ސައުދީގެ އިފްތާރު ޕެކޭޗްތައް ބެހުން
ސައުދީގެ އިފްތާރު ޕެކޭޖުތައް ބަހަން ފަށައިފި
 
ސަޢުދީންވަނީ ރާއްޖެއަށް 25 ޓަނުގެ ކަދުރުވެސް ހަދިޔާކޮށްފައި
 
ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ، ކުކިން އޮއިލް، މަސްދަޅު، ޓޮމާޓޯ، ޕާސްތާ، ޖޫސް، ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް ފަދަ ކާބޯތަކެތި
 
ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 290 އިފްތާރް ޕެކޭޖް
އިސްމާއިލް އާޒިމް
ކ. މާލެ |
ސަޢުދީން ހަދިޔާކުރި އިފްތާރު ޕެކޭޖްތަކާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އިފްތާރް ޕެކޭޖްތައް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ.

ސަޢުދީން ހަދިޔާކުރި އިފްތާރު ޕެކޭޖްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަޤީރުންނަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާފައިވާ 290 އިފްތާރް ޕެކޭޖް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ސައުދީގެ އިފްތާރް ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ، ކުކިން އޮއިލް، މަސްދަޅު، ޓޮމާޓޯ، ޕާސްތާ، ޖޫސް، ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް ފަދަ ކާބޯތަކެތިކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި މީހުން ތިބި ނިސްބަތަށްވުރެ މަދުން ޕެކޭޖްތައް ލިބުމުގެ ސަބަބުން މިޕެކޭޖްތައް ބެހުމުގައި ބަލަނީ މީހުން މަދުން ތިބި ޢާއިލާތަކަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން 4 މީހުން ނުވަތަ 5 މީހުން ތިބި ޢާއިލާތަކަށް އިފްތާރު ޕެކޭޖްތައް ބެހުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވަމުން އަންނަނީ ޢާއްމުންނަށް އެހީވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެކި ޖަމިއްޔާތަކުން ކަމުގައިވާއިރު، މިހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ އިފްތާރް ޕެކޭޖްތައް ބަހާ ނިމޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ސަޢުދީންވަނީ ރާއްޖެއަށް 25 ޓަނުގެ ކަދުރުވެސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މިކަދުރު ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ 10944 މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ޕެކެޓެއް ބެހުމަށްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 20:27
އަހަންމާ
ކަދުރުވަގުން ކިހިނެއް އަދި ތި ޕެކޭޖް ބަހާނީ...އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮޑުންގެ ގޭގެއަށް ކަށްނޭގެ ތިތަކެތި ދާނީ.