަ އެވެ.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 18:32

18:27

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ލ. ގަމުގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި

ހަވީރު 04:45 އިން 06:00 އަށް ވަނީ ފަންޑު ރެއިޒް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފަ. އެގޮތުން ވަނީ 56144ރ. އާއި 17 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވަނީ އެއްކުރެވިފައި.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 18:32

17:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެޓީވީން ވިއްކާ ޓީޝާޓުތައް

ރާއްޖެޓީވީގެ ގޭގެއަށް ގޮސް އެއް ގަޑިއިރު ތެރޭ ވިއްކި ޓީޝާޓުން 3000ރ. ވަނީ ލިބިފައި.ޓީޝާޓު ރާއްޖެޓީވީން ލިބެން ހުންނާނެ. ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓު ކުރަމުންދާންވީ.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 17:56

17:00

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށީގައިވެސް ގިނަ ފަންޑު ފޮށިތަކެއް

ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރިވެރިން އަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިޔަންމާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަންޑު ފޮށިތައް ފިހާރަތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި.

1. ފަރިރީތި

2. ރަންޅާނި

3.ބޭލީފްގާޑަން

4. އެޑްމޭން

5. ސަތޭކަ

6. ބަނދަރުއެތުމާ

7.ފުއްކަށި

8.ފެހިދޫލަ'

9.ފުރީޖު ލޭންޑު

10.ތަހުނިޔާ

11.ޕަސެންޓް

12.ރާޅުފިހާރަ

13 ޕިއެރާ

މި ހުރިހާ ފިހާރަތަކެއްގައި ފަންޑު ފޮށި ބެހެއްޓިފައި؛

މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ހޯމަ މި ދެދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ފަންޑުފޮށި ބެހެއްޓިފައި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 17:01

16:48

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެއްވުންތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ

ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް މިޔަންމާ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެއްވުންތައް ދަނީ ބާއްވަމުން. އެގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ގދ. ތިނަދޫ. ލ. ގަން. ހުޅުމާލެ އަދި ވެސް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ދަނީ އެއްވުންތައް ވާއްވަމުން 

ލ. ގަމުގައި ބާއްވާ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން 

 

ހުޅުމާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮށި  

 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 17:01

16:41

މުހައްމަދު ފަޒީން

ގދ.ތިނަދޫގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށްކުރަމުންދާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ބާއްވާ އެއްވުން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާ އެއްވުން ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެ އެއްވުމުގައި ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބައިވެރިވަމުން. 

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އެއްވުމަށް ތިންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން 
ތިނަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު އެހީވަނީ 

 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 16:46

16:16

މުހައްމަދު ފަޒީން

ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން 270،000 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބަންގްލަދޭޝްއަށް

 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 16:46

16:03

މުހައްމަދު ފަޒީން

ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެންވެސް އެހީތެރި ވެވިދާނެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް، އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެންވެސް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ. 

އެކަންއުންޓް ނަމްބަރު: 001-700410-7704

ރާއްޖޭޓީވީ ކައިރި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު އެހީވަނީ 

 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 16:46

15:57

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ޓީޝާޓް ވިއްކުމަށް ޕިކަޕް ބުރެއް މާލޭގައި

މި ޓެލެތޯނުގެ ތެރެއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ޓީޝާން ވިއްކުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެ. މިއަދުގެ ހަވީރު ޓީޝާންތަކާއެކު ރާއްޖެޓީވީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން މާލޭގައި ޕިކަޕް ބުރެއް ޖެހުމަށް ވަނީ ރާވާފަ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެޓީވީން ވެސް ޓީޝާން ލިބެން ހުންނާނެ. 

ރާއްޖެޓީވީ ކައިރި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަށް މީހަކު އެހީވަނީ 

 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 16:46

15:52

މުހައްމަދު ފަޒީން

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ފަންޑު ފޮށިތައް ބަހައްޓައިގެން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން. އަދި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށާއި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ، އެރަށްރަށުގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރުންތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވަނީ ހަވީރު، އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދަނީ ކުރިއަށް. 

ރާއްޖެޓީވީ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ 

 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 16:46

15:18

މުހައްމަދު ފަޒީން

އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީއާއިންވެސް ފަންޑަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ

މި ޓެލެތޯނުން އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެންވެސް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ. 

ދިރާގު ގެ ކަސްޓަމަރުން އެސްއެމްއެސް ކުރާނެގޮތް: #789* އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުން އެސްއެމްއެސް ކުރާނެގޮތް:  #424* އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ 

އެގޮތަށް އެސްއެމްއެސް ކުރެއްވުމާއެކު 5ރ، 50ރ، 100ރ އަދި 200ރ ގެ ތެރެއިން ބޭނުންފުޅުވާ އަދަދެއް އިހުތިޔާރު ކުރެއްވުމުން، އެ ފައިސާގެ އަދަދުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިދާނެ. އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭނީ ޕްރީ ޕެއިޑް ލައިންތަކުން އެކަނި. ޕްރީ ޕެއިންޑަ ލައިނުތަކުން ތިތަންމެ ގިނައިންވެސް އެގޮތަށް އެސްއެމްއެސް ކުރެވިދާނެ.

އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭނީ ޓެލެޓޯން ނިމެންދެން. އެއީ މާދަމާގެ މެންދުރުފަހު 14:42 އާ ހަމައަށް.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 15:26

15:07

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރާއްޖޭޓީވީގެ މުއްވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެޓީވީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް، އެމުވައްޒަފަކަށް މިދިއަ މަހު ލިބުނު މުސާރައިން، އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަނޑަށް އަދިޔާކޮށްފި . 

ރާއްޖެޓިޥިގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަށް އާއްމު ގިނަ ރައްޔިތުންވެސް ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން. 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 15:26

14:49

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށްޓަކާ"ތީމް ލަވަ"

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުލް ހަންނާނު މި ޓެލެތޯނަށް އަދިޔާ ކުރެއްވި "ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށްޓަކާ" ލަވަ ރިވީޒް ކޮށްފި. މި ލަވަ މިހާރުވަނީ ދިރާގެ މައިޓޯންސްގައި ހިމަނާފަ. އެ ލަވަ ފޯނަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމުން ލިބޭ ފައިސާ ވެސް ހަދީޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް. 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 15:26

14:40

މުހައްމަދު ފަޒީން

ފަންޑް ފޮށިތައް

މާލޭގައި ފަންޑް ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައިވަނީ:

1. 5050 ޕިކަޕް ސެންޓަރު، ކަށިމާ ހިނގުން

2. 9292 ޓެކްސީ ސެންޓަރު، ސޯންސަން މަގު، ޖިލްބާބު ކުރިމަތި

3. 3132 ޓެކްސީ ސެންޓަރު 

4. ކައިއާން ޓްރޭޑިން އިންވެސްޓްމަންޓް، ގަލޮޅު ސަހަރާ ކައިރި

5. ގޯމޭ ޜެސްޓޯރަންޓް

މީގެއިތުރުންވެސް މާލޭގައާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ފަންޑް ފޮށިތައް ބެހެއްޓޭނެ. 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 15:26

14:34

މުހައްމަދު ފަޒީން

ޓެލެތޯން ފެށުން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން ފަށައިފި. ފެށުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ޕްރެސެންޓަރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އަދި ރިޒްނާ ޒަރީރު  ގެންދަވަނީ މި ޓެލެތޯނާ ގުޅޭ އެކިއެކި މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދެއްވަމުން. 

ރާއްޖޭޓީވީން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން 14:30 ފެށުން ނިންމި ޓެލެތޯން ފެށިފައިވަނީ 14:42 ގައި އެހެންކަމުން 24 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށްދާ މިޓެލެތޯން ނިމޭގަޑިއަކީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 14:42 ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފަ.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 15:26

14:28

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރާއްޖެޓީވީން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޓެލެތޯން ފެށުން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ލަސްވުން

ރޮހިންޖާ މުސްމުލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން މިއަދު 14:30 ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނިކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓޭޝަނުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ޓެލެތޯން ފެށުން ވަނީ ލަސްވެފަ. ނަމަވެސް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޓެލެތޯން ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 14:29

13:59

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން ފެށުން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯނަކީ ރާއްޖެޓީވީން އިސްނަގައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 24 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނެއް. މި ޓެލެތޯނުގެ ތެރެއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ކޮންމެ އަދި، ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ބައިވެރިވެ، އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ. 

މި ޓެލެތޯން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އާދިއްތަ މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:30 އިން ފެށިގެން މާދަމާގެ މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް. 

 

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ މިޔަންމާގެ ސުންނީ މުސްލިމުންގެ ކުޑަ ޖަމާއަތެއް. ރަޚައިން ސްޓޭޓުގައި އެއް މިލިއަން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު އެއީ އެ ސްޓޭޓްގެ އާބާދީގެ ތިން ބައި ކުޅަ އެއްބައި. މީލާދީ 12 ވަނަ ގަރުނުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ވާއިރު އެ ދުވަސްވަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ދިޔައީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ބަޔަކު 19 ވަނަ ގަރުނުގައާއި ވިހި ވަނަ ގަރުނުގައި ވެސް ރަޚައިނު ސްޓޭޓަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވެ. އެއީ އިނގިރޭސިން އެސަރަހައްދު އިސްތިއުމާރުކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު. 

މިޔަންމާއަށް 1948 ވަނަ އަހަރު މިނިވަނަކަން ލިބުނު އިރު 1989 ވަނަ އަހަރު "ބަރުމާ" ގެ ނަން މިޔަންމާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ރޮހިންޖާއަކީ އެގައުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ފަސް ޖެހުނު. އޭގެފަހުން އެގައުމުގައި އެމީހުންނަށް އެހެން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ގިނަ ހައްގުތަކަކުން މަހުރޫމުވެ، ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެހުނު. 

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަނީ ބަންގްލަދޭޝްއިން މިޔަންމާއަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސިފަ ކުރަމުންދެ. އެހެން ނަމަވެސް ރޮހިންޖާ މުސްލުން ބުނަނީ އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ އުޅުނީ އެ ބިމުގައި ކަމަށާއި އެމީހުންވެސް އެބިން ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް. އެމީހުންގެ ހަމައެކަނި ޝަކުވާއަކީ މިޔަންމާގެ އެހެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހައްގުތަކުން އެމީހުން މަހުރޫމުކޮށްފައިވުން

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެގައުމުގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ އަދަދު 270000 މީހުންނަށް އަރާފައިވޭ. މިއީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 25 ހާ ހަމަޔަށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 146000 މީހުންނަށްވުރެ މާ ބޮޑުތަންވެސް އިތުރު އަދަދެއް.

ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކުރަމުން އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީއިން ހާމަކޮށްފައިވޭ. 

މިޔަމަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބާރުދީގެން، އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، މުސްލިމުން ގެދޮރުން ފައްސާލައި، ބައެއް މީހުން މަރާ އަދި އަންހެން ކުދިންގެ އިއްފަތް ފޭރިގަންނަމުން. އެންމެހާ އަސާސީ ހައްގުތަކުންވެސް އެމީހުން ވަނީ މަހްރޫމް ކުރެވިފަ.

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 13:59

13:44

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން

10 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 13:44

މުހައްމަދު ފަޒީން

phaxyn

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

2423
21:34
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
21:20
އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް
21:18
އަތޮޅުތެރޭ ބެހެއްޓުނު ފޮށިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް
20:35
ފަންޑު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފި
20:20
ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ
20:16
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
18:27
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
18:22
ގޭޖް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް
17:44
ޓެލެތޯނުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައިވެރިވަޑައިގެންފި
17:12
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑު ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައިވޭ
16:44
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
16:04
ކަވާއީ ފިހާރައިގެ އިއްޔެ ސޭލްސް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަނޑަށް
15:54
ޑޭޓުޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާރވިސްގެ ކެޕްޓަނުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް
15:48
ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕިއްޒާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި
14:58
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
14:47
ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުން މާލޭގައި ހުރި ފަންޑު ފޮއްޓަށް އެހީވެއްޖެ
10:03
ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މާމިގިލީގައި ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި
09:53
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ އެމީހުން ނައްތާލަން އުޅެނީ ކީއްވެ؟
09:53
"...ރޮހިންޖާ އަންހެނެއްގެ ހިތުގެ ރިހުން: "އަހަރެން މިދަންވަރު ބޭރުގައި މީނީ ކީއްވެތޯ ނާހާ
09:50
އެހެން މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވުމުގައި ދިވެހިންގެ ލާމަސީލު މިސާލު
09:50
ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލި އެންމެ ފޮޓޯއެއް
08:33
ޓެލެތޯން ކުރިޔަށް މިދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓާފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއެކު
08:28
ޓެލެތޯނުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި
08:27
ހެދުނުގެ ވަގުތުގައިވެސް "ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ފަންޑަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން
07:49
އައްޑުގައިވެސް ފަންޑު ފޮއްޓެއް މިއަދު ބަހައްޓާނެ
06:50
ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގައިވެސް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި
06:30
އެހެން މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވުމުގައި ދިވެހިންގެ ލާމަސީލު މިސާލު
06:29
!ބަޑިޖަހާ މަރާއިރު، ކުޑަކުއްޖެއް، އަންހެނެއް، މުސްކުޅިއެއް ބެލުމެއް ނެތް
06:28
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ކޮބާ؟
06:27
!ރޮހިންޖާ މީހުންގެ އަސްލު: ކިހާވަރަކަށް އެނގޭބާ
05:22
ޓެލެތޯންގެ 15 ގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެ
04:19
"އަހަރެންގެ ނަމަކީ މުހައްމަދު – އަހަންނަކީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމެއް"
04:09
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ކަތިލާ ހުސް ކުރަނީ.. މުސްލިމް އުއްމަތް ކޮބާ؟
04:06
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުން
04:02
ޓެލެތޯނުގައި މިވަގުތު ބައިވެރިވަމުން ދަނީ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު
03:51
"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް ޝާޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ޅެން
03:50
"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަަށް ހުސައިން ރަމީޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ލަވަ
03:48
"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނަށް ހުސައިން ރަމީޒް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ލަވަ
03:46
"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ އޮފިޝަލް ލަވަ
03:11
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް
03:07
އެސްޓާސްއިން ހަދިޔާކުރި އޭސީ ބައްލަވައި ގަނެގެންވެސް ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
02:51
ލަވަ ހަދިޔާކުރުން
01:55
ޓެލެތޯންގައި ހައުސް އޮފް މިއުޒިކްއިންވެސް ބައިވެރިވޭ
01:53
ޓެލެތޯންގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންވެސް އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން
00:24
ޓެލެތޯނަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
23:24
ވިލިމާލޭ ފަރިޕޮއިންޓް ފިހާރައިގެ މިއަދުގެ ވިޔަފާރީގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި
23:21
ފަންޑަށް ލިބުނު އެހީގެ އަދަދު 850000 އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ
20:27
ރާއްޖެޓިވީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަންޑު ފޮށި
20:19
ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަންޑު ފޮށި
18:29
ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި
18:27
ލ. ގަމުގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި
17:41
ރާއްޖެޓީވީން ވިއްކާ ޓީޝާޓުތައް
17:00
ކުޅުދުއްފުށީގައިވެސް ގިނަ ފަންޑު ފޮށިތަކެއް
16:48
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެއްވުންތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ
16:41
ގދ.ތިނަދޫގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށްކުރަމުންދާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ބާއްވާ އެއްވުން
16:16
ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން 270،000 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބަންގްލަދޭޝްއަށް
16:03
ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެންވެސް އެހީތެރި ވެވިދާނެ
15:57
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ޓީޝާޓް ވިއްކުމަށް ޕިކަޕް ބުރެއް މާލޭގައި
15:52
ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިފި
15:18
އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީއާއިންވެސް ފަންޑަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ
15:07
ރާއްޖޭޓީވީގެ މުއްވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފި
14:49
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށްޓަކާ"ތީމް ލަވަ"
14:40
ފަންޑް ފޮށިތައް
14:34
ޓެލެތޯން ފެށުން
14:28
ރާއްޖެޓީވީން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޓެލެތޯން ފެށުން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ލަސްވުން
13:59
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން ފެށުން
13:44
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯން