ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 13:42
ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ
އެމްއާރްޑީސީ
ކުޑަހުވަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުން
ކުޑަހުވަދޫއިން 243 ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމައިފި
 
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ
 
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ފޯމް ލެވޭނެ
 
މިމަހުގެ 24ން ފެށިގެން އޭޕްރީލް 08 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޯމް ލެވޭނެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، 243 ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ގޯތި ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި، ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމް މިމަހުގެ 24ން ފެށިގެން އޭޕްރީލް 08 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގެ ގްރައުންޑް ފުލޯ ހޯލްއިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފޯމް މެއިލް ކުރާނަމަ [email protected]ށް މެއިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement

ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ފޯމްދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރުފަހު 2:00ށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 8:00ން 10:00ށެވެ. ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 2:00ން ހަވީރު 5:00ށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 8:00ން 10:00ށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ 08 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން ފޮނުވާ އަދި ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
26 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 07:58
ހ ހަވަރު ތިނަދޫ ބިގަރު ކައުންސިލް
ހަވަރު ތިނަދޫގަ ޕާޓި ކުދިންނަށް ބިން ދޫކޮއްފަ ދެން ބަޔަކަށް ދޭނެ އިތުރު ބިމެއްނެތް