ފަލަސްތީނުގެ އިންތޚާބު ފަސްކުރުން
ފަލަސްތީނުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި
 
އިސްރާއީލުން ބުނެފައިވަނީ ވޯޓުލާން ހުއްދަ ދިނުމާދޭތެރޭ ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ފަލަސްތީނުގައި އިންތިޚާބު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީވެސް އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާތާ 15 އަހަރު ފަހުން
އަލްޖަޒީރާ

ފަލަސްތީނުގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އޮތް އިންތިޚާބު ފަސްކުރިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެކަން ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އިއުލާން ކުރެއްވިތާ ތިން މަސްފަހުންނެވެ. ފަލަސްތީނުގައި އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން އިއުލާން ކޮށްފައިމިވަނީވެސް އެ އާންމު އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާތާ 15 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކުރިކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވީ، އެގޮތަށް ނިންމެވީ އިސްރާއީލުން އިސްތިޢުމާރުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ވޯޓުލުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އިސްރާއީލުން ދޭނެކަން މިހާތަނަށް ސާފުނުވާތީއާއި ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ގާޒާގައި ވޯޓުލުން ބޭއްވޭނެކަން ޔަގީން ނުވާތީކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގުދުސްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލެވެންދެން އިންތިޚާބު ފަސްކުރީ ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނެފައިވަނީ، ވޯޓުލާން ހުއްދަ ދިނުމާދޭތެރޭ އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ. އެހެން އިންތިޚާބުތަކުގައިވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ގާޒާގައި ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނީ ރައީސް އައްބާސަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވިދާނެތީ ހުއްޖަތެއް ދެއްކެވީކަމަށެވެ. އިންތިޚާބު އިއުލާން ކުރެއްވުމާއެކު ރައީސް އައްބާސްގެ ފަތަހަ ޖަމާއަތުގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުންތަކެއް އުފެދި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ވަނީ ބެލެވެން ފަށާފައެވެ.

ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާމެދު އަދިވެސް ވަކި ގޮތެއް ނުނިމެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް