raajjemv logo
މަތީ ތައުލީމު ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކުން
މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރާ ލޯން ފައިސާއިން 173 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބި
 
އެކި ބޭންކްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ 5 އެކައުންޓުގެ ތެރެއިން 4 އެކައުންޓަކުން މިހާރު ފައިސާ ދޫނުކުރޭ
 
ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ޝަރިއަތަށް ދާން ވަނީ ލަފާ ދީފައި
 
ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ލަފާ ދީފައިވޭ
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެކި ސްކީމްތައް މެދުވެރިކޮށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ޖުމްލަ 1.88 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރާ ލޯނު ފައިސާ އިން 173 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބި އެބަހުރިކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސްކީމްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް (173،132،295) ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. މިއީ 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި، 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެކި ސްކީމްތައް މެދުވެރިކޮށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ޖުމްލަ 1.88 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް - ލޯނު ސްކީމްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް

2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019ގެ ނިޔަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން 909.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަނބުރާ ދައްކަން ފަށަން ނުޖެހެއެވެ. އަނބުރާ ނުލިބިހުރި އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑު އަދަދެއް ނުލިބިވަނީ، ސީދާ މިނިސްޓްރީން މެނޭޖްކުރާ ލޯނުތަކުގެއެވެ. އެއީ، 101.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހި އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާއިރުވެސް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 2017 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން، ގަވައިދުން ލޯނުު ނުދައްކާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގި ނަމަވެސް، މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައިވާ ގޮތަށް އެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިތުރު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލޯނު ސްކީމްތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ބޭންކުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ފަސް އެކައުންޓެއްގައި 76 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހައްޓާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ލޯނުދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވީ ނަމަވެސް އެ އެކައުންޓްތަކުގައިވާ 29.48 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާއިރު، އެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓިން ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިނުވާކަން ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް - ބޭންކު ތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ތަފްސީލް

ބޭންކްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވާ ފައިސާ ބޭންކުތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް