ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 12:29
ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ރިކޯޑު މިންވަރަކަށް ކުރިއެރުން
ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ރިކޯޑު މިންވަރަކަށް ކުރިއެރުން
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު
ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު ޗައިނާގެ އިގްތިސާދަށް 18.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
މީ ޗައިނާއިން ކުއާޓާތަކުގެ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަން ފެށިފަހުން ޖީޑީޕީއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުން
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ވަނީ 6.8 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައި
 
އެގައުމުގެ އިގްތިސާދު އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާއާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އިގްތިޞާދީ ދާއިރާއިން ޗައިނާއިން 18.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މިއީ ޗައިނާއިން 1992 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމުގެ ކުއާޓާތަކުގެ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަން ފެށިފަހުން، ޖީޑީޕީއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިގްތިޞާދީ މާހިރުން ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދަށް ލިބުނު ކުރިއެރުން ދަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެހެނީ، ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާއިން އިގްތިޞާދަށް 19 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމަށް މާހިރުން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދު ވަނީ 6.8 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ގައުމު ފުރަބަންދުކުރަން ޖެހުމުން އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މި ލިބުނު ކުރިއެރުމަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއްކަމަށް ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެއެވެ.

އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނީ، މި ފެށުމަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއްކަމަށް ވިޔަސް ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަން އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުން ދާކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދަށް ގިނަ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ސްޓެޓިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު އެހެން ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދު އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަކަމަށް ދައްކައެވެ. މިގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާއާއި، ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އިގްތިޞާދަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ލިބުނު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާއާއި އަޅާކިޔާފައި ވުމުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދީ ދުވެލި މުޅިން ހުއްޓިފައި ނުވާކަން މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު 0.6 އިންސައްތައަށް މި ކުއާޓާގައި އިގްތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު، ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބާރަކަށްވީ، ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އެގައުމުން އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް ދިން އެހީއެވެ.

މިހިނގާ 2021 ވަނަ އަހަރު އިގްތިޞާދީ ރޮނގުން 6 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ އަމާޒުހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް