ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 12:53
ސުފުރާއެކޭ އެއްފަދައިން މޮޅެތި އަދި ތަފާތު އެކިއެކި ރެސިޕީތަކުން މީސްމީޑިއާ ދަނީ ފުރެމުން
ސުފުރާއެކޭ އެއްފަދައިން މޮޅެތި އަދި ތަފާތު އެކިއެކި ރެސިޕީތަކުން މީސްމީޑިއާ ދަނީ ފުރެމުން
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް
ރަމަޟާން މަހާއެކު ރެސިޕީތައް ހިއްސާކުރުން
ރަމަޟާން މަހާއެކު ތަފާތު ރެސިޕީތަކުން މީސްމީޑިއާ ފުރާލައިފި
މި ރެސިޕީތަކުގެ ސަބަބުން އާންމު ގިނަ ބަޔަކަށް ދަނީ އޭގެ މަންފާ ކުރަމުން
ކާތަކެތީގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ވެސް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ވެސް ވަކި މަދެއް ނޫން

ގިނަބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް މަހަކީ ރަމަޟާން މަހެވެ. މި މައްސަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މުސްލިމުންނަށް ޚާއްސަ ވެގެންވާ މައްސަރެކެވެ. މިއީ އަދި އެހެން މައްސަރުތަކާ ތަފާތު މަހެކެވެ. އެންމެ ބޮޑު ތަފާތެއް ފެނިގެން ދަނީ ކެއުމުންނެވެ. ރޯދަވިއްލާ ގަޑިއަށް އެކިއެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ކާބޯތަކެތިން ސުފުރާތައް ފުރާލައެވެ. މިހާރު އެންމެ އާއްމު އެއް މަންޒަރަކީ ސުފުރާއެކޭ އެއްފަދައިން ތަފާތު އެކިއެކި ރެސިޕީތަކުން މީސްމީޑިއާ ފުރެމުންދާ މަންޒަރެވެ.

މޮޅެތި ނަންނަމުގައި އެންމެ އާދައިގެ ސޭންޑްވިޗަށްް ވެސް މިހާރުވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުން ފެށިގެން މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ފަސޭހަ އަދި ރަހަމީރު ރެސިޕީތައް ހިއްސާ ކުރެވެމުންދާއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން އަތުލަނީ ރެސިޕީތަކާއެކު ހިއްސާ ކޮށްލާ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯތަކުންނެވެ. ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން އެތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ދައްކައިދޭއިރު ފޮޓޯއާއެކު ހިއްސާ ކުރާ ރެސިޕީތަކުގައި ލިޔުމުން ވަރަށް ތަފްސީލީގޮތެއްގައި ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތާއި ބޭނުން ކުރާނެ ބާވަތްތަކާ އޭގެ މިންތައް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

ކާތަކެތީގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތްތައް ވެސް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

މި ރެސިޕީތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ މަންފާ ކުރެއެވެ. އޮފީސްތަކުގައި ބުރަކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ތަކެތި ދެނެގަނެވި، އެ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވި އިތުރު ބުރައެއް ނުއުފުލާ ފަރުޖައްސާލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައު ތަކެތީގެ އަޖުމަ ބަލާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިފަދަ ރެސިޕީތަކުގެ އެހީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މުޅިން އައު އަދި ކުރިން ތައްޔާރު ނުކުރާ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ. އަދި ހިއްސާ ކުރެވޭ ގިނަ ރެސިޕީތަކަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ތަކެތި ކަމަށް ވާއިރު އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ވެސް ފައިދާކުރެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މި ރެސިޕީތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާއިރު އޭގެ ސަބަބުން ދުވަހަކު ކެއްކުމަށް ޝައުގުވެރިނުވާ މީހުން ވެސް ކެއްކުމަށް ލޯބި ޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން ވެސް މީސްމީޑިއާއަށް ބަލާލުމުން ދޭހަވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ދުވަހަކު އެމީހަކު ތައްޔާރު ކުރި ކާތަކެތީގެ ފޮޓޯއާއެކު ހިއްސާ ކުރާއިރު އެއީ ކާކުގެ ރެސިޕީއެއް ކަން ވެސް ބައެއް މީހުން ހިއްސާ ކުރެއެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ވެސް ކިޔައިދެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައިވާ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، އެކުވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަމުގެ ރޫހެއް އާލާވެގެންދެއެވެ.

މިހުރިހާ ކަމަކާއެކު ވެސް ވިސްނާލަންވީ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ކިތަންމެ މޮޅު ރެސިޕީއަކަށް ބަލައިގެން ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރި ނަމަވެސް އިސްރާފު ނުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމެވެ. އެކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އިސްރާފު ނުކޮށް ވެސް މޮޅެތި ރެސިޕީތައް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް