އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް
އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އުރީދޫ އެޕް އަދި ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނެ
 
އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރުތައް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި
 
އުރީދޫ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ
ކ. މާލެ |
އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރަކު ލިބިގަންނަނީ،
އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޚިދުމަތް ދޭ އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރުތައް ބަންދުކޮށް ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކަސްޓަމަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން މިވަގުތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޚިދުމަތް ދޭ އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރުތައް ބަންދުކޮށް ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އުރީދޫ އެޕް އަދި ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެއެވެ.

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް

 • ޕްރިޕެއިޑް ރިޗާޖްކުރުން
 • އުރީދޫ ބިލް އަދި ޔުޓިލިޓީ ބިލްތައް ދެއްކުން
 • އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ޑެލިވެރީގެ ޚިދުމަތް
 • އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވުން
 • 24 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ލިބުން
 • ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ސުޕަރނެޓް ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

 • ބިލްތައް ދެއްކުން
 • ރީޗާޖް ކުރުން
 • އެމް-ފައިސާ ވޮލެޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުން

އުުރީދޫ ސެންޓަރުތައް

 • އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ
 • އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރ، ނިރޮޅު މަގު، ހުޅުމާލެ
 • އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރ، ފެންފުވައް މަގު، މަދަދު ޏ. ފުވައްމުލައް
 • އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރ، އަމީނީ މަގު، ހދ. ކުޅުދުފުށި
 • އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރ، ލިންކް ރޯޑް، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތި، ލ. ގަން
 • އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރ، ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރު މަގު، ސ.ހިތަދޫ
 • އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރ، ރަންނަބަނޑޭރި މަގު، ގދ. ތިނަދޫ

އުރީދޫ އެޕް އަދި ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންނެތް ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށް[email protected]ށް މެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved