23 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 11 ނޮރަ

ވީޑިއޯހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލި އެންމެ ފޮޓޯއެއް

2017-09-11 08:51

498

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ދަރިކޮޅަށް ހަމްދަރުދީވާށެވެ. ހާލުގެ ދުލުން އެވެރިން އެގޮވަނީ އެހީތެރިކަމަކަށެވެ. އެ ގިލަންވެރިކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ދުޢާތަކަށެވެ. ކެނޑިނޭޅި އެދުޢާތައް ގުގުމައިދިނުމަށެވެ.