ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 17:58
ޑިޕްލޮމާ އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ ކޯސް ތައާރަފްކޮށްފި
ޑިޕްލޮމާ އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ ކޯސް ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑިޕްލޮމާ އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ ކޯސް
ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ބިނާކުރުން - ނައިބުރައީސް
 
ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން، ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް
 
ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ބިނާކުރުން
 
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ބިދޭސީން
 
20 ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ އެސްޓީއޯ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ދޭން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ރޭޑިއޮލޮޖީގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މެއި މަހު ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗްގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 ދަރިވަރުންނެވެ.

މި ކޯސް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައިސުލްޖުމްހޫރިޔާގެ ނައިިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މިއަހަރުވެސް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރެވޭ އެއް ދާއިރާއަކީ ސިއްޙީ ދާއިރާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ބިނާކުރުން ކަމަށާއި، އެހެން ބަޔަކަށް ބަރޯސާވެގެންތިބެ ގައުމު ގެންދަން ބޭނުންވާ ހިސާބަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން، ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަށް ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކަށް ގައުމު މިސްރާބުޖަހާއިރު، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއްކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވީ، ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކާ ގުޅިގެން މިކޯސް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސްކިލް ލެބް މިހާރު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މެއި މަހު ކޯހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށާއި، 20 ކުދިންނާއެކު ފަށާ މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗްގައި ކިޔަވާ 20 ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ އެސްޓީއޯ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިއީ ތަރައްގީއާއި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އާ ބޮޅެއް އިތުރުވެގެންދާ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ޚިދުމަތް މާލެއާ އަތޮޅުތަކުގައި ލިބެން ހުއްޓަސް މިކަމުގައި ތަމްރީނުވެފައި ތިބި ދިވެހިން ނެތްކަމީ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މީހުން ނެތުން ކަމަށާއި، މި ފަށާ ކޯހުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގައި އިތުރު ވަޒީފާތަށް އުފެދިގެންދާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ކޯސް ހިންގާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށާއި، ތަމްރީންވާ މީހުން ވާނީ އެމީހުންގެ ފަންނުގައި ފުންނާބުއުސް ބަޔަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކޯހެއް ހިންގުމަކީ އުފަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ބިދޭސީން ކަމަށާއި، މިފަދަ މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން މި އިންސައްތަ ދަށަށްދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އޮތް ދަތިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް މިހާރު ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހައްލު ހޯދައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިން ޚިދުމަތަށް ނުކުތުމަކީ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި މަރުކަޒުތަކުގައި 37 ރޭޑިއޯގްރާފަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 3 ދިވެހިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 ރޭޑިއޯގްރާފަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ދިވެއްސެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރޭޑިއޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުވެގެން ދިޔުމުން ބޭރު މީހުން ގެނައުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް