'ގެޓް ދެޓް ޑިސްޓިންކްޝަން' ފޮތްބައި ނެރުން
އެކައުންޓް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ފޮތްބައެއް ނެރެފި
 
މި ރިވިޝަން ކިޓަކީ އެކައުންޓް ކިޔަވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނެ އެއްޗެއް
 
މި ފޮތްބައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބުކްޝޮޕްތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
"ގެޓް ދެޓް ޑިސްޓިންކްޝަން" ފޮތްބައި ނެރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އެކައުންޓިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ 'ގެޓް ދެޓް ޑިސްޓިންކްޝަން' ފޮތް ނެރެފިއެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ މިނިސްޓަރ އެޓް ސްޓޭޓް ފޯރ އެޑިއުކޭޝަން އެޓް ނެޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދެވެ.

މި ފޮތް އެކުލަވާލެއްވި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެކައުންޓް ޓީޗަރ ހުނައިޝާ ހަސަން ވިދާޅުވީ، ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެކައުންޓިންގެ ރިވިޝަން ކިޓެއް ނެރުމަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެއް ކުރަމުން އައި އުއްމީދެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތު މިކަން ކުރުމަށް ނުލިބުމުން ނުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ލޮކްޑައުނާއެކު، އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތު ލިބުމުން މިކަން ކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ހުނައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހުނައިޝާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވިހެން ލޮކްޑައުނަކީ ނުވެހުރި ކަންކަން ކޮށްލުމަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

ގެޓް ދެޓް ޑިސްޓިންކްޝަން ފޮތްބައި ނެރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ހުނައިޝާ ހަސަން - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުނައިޝާ ވިދާޅުވީ މި ރިވިޝަން ކިޓަކީ އެކައުންޓް ކިޔަވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް އައިޖީސީއެސްސީ އެކައުންޓިން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މިފޮތުގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި ކިޓުގައި ހަތަރު ފޮތެއް ހިމެނޭއިރު، އެއީ ރިވިޝަން ނޯޓްސް އާއި، އެމްސީކިއު (ޕޭޕަރ 1) ސްޓްރަކްޗާޑް ކުއެޝަން (ޕޭޕަރ 2) އަދި ޖަވާބު ފޮތެކެވެ.

މި ކިޓަކީ އޯލެވެލްގައި އެކައުންޓިން ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުތެރި އެއްޗެއް ކަމަށް އެކައުންޓިން ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮތްބައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބުކްޝޮޕްތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މުޅި ކިޓްގެ އަގަކީ 699 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
5%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
74%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
11%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
28 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 19:12
ޞައްޕެ
ޙާދަ އަގުހެވޭ