ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 09:43
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެޓީވީގެ އަނދިރީގައި ޕްރޮގްރާމަށް އިންޓަރވިއުދެނީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެޓީވީގެ އަނދިރީގައި ޕްރޮގްރާމަށް އިންޓަރވިއުދެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުން
ފިރިމީހާ ބިންދާލީ އުނަގަނޑު، އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ދިނީ ހަކުރު
 
ފިރިމީހާއަކީ ރާ ބޯ މީހެއްކަން ކައިވެނިކުރިއިރަކު ނޭނގޭ
 
ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އެތައް އަނިޔާއެއް ލިބުނު
 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާތާ މިހާރު 35 އަހަރު ވެދާނެ

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ މިކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގައިވެސް އާންމުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އާއިލާގެ ތެރޭގައި ޖެހޭ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވެ. އެކަމަކު ބަސް ބުނަން ކެރެނީ އަދި މައްސަލަ ހިފައިގެން މުއައްސަސާތަކާ ހަމަޔަށް ނިކުންނަން ކެރެނީ އޭގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކަށެވެ.

ރިޕޯޓުގައި މި ބަލައިލަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ އަނދިރިކަމުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުން ކުރާ އަންހެނެއްގެ ވާހަކައަށެވެ. މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ އަނދިރީގައި ޕްރޮގްރާމަށް އޭނާ ދީފައިވާ އިންޓަރވިއުއަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފެށުމަކީ ފިރިމީހާއެވެ. ފިރިހެނެއްގެ އަވައިގައި ޖެހުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކައިވެންޏާއި ހަމައަށް ދިޔައިރު ފިރިމީހާ އަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން ސާރާއަކަށް (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ނޭނގެއެވެ. އިތުބާރު ކުރެވުނީ ކޮށްގެން ނުވާނެ މީހަކަށެވެ. އެއީ ސާރާގެ ދިރިއުޅުން އަނދިރީގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ހިނގަދާނެ ކަމެއްކަން އޭރު ހިތަކަށްވެސް ނާރައެވެ.

ކައިވެނިކޮށް ސާރާ ބަނޑުބޮޑުވި ހިސާބުން ފިރިމީހާގެ އުޅުމަށް ބަދަލު އައިކަން އޭނާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ފިރިމީހާއަކީ ރާ ބޯ މީހެއްކަންވެސް އެނގުނެވެ. ދެން ފެށުނީ މައްސަލަތަކެވެ. ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގަން ފެށީ ޒުވާބެވެ. ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާން ފެށީ އަނިޔާއެވެ. އަނިޔާތަކަށް ބަސްނުބުނެ ހަނު ހުރުމުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އެ އަނިޔާތައް ވެސް ދިޔައީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ސާރާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާތާ މިހާރު 35 އަހަރު ވެދާނެއެވެ. މަސްތުގެ ދުނިޔެއަށް ދިޔުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އަލަތު ފިރިމީހާއެވެ. ރަލުގެ މަސްތުގައި ހުރެ އަނިޔާ ކުރާ މިންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އުނަގަނޑު ބިންދާލުމުގެ ސަބަބުން އެއްއަހަރާއި އަށްމަސް ވަންދެން ނުހިނގި އެދުމަތީގައި އޮންނަންވެސް ޖެހުނެވެ. އުނަގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ހުންނަނީ ހަތަރު ބޯލްޓް އަޅުވާފައެވެ. ސާރާ ބުނިގޮތުން ފިރިމީހާ އޭނާ ވަރިކޮށް ދޫކޮށްލީ ތިންވަނަ ދަރިއަށް ބަލިވެ އިންދައެވެ. އެރެޔަކީ އެހެން ރޭރޭވެސް ފަދައިން ފިރިމީހާ ކުރަމުންދިޔަ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް އްެދި ރޮއި އާދޭސް ކުރި ރެއެކެވެ.

ސާރާ ބުނީ މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަކު އައިސް އެމީހާގެ ގެޔަށް ދިޔުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. އެގެޔަށް ދިޔުމުން ފިކުރުކުރަން ނުޖެހޭ ކަހަލަ ބޭހެކޭ ބުނެފައި ދިނީ ޒާތެއްގެ އެއްޗެކެވެ. އެ އެއްޗެއް ހަތަރު ދުވަހު ބުއި ފަހުން ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ވަމުން ދިޔައެވެ. ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށުމާއެކު ރަހުމަތްތެރިޔާާގެ ކައިރިޔަށް ގޮސް ސުވާލުކުރީމާ ޖަހައިލީ ހިނިގަނޑެކެވެ. "ކަލޭ ތިހިރީ ބަލިވެފައި" ކަމަށް ބުންޏެވެ. "ކަލޭ ޖެހޭނީ ދެން ބޯން" ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. މިވަރުގެ އަނިޔާއެއް ދިނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރީމާ ޖަވާބެއްވެސް ނުދިނެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބުއިމަށް މަގުމަތީގައި ސަލާން ޖަހަމުން ދުވަން ސާރާވެސް ލަދު ގަނެއެވެ. އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެއެވެ. މިގޮތަށް އުޅޭތީ ދަރީންވެސް އަޅައެއް ނުލައެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ރިހެބަށް ވެސް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އެކަމަކު މަސްތުވާތަކެތި ނުލިބިއްޖެނަމަ ފިޓް ޖެހޭތީ އެތަކެތި ބޭނުން ކުރަން މިހާރު މަޖުބޫރެވެ.

ސާރާ ބުނީ އޭނާގެ ހަޔާތަކީ މިހާރު މަގުމައްޗަށް އެއްލާލެވިފައިވާ ހަޔާތެކެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވާން އޭނާ ބޭނުމެވެ. ސަރުކާރާއި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ނުހަނު ބޭނުމެވެ.

ހަޔާތުގައި ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްކޮޅު ބޭނުންވަނީ ދަރީންނާއެކު ރަގަޅު ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން. މިކަމުން ސަލާމްތްވުމަށް ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ.
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވާ އަންހެން މީހާ

ތެދެކެވެ! ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ މީހުނަށް ފަރުވާދެވޭނެ އެކަށޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތެވެ. އާންމުންވެސް އެ މީހުންނާމެދު ބަލައި އުޅެނީ "ވަލު ޖަނަވާރުން"ގެ ގޮތުގައެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރަށުތެރެ ހައިޖާނުކުރަން އެ ވެރީންގެ ބޭނުން ކުރެއެވެ. މިއަދު އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމެވެ. މުޖުތަމައުން އެ މީހުން ބަލައިގަނެ މި ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް ނުހަނު ބޭނުންވެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
9%
2%
69%
7%
8%
5%
ކޮމެންޓް
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 00:53
އަފޫޫ
އެން.ޑީ.އޭ ހިންގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ، ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ދިނުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފަ އަދިވެސް އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާތަނެއް ނުފެނޭ. މިފަދަ ހާލަތުގައި ތިބި އެތަކެއް ހާސް ބަޔަކު އެބަ ތިބި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަން މިއީ ނުވާނެ ވަރުގެ ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ވެސް ނޫން
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 15:24
ޙުސެން4
19 އަހަރުގައި ބޯންފެށީ.
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 18:56
ހަސަންޓޭ
އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ ޑުރަގް ގަންނަން. އާން އެބުނީމިހާރު މަޖްބޫރޯ
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 15:57
އަލީ
ކިހިނެއްހޭ ތިއެށްޗިސް ގެންގުޅޭނީ!! ފޮރުވާފަ ހުންނަ ލާރި ކޮޅުވެސް ކަޓުވާލަނީ..
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 10:16
އައިސަތު ރިލްވާން ސައީދު
ތީހަމަ ސްޓޯރީއެއް..ސިމްޕަތީ ހޯދަން ޖެހި ސްޓަންޓެއް..