ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 11:33
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
މަޖިލިސް
ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދުނު ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނަން- މިނިސްޓަރ ނަސީމް
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ފޮރުވަމުންދާ ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ބައެއް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށް
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއީ މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ކުރިން ވެސް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މަޖިލީހާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދުނު ނަމަވެސް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އެދި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ މިނިސްޓަރ މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ވެސް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މަޖިލީހާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަދިވެސް އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފޮރުވުމެއް ނެތި ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ އަރުވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބައެއް މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ފޮރުވަމުންދާ ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ބައެއް ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކުށްހީއެއް ކަމަށާ ވެންޓިލޭޓަރާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފޮރުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރަށް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގާ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެ ކަން ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގަށްފަހު މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ބުނެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ޕީޖީ އޮފީހުން ދަމަހައްޓާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ފާހަގަކުރި ކަންކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލައި ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އަދި މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާ ކުރާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ހެކިތައް ވަކިން ގެނެސް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭސީސީއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކަމުގައި އޭސީސީއަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި