ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 16:42
އައްޑޫ ސިޓީގައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި
އައްޑޫ ސިޓީގައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި
ދަ އެޑިޝަން
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ހިންގުން
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި
 
އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
 
އެއްފަހަރާ ތިން މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން އެއްވެ ނޫޅުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
 
ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ރޭގަނޑު 9:00ން ފަތިހު 4:00ށް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އަޅަމުންދާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ އެޗްޕީއޭ އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މެއި ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00 އަށް، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމާއި، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ނުކުތުން މަނާވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޕާޓީތަކާއި، ޙަފްލާތަކާއި، ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށާއި، އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓައިލުމަށާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެއް އަވަށުން އަނެއް އަނެއް އަވަށަށާއި އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށްޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން ދެ ސިޓީގައިވެސް އެއްފަހަރާ ތިން މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތާނގައި އެއްވެ ނޫޅުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ސެލޫންތަކާއި، ޖިމްތައް ބަންދުކުރުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، ހުރިހާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި، ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ފިހާރާތަކުން ޚިދުމަތް ދޭއިރު، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ހޮޓާތަކާއި، ކެފޭތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ޑައިން އިންގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް