އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް ކެމްޕެއިން
ރާއްކާތެރި ފަތުރުވެރިކަމަކަށް "އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް" ކެމްޕެއިން ފަށައިފި
 
ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ބެޖެއް ދޭނެ
 
ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލީ ވެކްސިނޭޓެޑް ޓޫރިޒަމެއް ގާއިމް ކުރާ ގައުމަށް ހެދުން
 
ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން
ސަން އޮންލައިން

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު ވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރައްކާތެރި ފަތުރުވެރިކަމަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަކީ ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް "އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ބުދަ ދުވަހު އެކަމައްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ފެށި މި ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލީ ވެކްސިނޭޓެޑް ޓޫރިޒަމެއް ގާއިމް ކުރާ ގައުމަށް ރާއްޖެ ހެދުމެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ މި ކެމްޕެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒެވެ. މި ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ބެޖެއް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ގާއިމް ކުރި ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޓޮކޯލް އަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ގައުމުތަކުގެ އިތުބާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ކުރި ކުރުމާއި ސީއެންއެން އިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޓަނެޝަނަލް ސަކްސެސް ސްޓޯރީ އަކީ ރާއްޖެ ކަމަށް ލޭބަލް ކުރިކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އޮތް އިތުބާރު ދައްކައިދޭ މިސާލުތައް ކަމަށެވެ.

މި ހިސާބަށް ރާއްޖެއަށް އާދެވިފައި މިވަނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ރޭވުންތައް ރާވައި އެ ރޭވުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ކަމާގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ހާއްސަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބުމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު ފަތުރުވެރިން ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާ ކަމަކީ ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލީ ވެކްސިނޭޓެޑް ފަތުރުވެރިކަމަށް ވުމުން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުވެ، ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޔަގީންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އެއް މަންޒިލުގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ރާއްޖެ ޓްރެވަލް ރާޑަރުން އްލުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ހާލަތާ ގުޅޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާ އިރު، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 99 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. އަދި 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް