ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 00:38
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒަހަރާގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޝޫއުރުތައް ލިޔެފައި ހުރި ބޯޑުތައް ހިފައިގެން
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒަހަރާގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޝޫއުރުތައް ލިޔެފައި ހުރި ބޯޑުތައް ހިފައިގެން
އަވަސް
އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ފުލުހުން އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ފުލުހުން
މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވޭ
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވޭ
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ލިބޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ

އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ރައިޒް އަޕް އެމްވީ މޫވްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވަނީ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ލިބޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އަޑުުއުފުލުމަށްފަހު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ މަޖީދީ މަގުން އިރަށްވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ހިނގައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ފުލުހުން މުޒަހާރާ ހުއްޓުވިއެވެ.

ފުލުހުން މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވީ ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ފަސް މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެ އުޅުމަކީ އެޗްޕީއޭ އިން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު އެވެ. މިމުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާއިރު، އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެސް ވެފައިވެއެވެ.

މުޒަހާރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ބުނީ އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން އަމަލުކުރާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ހަމަ ޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ މުޒަހާރާގައި ބާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑާޑް ކޮމާންޑުންނާއި ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމެޓީން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލް މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަވަރަކުން ހިއްސާ ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް