ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 16:10
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލުކުރުން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަ ނުދޭނަން - ރައީސް
 
މިކަމުގައި ކުރެވޭނެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
މުލަރޯދަ ދުވަހު ޔާމީން ގޭ ބަންދަށް ބަަދަލުކޮށް ނުދީފިނަމަ، މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައި
 
ޔާމީންގެ ހާލު ހުރިގޮތުން ޖަލުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮންނަވަން ޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަ ނުދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އެމަނިކުފާނަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއާއެކުވެސް ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ކުރެވޭނެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝަވަރާކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޯދަ އަށް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަރިހުން އެދިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް ބުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހާލު ހުރިގޮތުން ޖަލުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮންނަވަން ޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ކުޑަ ވަރުގެ ލުޔެއްގެ ގޮތުން އަންނަ ރޯދަ މަހު އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް އަރިހުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮތްތޯ ބައްލަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވި ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅުން ބުނެއެވެ.

މުލަރޯދަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގޭ ބަންދަށް ބަަދަލުކޮށް ނުދީފިނަމަ، މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ ޖޫރިމާނާކޮށްފައެވެ. ޖަލުހުކުމް ތަންފިޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ މިހާރު އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެމްއެމްޕިއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ހިޔާނާތުގެ އެކި މައްސަލަތައް ބަލަމުން އެބަދެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމުގައި އިތުރު ދައުވާތަކެއް ވެސް އުފުލަން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 13:33
ނައިންޓީ
ޢިންސާނިއްޔްތު ކަމެއް ނެތް ވެރިއެއް ސްރުކާރެއް. މީހަކު ދެކެ ބިރުން ނުޙައްގުން ހައްޔަރުކޮށް ބަނދެފަ ބާއްވައިންވެސް ވެރިކަން ނަގަހައްޓާނުލެވިގެން އެހާލުންވެސް ފެންނަނީ ވެރިކަން ވެއްޓިދާމެތީ މަރަށް ފުރާމަޔަށް ތެޅޭތަން. ޅަދުވެތި.
13 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 01:02
ސާހިބާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ތައް ދެމުންދާ ނުލަފާ ބައެއްތީ
12 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 23:17
ނާނާ
އެހެންވެތާ އިންޑިޔާ މޯދީޖީ ބުނީމަ ޖަލައްލާފަވީ ވައްކަން ކުރިމީހާގޭގާ އެކަމުގަ ބައިވެރިން ދޫކޮއްފަ ޝަރީޔަތެއްވެސް ނުހިންގާ