ޓިކްޓޮކްގެ އަނދިރި ފަރާތް
ޓިކްޓޮކް: ޖީލެއް ހަލާކުވެދާ އިރު މުއައްސަސާތައް ނިދާފައި!
 
މިމައްސަލަ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިނުވޭ
 
ހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކޮށްގެންނާއި، ފިރިހެނުން އަންހެން ވެގެން ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯ ހިމެނޭ
 
މިއެޕް ގިނައަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިން ބޭނުން ކުރޭ
ކ. މާލެ |
ޓިކްޓޮކްއަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އެޕްލިކޭޝަނެއް
ސީ.އެން.އެން

ދިވެހިންނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. އެންމެފަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޓްރެންޑްތަކަށް އަމަލުކުރާ މީހުން މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދެއް ނުވާނެއެވެ. މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެމީހެއްގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ލިބުނު އެއް ޕްލެޓްފޯމަކީ ''ޓިކްޓޮކް'' އެވެ. ޓިކްޓޮކް ތައާރަފް ވެގެން ދިއުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯނަށް އަޅައި އެ ބޭނުން ކުރަން ފެށިއެވެ.

އެހެނިހެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ހިލާފަށް ޓިކްޓޮކް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ވެގެން ދިއުމަކީ މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމައުން ފެންނަ އެއް ހަގީގަތެވެ. ހާއްސަކޮށް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ އިތުރުން ޒުވާނުންގެ މެދުގައެވެ. މީގެއިތުރުން ޓިކްޓޮކުން އުފަންވެގެން ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފިޔަޖަހަމުންދާ ޒުވާނުން ވެސް މިހާރު ވަކި މަދެއްނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޓިކްޓޮކަކީ ގިނަ ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ދިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއެޕްގެ ބޭނުން ބައެއް މީހުން ހިފަމުންދަނީ އެކަމުގެ ގެއްލުން މުޅި ގައުމަށާއި، އަންނަން އޮތް ޖީލަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުވާ ގޮތަށެވެ.

އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރަމުން ދާއިރު، ބައެއް މީހުންނަކީ ޓިކްޓޮކް ބަލާ މީހުންނެވެ. އަނެއް ބައި މީހުންނަކީ ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ މީހުންނެވެ. މޯޓިވޭޝަންގެ ގިނަ މެސެޖްތަކާއި، ހަގީގީ ހާދިސާތަކާއި، ދީނީ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖްތައް ޓިކްޓޮކް ޕްލެޓްފޯމްއަށް ދޫކޮށްލައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ގައުމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބާރު ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް މިހާރު ޓިކްޓޮކް އެޕް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އެއީ ގައުމުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަށް އެ މެސެޖް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީއެވެ.

ނަމަވެސް މިއެޕްގެ ބޭނުން ބައެއް މީހުން ހިފަމުންދަނީ ގެއްލުން ދެނިވި ގޮތަކަށެވެ. އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އެންމެ އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަށް ބައެއް މީހުން ވީޑިއޯ ކުޅެ އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކޮށްގެންނާއި، ފިރިހެނުން އަންހެން ވެގެން ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯ ހިމެނެއެވެ. އަދި އެކި މީސްމީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރުމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް މަލާމަތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްފަހު ވެސް ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއާ ހިލާފަށް މިއީ ކުޑަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ދެކިފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ތަނެއް އަނދާހުލިވެ ދަނީ ވެސް އަލިފާނުގެ އެންމެ ކަންޏަކުންނެވެ.

ހުސް އަވަގުރާނަ ގޮވާފަ ވީޑިއޯ ލާފަ މިހުންނަނީ. ބިދޭސީން ލައްވާފަ ވެސް އަވަގުރާނަ ގޮވާފަ ހުރެދާނެ އަޕްލޯޑްކޮށްފަ. ދެން ވަރަށް މަޖާ ކަމަކަށް ހަދާފަ ކުރާ ކަމެއް މިއީ. އެކަމަކު މިހާރު ކުޑަކުދިން ވެސް އެކުދިން ގެ ހުނަރު ދެއްކުމަށް މިއެޕް ބޭނުން ކުރޭ. އެހެންވީމަ މިހާރު މިކަމަށް ބެލެނިވެރިން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ސަމާލުވާން.
އާއްމުންގެ މީހެއް

މި މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމާއެކު ޓިކްޓޮކް ބޭނުން ކުރުން އެގައުމުތަކުގައި ވަނީ މަނާ ވެސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅި އެއް ގައުމަކީ ޕާކިސްތާނެވެ. ޕާކިސްތާނުން ޓިކްޓޮކް މަނާކުރީ އާންމު މިންގަނޑަށް ނުތެފޭ ކޮންޓެންޓްތައް އޭގައި ހުންނަކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމުންގެ ފަރާތުން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަހުލާގީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބޭއަދަބީ ކޮންޓެންޓް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ކަަމަށް ޕާކިސްތާންގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ޕީޓީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާއިރު ވެސް މިމައްސަލަ ބަލާނެ މުއައްސަސާއެއް ނެތުމަކީ މުޅި ގައުމު ފެއިލްވުމެވެ. ވަރުވަރުން މައްސަލަތައް ބަލާ މުއައްސަސާތައް އެބަހުއްޓެވެ. ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަގާމުތަކުގައި ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަވައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިރު މިއިން މައްސަލައެއް އެފަދަ މުއައްސަސާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އައިސްފައިނުވެއެވެ. ޖީލެއް ހަލާކުވެގެންދާއިރު ގައުމު ނިދާފައެވެ. މިއީ ދެރަކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
2%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
14%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
2%
މޮޔަވެއްޖެ
70%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 21:43
ޓިކްޓޮކް
ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު .
raajjemv logo

All rights reserved