raajjemv logo
ސީރިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
ބައްޝާރާއި ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމަވަނީ ހަމަ ބައްޝާރު
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައްޝާރާއި ވާދަކުރައްވާނީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން
 
ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ އިންތިޚާބު ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ ފަންސަވީސް ވަނަ ދުވަހު
ކ. މާލެ |
ސީރިޔާގެ ހަޔަރ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖިހާދު އައްލަހަމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
ރޮއިޓަރސް

މިމަހު ފަންސަވީސް ވަނަ ދުވަހު ސީރިޔާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުގެ ހަޔަރ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓުން ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދީފިއެވެ.

މި ކޯޓަކީ ރައީސް ބައްޝާރު އަމިއްލަފުޅަށް އައްޔަން ކުރައްވައި އަދި ވަކިކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޯޓެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާ ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން އެކަމަށް ހުށައެޅުއްވި ޖުމްލަ 51 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޝަރުތެއް ހަމަވާ ކަމަށް ކޯޓުން ދިރާސާކޮށް ބަލައި ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު އިއްޔެ ހުއްދަދިނީ އެންމެ ތިން ބޭފުޅުންނެވެ.

އެ ތިން ބޭފުޅުންނަކީ ރައީސް ބައްޝާރުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ވަޒީރެއް ކަމަށްވާ އަބްދު ﷲ ސައްލޫމާއި ސަރުކާރުން ހުއްދަދީފައިވާ އަދި ހަޖަމުކުރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މަހުމޫދު މަރާއީއެވެ. ސައްލޫމާއި މަރާއީއަކީ މާގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެ. މި ދެބޭފުޅުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ތިއްބެވީ ރައީސް ބައްޝާރުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގޮތުގައެވެ.

ބައްޝާރުގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަކީ ހަގީގަތުގައި ބައްޝާރުގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ފޮރުވިގެން ތިބެ ޑިމޮރަސީގެ ނަމުގައި އެހީވަނީ ބައްޝާރަށެވެ. ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ދާޚިލީ ހަގުރާމައެއް ހިނގަމުން ދިޔަޔަސް ގައުމުގެ ކަންކަން އާދައިގެ މަތިން ކުރިއަށްދާކަން ހާމަވާނެ އިންތިޚާބެކެވެ. އިދިކޮޅު ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ ހަތަރުވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްޝާރު ކުޅުއްވާ ހުތުރު ޗަރުކޭހެކެވެ.

ހަޔަރ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖިހާދު އައްލަހަމް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ގާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެން 48 ބޭފުޅުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވުނަސް މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެބޭފުޅުންނަށް މި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ކަމުގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމަށްޓަކައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 250 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 35 މެންބަރުންގެ ތާއީދު އޮންނަން ޖެހެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ތާއީދު ކުރެވޭނީ އެއްބޭފުޅަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެވޭނީ ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރު މެދުނުކެނޑި ސީރިޔާގައި ދިރިއުޅެފައިވާ މީހުންނަށެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަކީ ހަގީގީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމެވެ. ބައްޝާރުގެ އަނިޔާތަކާހެދި އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ވަނީ ގައުމު ދޫކުރައްވައިފައެވެ.

އުމުރުފުޅުން 55 އަހަރުވީ ބައްޝާރު ވެރިކަން ކުރައްވާތާ މިހާރުވެސް 21 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް ވިދިވިދިގެން ތިންފަހަރު އޭނާ ވަނީ މިޒާތަކުން ރިޔާސަތަށް އިންތިޚާބުވެފައެވެ. ބައްޝާރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުމަށް މިފަހަރު ދައުވަތު ދީފައިވަނީ ރަޝިޔާ، ޗައިނާ، ވެނެޒުއެލާ އަދި ކިއުބާއަށެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތުން ހުޅަގުގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ވަނީ އެޑްވާންސްކޮށް މިއިންތިޚާބު ބަލައިނުގަންނާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
22%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
28%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް