ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 07:59
ޗައިނާގެ މަސައްކަތްތެރިން
ޗައިނާގެ މަސައްކަތްތެރިން
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން
ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފި
 
2021 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު 8.6 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
 
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ވަރަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަރާފައި
 
މާޗު މަހު ޗައިނާގެ ޕަރޗޭސިން މެނޭޖަރ އިންޑެކްސް 51.9 ކުން 51.1ށް ވަނީ އޭޕްރިލް މަހު ވެއްޓިފައި

އޭޕްރިލް މަހު ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަންދާޒާކުރިވަރަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ދައްކާގޮތުން ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައި ވަނީ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން މާޗު މަހު ޗައިނާގެ ޕަރޗޭސިން މެނޭޖަރ އިންޑެކްސް 51.9 ކުން 51.1ށް ވަނީ އޭޕްރިލް މަހު ވެއްޓިފައެވެ. މިއަަދަދު 50ން މަތީގައި ހުރި ނަމަވެސް ކުރިން އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ އޭޕްރިލް މަހު ޗައިނާގެ ޕަރޗޭސިން މެނޭޖަރ އިންޑެކްސް ހުންނާނީ 51.7 ގައި ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ވަރަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަރާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ އިގްތިސާދަށް ކުރި އަސަރުން 18.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އެގައުމުން ހޯދާފައިވާ އިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު 8.6 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ދާދިފަހުން ކާރުގެ ޗިޕު ލިބުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތީގެ ސަބަބުން ޗައިނާގައި ކާރު އުފައްދާ މިންވަރު ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޗައިނާއަށް ކާރު ޗިޕު ލިބުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާއާ ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް