ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 08:05
ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާއެކު ރައީސް ސޯލިހު (މ) ގައި
ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާއެކު ރައީސް ސޯލިހު (މ) ގައި
ހައްވާ މުހައްމަދު
ވަޒީރުން ވަކިކުރުމުގައި މަޝްވަރާ ނުކުރާ މައްސަލަ
ވަޒީރުން ވަކިކުރާ އިރު ޕާޓީތަކާއި މަޝްވަރާ ނުކުރާކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 
ކޯލިޝަން ލީޑަރުންނަށް ވަނީ ރައީސް އޮފީހުން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި
 
ޖޭޕީއަށް މަންފާވަނެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އިގްތިސާދާއި ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި ވުޒާރާތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ވަޒީރުންތަކެއް ކަމެއް އަދި މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅެނީ ކޮން މަގާމުތަކެއްގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކެއް ކަމެއް ލިޔެފައި ނުވޭ

ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުން ވަކިކުރުމާއި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކާއިއެކު ނުކުރާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓްގައި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި ޒަހާ ވަހީދު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި އިރު އެކަމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމްއާއި ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ ވަކި ކުރެއްވިކަން އެނގިވަޑައިގަތީ މިނިސްޓަރު އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއާރުއެމާއި ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން ކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާއެއް ވެސް ވާހަކައެއް ވެސް ދެކެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. މި ސިޓީގައިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ބަދަލު ކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސިޓީގައި ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ވަޒީރުންތަކެއް ކަމެއް އަދި މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅެނީ ކޮން މަގާމުތަކެއްގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކެއް ކަމެއް ލިޔެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ޕާޓީތަކަށް އެ ޕާޓީތަކުގެ ސްލޮޓުގައި ތިބި ވަޒީރުންނާއި މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ވަކިކުރުމާއި ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެކެވިފައި ނުވެއެވެ.

މިހާތަނަށް އާންމުވެފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އިރު، އެ މަގާމަށް ގެންނަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓްގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްގައި ތިއްބެވި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ތެރެއިން އިގްތިސާދާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ޖޭޕީގެ މެންބަރުން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން އެނގިފައެވެ. ސަރުކާރުން މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕާޓީ އަދި ކޯލިޝަންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ޖޭޕީއަށް މަންފާވަނެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އިގްތިސާދާއި ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި ވުޒާރާތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހައި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކެބިނެޓަށް އެކި ބަދަލުތައް ގެންނަވާނެ ވާހަކަ ރައީސް ސާލިހު ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިހާރު އެކަން ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައި އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ހިންގުމަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުއްދައި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
17%
50%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 10:11
އަހުމަދު.ޖ
ބޮޑު ބާޢީ އަށް ވީހާވެސް ގިނައިން ކާންދީފަ ބަހައްޓާ!!! އޭރުން ދެންވެސްް އިތުރު ބަޢާވާތެއް ނުކޮށް ،،،، ހުންނާނީ