ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 15:28
ރިޔާސީ ބަޔާން 2021- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2021- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލިސް
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 2021
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ގިނަ ހައްލުތަކެއް ގެނައި
 
ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް މުހިއްމު އިސްލާހުތަކެއް ގެނަސްފައިވޭ
 
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މައިންނަށް 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ގާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަން ޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއްބަދަލަކީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ކަމަށެވެ. ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މައިންނަށް 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ބައްޕައިންނަށް 1 މަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭ ބަދަލު ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަކަން މަބްރޫކް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި އިތުރު ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނެއްގެ އެއް ބޭނުމަކީ ވިޔަފާރިއެއް އަނެއް ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާ ދިޔުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް މާކެޓްގައި ކުރިއަރައި ގޮސް، އިތުރަށް ވަޒީފާ އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ވެސް މުހިއްމު އިސްލާހުތަކެއް ގެނަސްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރަ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިސްލާހުގެ ބޭނުމަކީ ހައްގު ނޫން މިންވަރުގެ ދަށް މުސާރަތަކުން މަސައްކަތްތެރިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުން ކަމަށް މަބްރޫކް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު 6 ވަނަ އިސްލާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ދޫކޮށްދިއުމުގެ ހައްގު މި އިސްލާހުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ކަމަށެެވެ.

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު "ސަރވިސް ޗާޖާ ބެހޭ ގަވައިދަށް" އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ކަށަވަރު ވެގެންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ދަށުން ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމައަށް ސަރވިސް ޗާޖު ހައްގުވެގެން ދެއެވެ. ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 9 އިންސައްތަ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް