ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

3,191

ޚުލާސާ

  • ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރި، ކޮންމެ ޕޯޑިއަމް ގެ ދިހަ ޕޯޑިއަމްގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔާނަން.
  • ތޮއްޑޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން
  • ރައްޔިތުންނަކީ މިގައުމުގެ ވެރިން- މާރިޔާ

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 01:14

04:30

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރި، ކޮންމެ ޕޯޑިއަމް ގެ ދިހަ ޕޯޑިއަމްގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔާނަން.

ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރި، ކޮންމެ ޕޯޑިއަމް ގެ ދިހަ ޕޯޑިއަމްގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔާނަން. މިހާރު މިތިބީ، ހައްގު ބަސް ބުނަން ނުކެރޭ ހާލަތުގައި. މިފަދަ ވެރިކަމެއް ކުރާ ތަނެއްގައި ފަސާދައަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:31

04:22

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތޮއްޑޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން

އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާ، ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި އޮތީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރާމެންބަރުންނަށް، ރަގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ހެޔޮ މަގަށް ރުޖޫއަވާށޭ.

ބިރުދެއްކުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް ކުރަންޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް.

ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެހިކަލް ދުއްވުން ބައްދުކޮށް. ރައީސް ޔާމީންގެ ބާކީ އޮތް ދެ އަހަރު، ގާސިމް ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ހެކި ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަ ވެސް އެހި ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:31

04:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައްޔިތުންނަކީ މިގައުމުގެ ވެރިން- މާރިޔާ

ރައީސް ޔާމީން އެ ފައްތަވަން އުޅެނީ އޮޔާ ވަޔާއި ދެކޮޅަށް. މިކަން މާގިނަ ދުވަހު ނުހިފެހެއްޓޭނެ. މިހާރު ފެނިގެންދަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެންނަމުންދާ މަންޒަރު.

މި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރި އިރު ތަހުގީގަށް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ފެނިފައިވަނީ. އެގޮތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނިމޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވީ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދުވެސް ފެނިގެންދަނީ، ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު.

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކަންކަން ދަނީ ގޯހުންގޯހަށް. މަޖިލީހުގެ މުޅި ނިޒާމު ގެއްލިފައިވަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހޭ މަންޒަރު މިއަދު ފެނިގެންދަނީ. އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި ކަންކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ

ގާނޫނު އަސާސީ ހިމާޔަތް ކުރަން މިއަދު ނުނިކުމެއްޖެ ނަމަ ގާނޫނު އަސާސީ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ބީވެގެން ހިގައިދާނެ

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:21

04:05

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

މެންބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ

ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ ހިދުކޮޅެއް. އެ ހިދުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިހުތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް ނިންމަންޖެހޭ.

މިއަދު ގައުމު ދަނީ ނުބައިމަގަކުން. ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭން ޖެހޭ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވަނީ. ގާނޫނު އަސާސީ އޮތީ އެއް ފަރާތްކޮށްފަ. އަދި އުސޫލުތައް ގެއްލުވާލައިގެން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ. މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ގައުމު ހަލާކާ ދިމާލާ ދާތަން.

މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފަހުން ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަލާމަތުން ހުރި ލީޑަރުވެސް މިހާރު އެހެނީ ދޫނިދޫގަ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް އިމްތިހާޒު ގާނޫނުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ، ފުލުހުން އެދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއް ގެނެސްފައި

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:21

03:27

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މިހާރު އުޅެނީ ވޯޓަކާ ހިސާބަކަށް ދާން ނުކެރިގެން- އިބޫ

މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖެހެމުން ގޮސް، ފެންނާނެ ގޮޑި ހުސްވާ މަންޒަރު. ބައްލަވަން ތިއްބަވާ. މިކަން ލަހެއްވެސް ނުވާނެ. މިއީ އެންމެ މެންބަރު އިދެގެންވެސް ނިންމޭ މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ މިއީ ގާނޫނާ ގަވައިދާ ހިލާފު ކަމެއް.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:28

03:24

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެންބަރު ފާރިސް

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅަނީ މައްސަލަތައް އެޖެންޑާކުރާ ގޮތް. އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު އޮންނަ ގޮތުން ފުށޫއެރުންތަކެއް އެބަހުރޭ. މާދަން މައްސަލަ އަކީ ވޯޓު ނެގެންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ނުތިބެވޭނެ.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:28

03:24

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެންބަރު އިބޫ

ދައުރުފެށުނީސުރެ މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވައިދު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި. އަދި މަޖިލީޙުގެ ރައީސްގެ ގަވައިދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަމިއްލައަށް ކޮމިޓީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާއިގެން އެމަނިކުފާނު ބޭނުންވާ އިސްލާހުތައް އަންނަނީ ހުށަހަޅަމުން.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:29

03:18

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އަލީ ޒާހިރު

42 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް ނިންމަނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެވަރަށް ވޯޓު ނުލިބިދާނެތީ ސަރުކާރަށް ހީވުން. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ކުރާނަން.

އަދި މިގޮތަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެންބަރުންގެ އަމަލުތައް ހުރުމުން އެނގޭ ސަރުކާރު ބަލިކަށިވެފައިވާ މިންވަރު.

އަދި މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަމިއްލަޔަށްވެސް އެބަޖެހޭ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން. ރައްޔިތުންތަކެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ގޮވާލަމުންދަނީ.

 

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:29

03:13

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ފްރޭމްކޮށްގެން މީހުންނަށް އަނިޔާވެރި ނުވާށޭ އަޅުގަނޑުމެން މިގޮވާލަނީ. ރައިސްގެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފައި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ބަދަލު ކުރުމަށް މި ނިންމަނީ. ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މިއަދު އެ ބޭނުންވާ ކަމެއް ވެދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމެއް ސައިޓެއިނެއް ނުކުރެވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަންކަމާ މެދު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ. އަދި ޕީޕީއެމްގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިންވެސް އިސްލާހު ބޭނުންވާ މެންބަރުން އެބަތިބި.

ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގޮތުގައި ނިންމާފައިވަނީ. އެހެން ނަމަވެސް ގައުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:29

03:07

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް.

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ، ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް. މަސީހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި މީހުން ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިބި. މިއީ ހުދުމުހުތާރު ނިންމުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.

ގާސިމް ހުންނެވީ ހެޔޮހާލުކޮޅުގައި. އަޒުމްވަރުގަދަކޮށް. އިސްލާހީ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް . އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށް. މިހާރު ހަތަރު ލީޑަރުން ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރީ.

ފުލުހުންނަށް ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަމެއްކަން އެނގޭ އިރު އަދިވެސް ގާސިމް ބަންދުގައި ފުލުހުން ބަހައްޓާފައު ހުރުކަމީ އަޅުގަނޑު ކުއްވެރި ކުރާ ކަމެއް.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:13

03:02

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގާސިމް މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮއްލަން ގޮވާލަން- ފާރިސް

ގާސިމް އިބްރާހިމް އެއްވެސް ގާނޫނީ އުސޫލެއްނެތި އައިލާއާއި ދުރުގައި ހުރުމަކީ ކޮންމެސް ބަޔަކު ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކަމެއް. އެފަދަ ކަންކަމަށް ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ. ގާސިމް މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮއްލަން ގޮވާލަން

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:05

03:00

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން

މިފަހަރު މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްގެން ވަކި ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުންޏަސް މިކުރާ މަސައްކތް ނުހުއްޓާނަން.

ވަހިހަމަ 42 މެންބަރުން ވިޔަސް. އެއަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންވެސް.

ރޯލް ކޯލް ވޯޓުގެ ގޮތުގައި ދެންވެސް މަޖިލީހުގެ ރައިސް ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން މަސައްކަތް ކުރާނީ ދެން ފަހަރަކުންވެސް. އެހެން ނަމަވެސް ރޯލް ކޯލް ނަގަން ނުޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުނެގޭނެ ކަމަށް ގޮވާލަން.

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:01

02:57

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މެންދުރު (1:50 ހާއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އަދި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ އާއްމުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، 04:30 ގައި ބާއްވާ މަޖިލީޙުގެ ގަވައިދާ ބަދަލު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

އަދި މާދަން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ވަނީ ނިންމާފަ. އާއްމުކޮށް މަޖިލީސް ބާއްވާ ގަނޑިޔާ ހިލާފަށް މިފހަރު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11:00 ގައި

9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:05

04:11

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް:

މިހާރު ހުންނެވި ހޯމް މިނިސްޓަރަކީ ފުލުހުންގެ ކަންކަން މާ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. ހެދުނީ ގޯހެއްކަން މިނިސްޓަރަށް އެނގިލައްވާނެ. ރައީސަށްވެސް އެނގިލައްވަނެ. ކޯޓުތަކަށްވެސް އެނގިލައްވާނެ. ކޯޓުތަކުން ޤާސިމް ދޫކޮށްލަން މިރޭން މިރެއަށް އަމުރުކުރަން ޖެހޭ.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:16

04:09

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް:

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަމުރެއް އޮވެގެން ވިޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ދޫނިދޫގައި ބަހައްޓާފައި އެހުރީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް. ފުލުހުންނަށްވެސް މިހާރު އެކަން ވިސްނޭ. އެކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ޤާސިމް ދޫކޮށްލައިގެން. އެހެންކަމުން ޤާސިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ގޮވާލަން.   

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:10

04:03

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް:

ރާއްޖެ އިސްލާހު ކުރުމަށް ސިޔާސީ 4 ލީޑަރުން ފެއްޓެވި މަސައްކަތަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރިވާން ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންވެސް ބޭނުންވާނެ، ނަމަވެސް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕަކަށް ގޮސްފައިވާ މި ޤައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު އިސްކުރުމުން ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް އުނދަގޫފުޅުވާނެ.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:05

03:59

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ޖޭޕީ ހިތަދޫ ގޮފީގެ ރައީސް ޙުސައިން ސޯލިޙްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ގޯސްކޮށް ހިނގަމުންދާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރައްވާފަ. އެގޮތުން މަސްވެރިންނާއި މެދު ސަރުކާރުން ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ސޯލިޙު ވިދާޅުވީ، މަސްކިރުމުގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން ދަނީ މަސްވެރިން އަލުވެތިކޮށްގެން އަނިޔާކުރާ އުސޫލުން ކަމަށް.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:05

03:25

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ޖޭޕީ ހިތަދޫ ގޮފީގެ ރައީސް ޙުސައިން:

ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބު ކޮށާލައި ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުން. ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ވޯޓަށްވުމުން، ދޭ ފައިސާގައި ހިފަން ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުކުރަން.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:40

03:21

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ޖޭޕީ ހިތަދޫ ގޮފީގެ ރައީސް ޙުސައިން:

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދު ހޯދުމަށް މަކަރާއި ހީލަތުން ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން.  

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:23

03:20

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ޖޭޕީ ހިތަދޫ ގޮފީގެ ރައީސް ޙުސައިން:

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ މިއަދު ލަދުގަނޭ. މަޢާފަށް އެދެން.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:40

03:12

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް:

އާއިލާއެއް ތިމާގެ މީހެއް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. ވިސްނަންވީ ޤައުމު އިސްލާޙުކުރަން

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:13

03:11

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް:

ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބައެއް ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ އިސްލާޙީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފަ.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:11

03:05

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ވައިކަރަދޫ ދާއިޜާގެ މެންބަރު ނާޒިމް:

އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. މަޖިލީށް ތެރެއިން އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކާމިޠާބު ކުރެވޭނެ.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:12

03:01

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް:

ޤާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނުތަކާއި، މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް. އަމަލު ހިންގި އެންމެން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ.

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:13

05:00

ސަހުބާން ފަހުމީ

އަލީމްގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު އޭނާ ގޮވައިގެން ފުލުހުން ހިނގައްޖެ

 

އަލީމް ފުލުހުގް ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބޭ އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފަ

 

8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 00:01

04:23

ސަހުބާން ފަހުމީ

ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަންގެ އެސްޖީ އަބްދުލް އަލީމްގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފި

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިފައިވާ ގޮތުގައި އަލީމްގެ ގެ ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓް އަމުރެއް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް އަދި ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ޕިޕީއެމް ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަންގެ ނައިބު ލީޑަރު އާމިނަތު ރާދިރާ ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން އަލީމްއާ އެކު އޭނާގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް މިހާރު އެ ގެއާދިމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 23:26

04:20

ސަހުބާން ފަހުމީ

ރައީސް މައުމޫންއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަފްރާތު ހައްޔަރު ކުރުމށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އިބްރާހީމް އަފްރާތު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށޑްލައިފިއެވެ.

އަފަރާތު ހައްޔަރު ކޮށް ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިކަން ފުލުހުންގެ ކަޝްވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އަފްރާތު ހައްޔަރު ކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަނީ އޭނާގެ ގެ މއ ގުލްޝަންކިނާރާ ބަލާފާސްކޮށްފައެވެ.

މއ ގުލްޝަންކިނާރާ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މަށްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުނީ ރަޝްވަތުދީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަަމށް ތުހުމަތު ކޮށްގެންނެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ ކޯޓް އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާ ރިޝްވަތު ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ފަދަ މިނިވަން ބާރަކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލު ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ އިބްރާހީމް އަފްރާތު ކަމަށެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 23:21

03:41

ސަހުބާން ފަހުމީ

ކުނޫޒް އަށް ފުލުހުން ވަދެ އެތާ ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ފެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ މ ކުނޫޒް އަށް ފުލުހުން ވަދެ އެތާ ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޖޭޕީ ސެކްޓްރީ ޖެނަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ކުނޫޒް ތެރެއަށް ވެދދެ އެތާ ތިބި މީހުންގެ ހަަތށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ ނުލާ ކަމަށެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހިއިރު ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުލުހުން ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ފެށުން ލަސްވި ކަމަށެވެ. އަދި ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހުނު ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ކުނޫޒް އަށް ވަދެ ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހި ސަބެއް ސާފްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަސް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ ކަން ހިނގި ގޮތް ބެލުމަށް ފަހު މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 22:51

00:20

ހުސެން ފިޔާޒް

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ގާސިމްގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް، އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:21

00:17

ހުސެން ފިޔާޒް

ތަހްގީގަށް މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން:

ހިސާން: މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ތަހްގީގަށް މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ، އެ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން. 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:17

00:14

ހުސެން ފިޔާޒް

ބަންދުގެ މުއްދަތު އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން:މާރިޔާ

މާރިއާ: ގާސިމް އިބްރާހިމް ހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން މުއްދަތު ޖެހުމަށް ނިންމި ނިންމުން، އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން. ގާސިމް ހައްޔަރުކުރައްވާފައި ހުންނެވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެ

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:15

00:13

ހުސެން ފިޔާޒް

ހަ ދުވަސްތެރޭގައި ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ: ހިސާން

ހިސާން: މި ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އަދި މިހާރު ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ބަދަލުކޮށް، ވައި ދައުރުވާ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:15

00:09

ހުސެން ފިޔާޒް

ގާސިމްގެ މައްޗަށް ހެއްކެތް ނެތް: ހިސާނު

ހިސާން: ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ފުލުހުން ހުށަހެޅީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް. ގާސިމްގެ މައްޗަށް އެެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް. ނެއް ހެއްކެއް ނައްތާލަން ވެސް ނުހެނޭ

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:09

23:05

ސަހުބާން ފަހުމީ

ކާނިވާ ސަރަހައްދު ނޫން ތަނަކަށް އެއްވާނަމަ އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލާ ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 18:06

22:46

ސަހުބާން ފަހުމީ

ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ފަހު މިހާރު ދޫނިދޫ އަށް ގެންގޮސްފި

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖެހުމަށް ފަހު ގާސިމް ދޫނިދޫ އަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފައިވާއިރު މަޖިލިސް ނައިބް ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވަނީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:46

22:34

ހުސެން ފިޔާޒް

ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރީ ކާކު ކަމެއް އަދި ނޭނގޭ

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:36

22:32

ހުސެން ފިޔާޒް

ގާސިމްގެ ބަންދަށް 6 ދުވަސް ޖެހީ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން:ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު

ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު: ގާސިމްގެ ބަންދަށް 6 ދުވަސް ޖެހުމުން، ހާމަވެގެން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން. މި މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް އަދި އެޗްއާރުސީއެމް އަށް ހުށަހަޅާނަން. 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:34

22:28

ސަހުބާން ފަހުމީ

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖަހައިފި

ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން ރޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ގަޑި ބަދަލުކޮށް 4:00 އަށް ހަދާފައެވެ.

ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާއިރު ކްރިމިނަލް ކޮޓް ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުންގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މާޗް 27 ވަނަ ދުވަހު އެޖެންޑާކޮށް ވޯޓް ނެގުމުގެ ވަގުތު ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭނުންވާ ވަކިގޮތަކަށް އެ ވޯޓް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:31

22:28

ސަހުބާން ފަހުމީ

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖަހައިފި

ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން ރޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ގަޑި ބަދަލުކޮށް 4:00 އަށް ހަދާފައެވެ.

ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާއިރު ކްރިމިނަލް ކޮޓް ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުންގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މާޗް 27 ވަނަ ދުވަހު އެޖެންޑާކޮށް ވޯޓް ނެގުމުގެ ވަގުތު ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭނުންވާ ވަކިގޮތަކަށް އެ ވޯޓް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:09

22:17

ސަހުބާން ފަހުމީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:18

22:14

ސަހުބާން ފަހުމީ

މާލޭގެ މަގުމަތި ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ބިދޭސީން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:18

22:05

ސަހުބާން ފަހުމީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒްގެ މޫނަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފި

އެމްޑީޕީ ސްކްޓްރީއޭޓުން ކުރި ޓުވިޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ޝިފާޒްގެ މޫނަށް ފުލުހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:11

21:53

ސަހުބާން ފަހުމީ

އިހުތިޖާޖް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ މޫނަށް ފުލުހުން ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފި

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:59

21:50

ސަހުބާން ފަހުމީ

ސަލްސާ ރޯޔަލް ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔަ މީހުން ފުލުހުން ދުރައްޖައްސައިފި

ގާސިމް އިބްރާހީމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ސަލްސާ ރޯޔަލް ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔަ މީހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ފުލުހުން ދުރައްޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ދުރައްޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕާސްޕޭރޭ ޖަހާފައެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:59

21:31

ސަހުބާން ފަހުމީ

ތޮއްޔިބްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

 އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސް އާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންގެ ބްންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސޯޝިލަމް މީޑީއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމްގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:41

21:24

ސަހުބާން ފަހުމީ

ސަލްސާ ރޯޔަލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން އެބަދޭ

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ސަލްސާ ރޯޔަލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އިހިތިޖާޖު ކުރަމުންދާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންއާއި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިތާގެ މެމްބަރު އިބްތާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އެ ސަރަހައްދުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:41

21:10

ސަހުބާން ފަހުމީ

ފުލުހުން ދަނީ މީޑިއާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުންނަ ސަރަހައްދުން ދުރައް ޖައްސަމުން

 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:23

21:05

ސަހުބާން ފަހުމީ

ގާސިމް އިބްރާހީމް މުއްދަތު ޖެހުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން ރޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް މުއްދަތުޖެހުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށެވެ. ނަަމވެސް ފަހުން ވަނީ ގަޑި ބަދަލުކޮށް 4:00 އަށް ހަދާފައެވެ.

ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާއިރު ކްރިމިނަލް ކޮޓް ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުންގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:05

19:55

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްޜަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ޖަރުމަނުގެ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިފަކަަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ނެތިގެންދާ ދިޔުމާއި މެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.  އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއިމެދު ސަރުކާރުން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފަާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:04

19:42

ހުސެން ފިޔާޒް

ގާސިމް އޮތީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮޅިއެއްގައި: ހިސާން

ދޫނިދޫގައި ގާސިމް ބާއްވަވާފައި އޮތީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮޅިއެއްގައި ކަމަށް، އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގާސިމްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 14:45

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

Ahmed_Fairoox

ސަހުބާން ފަހުމީ

sahubaan

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

ހުސެން ފިޔާޒް

hussainfiyaz

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

04:30
ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރި، ކޮންމެ ޕޯޑިއަމް ގެ ދިހަ ޕޯޑިއަމްގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔާނަން.
04:22
ތޮއްޑޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން
04:14
ރައްޔިތުންނަކީ މިގައުމުގެ ވެރިން- މާރިޔާ
04:05
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ
03:27
މިހާރު އުޅެނީ ވޯޓަކާ ހިސާބަކަށް ދާން ނުކެރިގެން- އިބޫ
03:24
މެންބަރު ފާރިސް
03:24
މެންބަރު އިބޫ
03:18
އަލީ ޒާހިރު
03:13
މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
03:07
މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް.
03:02
ގާސިމް މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮއްލަން ގޮވާލަން- ފާރިސް
03:00
މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން
02:57
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
04:11
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
04:09
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
04:03
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:59
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:25
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:21
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:20
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:12
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:11
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:05
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
03:01
ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
05:00
އަލީމްގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު އޭނާ ގޮވައިގެން ފުލުހުން ހިނގައްޖެ
04:23
ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަންގެ އެސްޖީ އަބްދުލް އަލީމްގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފި
04:20
ރައީސް މައުމޫންއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަފްރާތު ހައްޔަރު ކުރުމށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި
03:41
ކުނޫޒް އަށް ފުލުހުން ވަދެ އެތާ ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ފެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފި
00:20
މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ގާސިމްގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
00:17
ތަހްގީގަށް މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން:
00:14
ބަންދުގެ މުއްދަތު އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން:މާރިޔާ
00:13
ހަ ދުވަސްތެރޭގައި ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ: ހިސާން
00:09
ގާސިމްގެ މައްޗަށް ހެއްކެތް ނެތް: ހިސާނު
23:05
ކާނިވާ ސަރަހައްދު ނޫން ތަނަކަށް އެއްވާނަމަ އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލާ ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި
22:46
ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ފަހު މިހާރު ދޫނިދޫ އަށް ގެންގޮސްފި
22:34
ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
22:32
ގާސިމްގެ ބަންދަށް 6 ދުވަސް ޖެހީ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން:ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު
22:28
ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖަހައިފި
22:28
ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް ޖަހައިފި
22:17
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން
22:14
މާލޭގެ މަގުމަތި ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ބިދޭސީން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި
22:05
އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒްގެ މޫނަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފި
21:53
އިހުތިޖާޖް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ މޫނަށް ފުލުހުން ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހައިފި
21:50
ސަލްސާ ރޯޔަލް ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔަ މީހުން ފުލުހުން ދުރައްޖައްސައިފި
21:31
ތޮއްޔިބްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި
21:24
ސަލްސާ ރޯޔަލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން އެބަދޭ
21:10
ފުލުހުން ދަނީ މީޑިއާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުންނަ ސަރަހައްދުން ދުރައް ޖައްސަމުން
21:05
ގާސިމް އިބްރާހީމް މުއްދަތު ޖެހުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި
19:55
ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
19:42
ގާސިމް އޮތީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮޅިއެއްގައި: ހިސާން