raajjemv logo
ބޮލީވުޑްގެ ލަވަތަކުން ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތައް
ބޮލީވުޑްގެ ލަވަތަކުން ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް
 
މިފަދަ ލަވަތަކާއެކުވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ
 
ބޮލީވުޑްގެ ދެ ލަވައެއް މިފަހަކުން ރާއްޖޭގައި ވަނީ ޝޫޓްކޮށްފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
5,270
ކ. މާލެ |
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 07:07
އެމްޖޭ5ން ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިވާ ލަވައިގެ ޕޯސްޓަރެއް
ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި މޫދާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި މަންޒަރުތަކަކީ ބަލައި ފޫހިނުވާ މަންޒަރުތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މިރީތި ގުދުރަތީ މަންޒަރުތައް ހޮލީވުޑްގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑުން ވެސް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވެސް އެކަމުގެ ހީނަރުކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށްކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލައި ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެންދިޔުމަށް އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ އެއް ކަމަކީ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން މިފަހުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަންނަ މިފަދަ މަޝްހޫރު ބައެއް ފަންނާނުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ލަވަތައް ވެސް ޝޫޓްކޮށްފައެވެ. މަރޗް މަހަށް ބަލައިލާއިރު ރާއްޖޭގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ދެ ލަވައެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މަރޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ޑާންސް ގްރޫޕެއް ކަމުގައިވާ އެމްޖޭ5 ން ރާއްޖޭގައި ޝޫޓްކުރި ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. މި ލަވަ ޝޫޓްކޮށްފައި ވަނީ ’ކިހާ މޯލްޑިވްސް‘ ރިސޯޓްގައެވެ. އެމްޖޭ5 ކިހާ މޯލްޑިވްސްގައި ތިބިއިރުވެސް އެމީހުންގެ ވީޑިއޯތައް ވަނީ ކިހާ މޯލްޑިވްސްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކިހާ މޯލްޑިވްސްގެޓިކްޓޮކްއެކައުންޓުންވަނީ އެމްޖޭ5 ނަށާ ވީޑިއޯތަކެއް ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ.

އެމްޖޭ5ން ނެރެފައިވާ ލަވައަކީ "ބަވާލް"ގެ ނަން ދީފައިވާ ވީޑިއޯ ލަވައެކެވެ. ފަސް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ޑާންސް ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންތައް މިލަވައިން ފެންނައިރު ކިހާ މޯލްޑިވްސްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ވެސް މިލަވައިން ފެނެއެވެ. މިއީ މި ގްރޫޕުން މިގޮތަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައެވެ. ބީ ކިޝް ޓީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ލަވަ "ބަވާލް" އަކީ ކާތިކް، ރޯހިތު އަދި ޑެނިސް ކިޔާފައިވާ ލަވައެކެވެ. މިލަވަ ކިޔުންތެރިންނަކީ މިގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން ވެސް މެއެވެ. މިލަވައަށް މިހާތަނަށް 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުސް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެމްޖޭ5 އަކީ އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ގެނެސްދީފައިވާ ޑާންސް ޝޯވތަކުން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑާންސް ގްރޫޕެކެވެ. ފަސް މެމްބަރުން ސިންކްވާ ގޮތަށް ގެނެސްދޭ ޑާންސްތަކަކީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ ނެށުންތަކަށްވާއިރު އެމެރިކާ ކުރީގެ ޕޮޕް އައިކަން މައިކަލް ޖެކްސަން އަކީ މިގްރޫޕްގެ މެންޓޯއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމުން އަންނަ ފަރާތެވެ. އަދި މަޝްހޫރު މޫން ވޯރކް ސްޓެޕަކީ މި ގްރޫޕްގެ ޑާންސްތަކުގައި އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަ ސްޓެޕެވެ.

ދެން ރާއްޖެ ފެންނަ ލަވައެއް ރިލީޒްކޮށްފައި މިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިޔުޒިކް ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނި، "ސޮނީ މިއުޒިކް" އާއި "ރީޕްލޭ މިއުޒިކް އިންޑިއާ" އާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިލަވައިގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓެވެ. "ކޭސޭ ޖުދާ ރަހޭ" ގެ ނަމުގައި ކުޅެފައިވާ މިލަވަ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މަރޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ލަވަ ކުޅެފައިވަނީ ސިދާތު ގުޕްތާ އާއި ޔޫޖީނާ ބެލޮސޯވާއެވެ.

މިހާތަނަށް ހަތަރު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުސް މިލަވައަށް ލިބިފައިވާއިރު މިލަވައިގައި ކަނޑިންމައިގެ ވޯޓާ ވިލާތަކާއި ރީތި ގޮނޑުދޮށުގެ އިތުރުން އެ ރިސޯޓުގައި ހިންގާ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

މިފަދަ ލަވަތަކާއެކު އިންޑިޔާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މަގބޫލުކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހި ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް