ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނުން
ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރި ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ފާޅުވެއްޖެ
 
ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ކަމީލާގެ ދަރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ގިނަގުނަ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް ބުނޭ
 
ސިފަ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑައިރު ލޮލާއި ދަތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެވި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ
 
އުމުރުން 55 އަހަރުވީ ސައިމަން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ކަމީލާގެ ދަރިއެއް
ކ. މާލެ |
ޕްރިންސް ޗާލްސް (ކ) އާއި ސައިމަން: ސައިމަން ބުނަނީ އޭނާގެ ބައްޕަޔަކީ ޗާލްސް ކަމަށް
ފޭސްބުކް

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސައިމަން ޗާލްސް ޑޮރާންޓޭ އޭ ކިޔުނު މީހަކު އޭނާއަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ދަރިއެެއް ކަމަށް ކުރާ ދައުވާ މި ހަފުތާގައި އަނެއްކާވެސް އައު ކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 55 އަހަރުވީ ސައިމަން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ހަގީގީ ބައްޕަޔަކީ ޕްރިންސް ޗާލްސްއެވެ. މަންމަޔަކީ ޗާލްސްގެ މިހާރުގެ އަނބިކަނބަލުން ކަމީލާއެވެ. އޭނާއަކީ ޗާލްސް އާއި ކަމީލާގެ ލޯބީގެ ކަންތައް ފެށިގަތް ދުވަސްވަރު ކައިވެނިން ބޭރުގައި ލިބުނު ދަރިއެކެވެ.

މި ސިއްރު ފޮރުވުމަށްޓަކައި ޝާހީ އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ކުޑައިރު ކާކުގެ ދަރިއެއްކަން ނޭގޭ ގޮތަށް ޔަތީމު ޚާނާއަކަށް ފޮނުވައިލުމާއި ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އެޑަޕްޓު ކުރުވައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ބޭރުކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ޝާހީ އާއިލާ ކަމުގައި ސައިމަން ބުނެއެވެ.

ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ވައްތަރު ކަމުން ސިފަ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ކުޑައިރު ލޮލާއި ދަތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެވި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި މިނޫންވެސް އެތައް ކަމެއް ޝާހީ އާއިލާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައިމަން ބުންޏެވެ.

ސައިމަން ބުނާގޮތުގައި އޭނާއަކީ ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ކަމީލާގެ ދަރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ގިނަގުނަ ހެކިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާއަށް ވެސް މި ހަގީގަތް އެނގިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ސައިމަން ބުނެއެވެ.

ސައިމަން އެޑަޕްޓް ކޮށްގެން ބަޔަކު އޭނާ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ގެންދިޔުމާ ހަމައަށް ސައިމަން އުޅުނީ އިގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. އޭނާ ކުޑައިރު ވާނުވާ ބަލަން ދޭތެރެޔަކުން ކަމީލާ ވަޑައިގަންނަވާ ހަނދާން ހުންނަ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ފަހުން އޭނާ ބެލެނިވެރިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން މަންމަ ފަރާތު މާމަ ވަނީ ވަރަށް ޔަގީންކަމާއެކު އޭނާއަކީ ކަމީލާގެ ދަރިއެއްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކިޔާދީފައި ކަމަށް ވެސް ސަައިމަން ބުންޏެވެ.

ސައިމަންގެ މި ބުނުމަކީ ތެދަކަށްވާނަމަ މި ވިހެއުމެއް ކަމީލާ ވިހާފައިވަނީ 1965 ވަނަ އަހަރު އެކަމަނާގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. ޗާލްސްގެ އުމުރަކަށް ވާނީ އޭރު އެންމެ 17 އަހަރެވެ.

ކަމީލާގެ ބަލިވެއިނުން ސިއްރު ކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު ސައިމަން ބުނީ ޕްރިންސް ޗާލްސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފޮނުވައިލެވުނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ކަމަށާއި ކަމީލާވެސް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފޮރުވައިލީ ކަމުގައެވެ.

ސައިމަންގެ މި ދައުވާއަކީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފުށުއެރުންތަކެެއް ހުރި ދައުވާއެކެވެ. އެތަނުން އެއްކަމަކީ ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ކަމީލާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީވެސް ޗާލްސްގެ ރަސްމީ ބަޔޮގްރަފީ ބުނާ ގޮތުން ސައިމަން އުފަންވިތާ ވެސް ފަސް އަހަރު ފަހުން 1970 ގައެވެ. ކަމީލާ ގެއްލުވާލީ ކަމަށް އެބުނާ 1965 ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތަކުން ކަމީލާ ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ތިމަންނާއަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްތަގުބަލުގެ ރަސްގެފާނު ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިއޭ ބުނާ ސައިމަނަކީ ނުވަ ކުދިންގެ ބައްޕައެކެވެ. އޭނާގެ މި ދައުވާތައް މާގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. މީހުން ގަބޫލު ކުރަނީ ޗާލްސްގެ ތިއްބެވީ ދެ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެއީ ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ޕްރިންސް ހެރީއެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ މައިކަނބަލަކީ ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާއެވެ. ޗާލްސް އާއި ކަމީލާގެ ކައިވެނިން ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
38%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
2%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
43%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް