ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 22:44
އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން
ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރީ މާލެއަށް ބާރުތައް ގެނެސް ރައްޔިތުން އޮބަހައްޓަން- ރައީސް ނަޝީދު
 
އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެކުލަވާލައި ބާރުތައް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި
 
އަތޮޅުތައް ތަރައްގީވާން އޮތީ ބާރުތައް ދޫކޮށްލައިގެން

ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރީ މާލެއަށް ބާރުތައް ގެނެސްގެން އޮބަހައްޓައިގެން ވެރިކަން ހިންގުމަށް ކަަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހއ ބާރަށުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރާ މައިގަނޑު އަސާސްތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އަނިޔާއާއި އިދިކޮޅުވެ ތިބުމާއި، ވައްކަމާއި ފަސާދައިން ދިވެހި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަބަދުވެސް ނިޔަތްގަނެގެން ތިބޭ ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތްކުރަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ރަށްވެހިކަން ހޯދައިދޭން ކަމަށާއި، އުފަންކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ އަމިއްލަ ބާރާއެކު ހިންގާނެ ކައުންސިލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީވާން އޮތީ ބާރުތައް ދޫކޮށްލައިގެންކަމީ އެމްޑީޕީން ގަބޫލްކުރާ އަސާސްކަމަށާއި، ރަށްރަށުގެ އާއްމު ޙާލަތަށް ދެވެން އޮތީ އެމްޑީޕީއަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ދީގެން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެކުލަވާލައި ބާރުތައް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ވެރިކަމަށް އައިސް އެބާރުތައް ގޮށްމުށުތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ރައްޔިތުން އޮބަހައްޓައިގެން، ރައްޔިތުން ފިއްތައިގެން ވެރިކަން ހިންގަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަނެއްކާވެސް އެބާރު ރަށްތަކަށް ދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އުފަންވެގެން އައީ. އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ ނެތް އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް. އެހެންވީމާ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެކުލަވާލެވުނީ، އެޖާގަ އެދުވަހު އޮތް މިންވަރަށް. އެހެންނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގުމަށް އެފަށައިގަތް ތަސައްވަރު ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ފިލައެއް ނުދިޔަ. ރައީސް ޔާމިންގެ ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ، މިނިޒާމް ރޫޅާލުމަށް، ބައިބައި ކޮށްލުމަށް، އަނެއްކާވެސް ބާރުތައް މާލެއަށް ގެނެސް ގޮށްމުށުގެ ތެރޭގައި ބާރުތައް ބަހައްޓައި، ރައްޔިތުން އޮބަހައްޓައިގެން ރައްޔިތުން ފިއްތައިގެން ވެރިކަން ހިންގުމަށް. ތަރައްގީ ހޯދޭކަށް ނެތް އޮބަހައްޓައިގެން ފިއްތައިގެން.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ވެރިކަމުގައި އޮތަސް ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅާނެ ކަމަށާއި، ރަށްވެހިކަން ނުވަތަ ބާރުތައް ރަށްރަށަށް ދިނުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާއެއް ކަމަށެވެ.

ތިލަދުންމައްޗަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ތިލަދުންމަތި ގުޅާލުން ކަމަށާއި، އެ ވައުދު އެމަނިކުފާނު މި ދައުރުގައި ފުއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިލަދުންމަތީގައި ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީ ނުކުރެވެނީ، ބިޑަށް ނުލާތީ ނޫން ކަމަށާއި، ހަނިމާދޫ އެއާރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން ތިލަދުންމަތީގައި ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީވެގެން އަންނަ މަންޒަރު ފެންނާނެ ކަމަަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅު އެމަނިކުފާނު އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
0%
0%
20%
0%
60%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު