ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 15:36
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
ރައީސް އޮފީސް
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ
"އަޅުގަނޑާއި ނަޝީދާއި ދެމެދަކަށް ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ނުވަދެވޭނެ"
 
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ދެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީއަށް އަދި ޤައުމަށް އެއްވެސް ބުރެލެއް ނާރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވި
 
އެމްޑީޕީއަކީ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން ހިންގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސް ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނާއި ދެމެދަށް ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ އެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ، އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަކީ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން ހިންގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަބަބައްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މަޝްވަރާކުރުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅޭއިރު، ރައީސް ޞާލިޙްއާއި ރައީސް ނަޝީދާއި ދެމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވާކަންކަން އެބަހުރިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވެންޓިލޭޓަރަކަށް އެމަނިކުފާނާއި ރައީސް ނަޝީދާއި ދެމެދަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީއަށް އަދި ޤައުމަށް އެއްވެސް ބުރެލެއް ނާރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ޞާލިޙް ދެއްވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން އެމްޑީޕީގެ މެދުގައި އެކި ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އޮތްކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ އެކަމަކު ނުލިބުނު ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައި، ވައްކަންކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އޮންނަން އެމްޑީޕީ ނޭދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި މަތިޖެހުނަ ދީފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ފެންނާނީ ސަރުކާރުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތަން ކަމަށްވެސް ވިދާުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ދޫނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައަކީ މިވަގުތު ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި އެންމެ ނާޒުކު ޙާލަތުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެންޓިލޭޓަރުގެ ކަންކަން ހިނގި ގޮތް ކިޔާދެމުން އައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އޭރު ކުރި މަސައްކަތުން އެކި ޓައިމްލައިންތައް އެކުލަވާލިކަމުގައިވިޔަސް ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.

މި ސަބަބަށްޓަކައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް މިހާރު ދަނީ އާބިޓްރޭޝަންއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލޯގެ ދަށުން އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާނީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލައަށް އައްޔަންކުރާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޓަރެއް ކަމަށެވެ. އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ޕީޖީން ވަކިން ބަލަމުންދާނެކަމަށް ޕީޖީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް