raajjemv logo
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭން ނިންމުން
"އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް"
 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއްކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުންވެސް އާދަޔާޚިލާފު ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީއަކީ ކޮންމެ ކަނޑެއްގައިވެސް ދުއްވަން އެނގޭ ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
12,864
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 18:07
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭން ނިންމުމަށް އއ. ރަސްދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެމްޑީޕީއަކީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ދަންނަ ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭނުން އެކަނިވެސް އެމްޑީޕީއަކީ އޭރަކު އޮންނަ ކަނޑެއްގައި ދުއްވަން އެނގޭ މާލިމީންތަކެއް ތިބި ޕާޓީއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ މިފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުންވެސް އާދަޔާޚިލާފު ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ބާރު ދިނުމުން ކަންކަން ކޮށްދޭކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަށްފުށު ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާނަމަ އެމްޑީޕީ ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
48%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
19%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
26%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް