ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2017 | ހުކުރު 20:23
އުުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން
އުުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން
ގޫގުލް
އުތުރު ކޮރެއާ މައްސަލަ
އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެޖެންޓުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފި
 
ދެކޮރެއާ މައްސަލަ މިފަހުން ހަލަބޮލި ނުވާހާ މިންވަރަށް މިހާރު ވަނީ ހަލަބޮލިވެފައި

އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެޖެންޓުން ވެގެން އުުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ހަވާލާދީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ބުނީ އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ކަމަށްވާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ މެދުވެރިވެ، އެފަރާތްތަކުން މަދަދުވެރިވެގެން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކުން އުތުރު ކޮރެއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތުން އުތުރު ކޮރެއާގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ބަޔޯ-ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ބުނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ކުއްލި ގޮތަކަށް އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ތުހުމަތު ކުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން، އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބުނީ "އެންޓި ޓެރަރިސްޓް އެޓޭކް" ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް "މިހާރުން މިހާރަށް" ފަށާނެ ކަމަށެވެ. 

ދެކޮރެއާގެ މަޝްރަހު ވަރަށް ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ބުދަދުވަހު ޗައިނާއިން ބުނީ، ދެކޮރެއާ މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ އެއްވެސް ގައުމަކުން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު  "ރުޅިނޭރުވުމަށެވެ.".

ޗައިނާ އިން މިހެން ގޮވާލިއިރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައި ވަނީ ދެކޮރެއާ ސަރަހައްދު އެމެރިކާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށެވެ.

ދެކޮރެއާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދިފަހުން އެމެެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ގޮވާލާފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ނިއުކްލިއާ އަދި މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވުމަށް ޗައިނާ އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ބާރު އެޅުމަށެވެ. ޗައިނާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާ ގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ރަހްމަތްތެރިޔާއެވެ.

ދެކޮރެއާ ސަރަހައްދު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު، އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހަވަނަ ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް