21 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި | އުތުރަ 1

ވީޑިއޯރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ އެމީހުން ނައްތާލަން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

2017-09-11 09:04

282

މިޔަންމާއަށް ނިސްބަތްވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ހިނދު ބުދިސްޓުން އެމީހުން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކީއްވެ؟