ރާއްޖޭގައި ފެންމަތިވަމުންދާ ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް
ރޭޕް ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދެމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް- ނަޝީދު
 
މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މަޖިލީހުން ވެސް ނުހަނު ކަންބޮޑު ވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖޭގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަންނަނީ ފެންމަތި ވަމުން
ޝާމާ ޝުއައިބް
ކ. މާލެ |
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރޭޕް ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދެމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދާދި ފަހުން މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހުންގެ މައްސަލައާއި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މަޖިލީހުން ވެސް ނުހަނު ކަންބޮޑު ވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ އަދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ކޮމިޓީން ބައްދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފު ކުރަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކުޑަކުއްޖާގެ އިތުރުން އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލުންނާ ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލައިގައި ފުލުހެއް ޝާމިލުވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެކަން ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބަލައި، އެ ކޮމިޝަނުން ވެސް މައްސަލަ ބަލަމުން ދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވާނީ އެ ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ހޯދައިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރަށް މައްސަލައިގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފެންމަތި ވަމުން އަންނައިރު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް