ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
 
ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ބަންގި ގޮވުމާއި ޤަމަތް ދިނުމަކާނުލައި
 
ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ މައިދާނުގައި ނުވަތަ މިސްކިތުގައިވެސް ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ފަދައިން
ކ. މާލެ |
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮރޯނާގެ މި ޙާލަތުގައި ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ މައިދާނުގައި ނުވަތަ މިސްކިތުގައިވެސް ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ފަދައިންނެވެ. ނަމަވެސް ޢީދު ނަމާދުގެ ޚުތުބާއަކީ ޙާކިމާގެ އަމުރަށް ބޮޑު ޖަމާޢަތެއްގައި ކިޔުމަށް އޮންނަ ސުންނަތެއް ކަމުން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާއިރު ޚުތުބާ ދިނުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ބަންގި ގޮވުމާއި ޤަމަތް ދިނުމަކާނުލައެވެ. ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު އެކަނިވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޭގެ އަހުލުންނާއެކު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން އައުލާކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާއިރު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

  • ޢީދު ނަމާދަށް ނިޔަތްގަނެ ހަށަންބަތް ތަކްބީރު ކިޔައި ހަށަންބަނދެ، ދުޢާއުލް އިސްތިފްތާޙް ކިޔުން.
  • ހަށަންބަތް ތަކްބީރު ފިޔަވައި ވިދިވިދިގެން 7 ތަކްބީރު ކިޔުން، ކޮންމެ ތަކްބީރެއްގައިވެސް ދެއަތް ދެކޮނޑާ ހަމައަށް އުފުލުން.
  • އެއަށްފަހު ފާތިހާ ސޫރަތް ކިޔަވައި ސޫރަތުލް އަޢުލާ ނުވަތަ އެމީހަކަށް ފަސޭހަ ސޫރަތެއް ކިޔެވުން.
  • އެއަށްފަހު އެހެން ނަމާދުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވުން.
  • ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވަމުން ކިޔާ ތަކުބީރުގެ އިތުރުން ވިދިވިދިގެން 5 ތަކުބީރު ކިޔުން، ކޮންމެ ތަކުބީރެއްގައިވެސް ދެއަތް ދެކޮނޑާ ހަމައަށް އުފުލުން.
  • ދެވަނަ ރަކުއަތުގައި ފާތިހާ ސޫރަތް ކިޔަވައި ސުރަތުލް އާޝިޔާ، ނުވަތަ އެމީހަކަށް ފަސޭހަ ސޫރަތެއް ކިޔެވުން.
  • ދެވަނަ ރަކުޢަތް ފުރިހަމަކޮށް، އައްތަހިއްޔާތު ކިޔުމަށްފަހު ސަލާމްދިނުން.

މަޢުލޫމާތު:މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
57%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
43%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
12 މެއި 2021 | ބުދަ 23:07
ޒިދްނާ
އާޝިޔާއެއް ނޫން ޣާޝީޔާ
raajjemv logo

All rights reserved